herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Przetarg nieograniczony pow. 206 000 euro do 5 150 000 euro. KZ-341/18/08. Remont oraz przebudowę budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice – Gmina Słupsk.

Słupsk 23.04.2008r.

KZ-341/18-1/08

WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na remont oraz przebudowę budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice – Gmina Słupsk. Znak sprawy – KZ-341/18/08.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy, jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r; Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy, złożonej przez:

Zakład Remontowo Budowlany -
Zbigniew Knitter,
ul. Nad Śluzami 26/26, 76-200 Słupsk,
za cenę: 1 986 730,24 zł (brutto).

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (100 %), zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 17 SIWZ oraz wzorem:

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= ----------------------------------------------------------------- x 100 x 100 %
Cena ofertowa badanej oferty

Wyniki streszczenia oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty - 1.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX” Sp. Jaw., ul. Sportowa 3e, 76-200 Słupsk.
Cena oferty - 2 662 802,15 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium CENA - 74,61 %.
Razem punktacja - 74,61 %.

Nr oferty - 2.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: „PREGRES” S. C., J. Czernichowski, J. Wasiak,
ul. Słoneczna 15c, 76-200 Słupsk.
Cena oferty - 2 086 146,77 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium CENA - 95,23 %.
Razem punktacja - 95,23 %.

Nr oferty - 3.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Zakład Remontowo Budowlany - Zbigniew Knitter,
ul. Nad Śluzami 26/26, 76-200 Słupsk.
Cena oferty - 1 986 730,24 zł(brutto).
Liczba pkt w kryterium CENA - 100 %.
Razem punktacja - 100 %.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (dział IV).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 20:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 20:20