herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Obwieszczenie WÓJT GMINY SŁUPSK zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku p. Adama Środy, w dniu 06 lipca 2018 roku wydano decyzję GB.6730.91.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budowa 9 domów z garażami wbudowanymi, na działce nr 100/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk.

Słupsk, 06. lipca 2018 r.

GB.6730.91.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SŁUPSK

Działając na podstawie art. 49 § 2 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2017 r. poz. 1257),
WÓJT GMINY SŁUPSK
zawiadamia,

że po rozpatrzeniu wniosku p. Adama Środy, w dniu 06 lipca 2018 roku wydano decyzję GB.6730.91.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budowa 9 domów z garażami wbudowanymi, na działce nr 100/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk.
W związku z powyższym zawiadamia się strony postępowania, że mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, budynek B, Budownictwo, pokój nr 17,  I piętro w godzinach 8.00-15.30 (tel. 59 842 84 60 wew. 76).
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk w terminie 14 dni, licząc od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.
Zgodnie z art. 127a § 1  i 2  Kpa, w trakcie biegu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W takim przypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna, z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Słupsk oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
Organ udostępni zainteresowanym stronom postępowania odpis decyzji niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie odpisu decyzji (art. 49 b § 1 Kpa).  

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone:
       - na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Głobino
       - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupsk, budynek B
       - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupsk (http://bip.slupsk.ug.gov.pl)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Kurczyk 10-07-2018 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Kucharska 06-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2018 08:34