herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Zawiadomienie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 5 lipca 2018 r. postanowienia znak - OS.6220.20.13.2017 o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" po wpłynięciu do Wójta Gminy Słupsk w dniu 27 czerwca 2018 r. raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

OS.6220.20.15.2017

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania.

Działając na podstawie art. 49 oraz 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1257 ze zm.) w związku z art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 5 lipca 2018 r. postanowienia Wójta Gminy Słupsk znak - OS.6220.20.13.2017 o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” po wpłynięciu do Wójta Gminy Słupsk w dniu 27 czerwca 2018 r. raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Informuję, iż Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, pok. Nr 11 w budynku „B” w godzinach 8:00 - 15:00. Jednocześnie poucza się że zgodnie z art. 49 Kpa ww. postanowienie będzie się uważać za doręczoną stronom po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Ponadto:
Art. 74. ust. 3. ustawy OOS Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa.
Art. 49. Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 73. § 1 Kpa Strona ma prawo wglądu w akta spraw, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie - BiP Urzędu Gminy Słupsk;
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;
3. Tablica sołecka w miejscowości Strzelino, Bierkowo;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 06-07-2018 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 06-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2018 09:19