herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Przetarg nieograniczony pow. 206 000 euro do 5 150 000 euro. KZ-341/16/08. Budowa drugiego budynku socjalnego wielorodzinnego w miejscowości Strzelino – Gmina Słupsk.

Słupsk 23.04.2008r.

KZ-341/16-2/08

WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drugiego budynku socjalnego wielorodzinnego w miejscowości Strzelino – Gmina Słupsk. Znak sprawy – KZ-341/16/08.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy, jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r; Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy, złożonej przez:

Zakład Ogólnobudowlany S. C. -
J. D. Pruszek,
ul. Gdyńska 165, 76-200 Słupsk,
za cenę: 2 317 664,73 zł (brutto).

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (100 %), zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 17 SIWZ oraz wzorem:

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= -------------------------------------------------------------------- x 100 x 100 %
Cena ofertowa badanej oferty

Wyniki streszczenia oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty - 1.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Zakład Remontowo Budowlany - Zbigniew Knitter,
ul. Nad Śluzami 26/26, 76-200 Słupsk.
Cena oferty - 2 338 961,95 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium CENA - 99,09 %.
Razem punktacja - 99,09 %.

Nr oferty - 2.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Zakład Ogólnobudowlany S. C. - J. D. Pruszek,
ul. Gdyńska 165, 76-200 Słupsk.
Cena oferty - 2 317 664,73 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium CENA - 100 %.
Razem punktacja - 100 %.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (dział IV).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 20:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 20:20