herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro. KZ-341/17/08. Dostawa i montaż 8 kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Gać – Gmina Słupsk.

Słupsk 18.04.2008r.

KZ-341/17-2/08

WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż 8 kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Gać – Gmina Słupsk. Znak sprawy – KZ-341/17/08.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy, jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r; Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy, złożonej przez:

„KONSTRUKCJE” Sp. z o.o.,
ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów
za cenę: 182 878,00 zł (brutto).

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (100 %), zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 17 SIWZ oraz wzorem:

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= ----------------------------------------------------------------- x 100 x 100 %
Cena ofertowa badanej oferty

Wyniki streszczenia oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty - 1.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o., ul. Dębowa 2, 09-402 Płock.
Cena oferty: 185 196,00 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium CENA: 98,80 %.
Razem punktacja: 98,80 %.

Nr oferty - 2.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Przedsiębiorstwo Produkcji Kontenerów Budowlanych „KONTENER” Sp. z o.o., ul. Kostrogaj 8, 09-400 Płock.
Cena oferty: 238 632,00 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium CENA: 76,70 %.
Razem punktacja: 76,70 %.

Nr oferty - 3.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Konsorcjum:
1.„MK” Kontenery, Produkcja i Wynajem Kontenerów, Biała 29, 09-411 Biała (partner).
2. Naftoremont Serwis Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 42, 09-911 Płock (Lider).
Cena oferty:244 702,72 zł (brutto).
WYKONAWCA WYKLUCZONY – OFERTA ODRZUCONA.

Nr oferty - 4.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: „KONSTRUKCJE” Sp. z o.o., ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów.
Cena oferty: 182 878,00 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium CENA: 100 %.
Razem punktacja: 100 %.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (dział IV).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 20:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 20:19