herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA. Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w roku szkolnym 2008/2009

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w roku szkolnym 2008/2009

1. Rodzaj zadania:
Otwarty konkurs ofert obejmuje zadanie prowadzenia wychowania przedszkolnego w miejscowościach: Siemianice, Bierkowo, Kusowo, Włynkówko w formach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Z 2008 roku Nr 7, poz. 38 ze zm.)

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania określonego w pkt 1 przeznacza się środki publiczne w wysokości 215,00 zł miesięcznie na jedno dziecko na 8 godzinny pobyt tj. 40 % kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym. Przy innym wymiarze czasu pobytu dziecka w placówce w/w kwota zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

3. Zasady przyznawania dotacji:
1)
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
2) Uprawnionymi do złożenia oferty są osoby prawne i fizyczne.
3) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2005 roku Nr 264, poz. 2207)
4) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
5) Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i prawidłowo, złożone według zobowiązującego wzoru,
w terminie określonym w ogłoszonym konkursie.
6) Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.
7) Zlecenie zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
8) Wójt może odmówić przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, ze podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczna lub finansowa oferenta.
9) W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że podpisanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, Wójt może odstąpić od podpisania umowy z wybranym oferentem bez jakichkolwiek roszczeń oferenta.

4. Termin i warunki realizacji zadania:
1)
Realizacja zadania odbywać się w terminie od 1 października 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku.
2) Miejscem realizacji zadania będą pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Siemianicach, Włynkówku, Kusowie i Bierkowie.
3) Zadanie musi być realizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Z 2008 roku Nr 7, poz. 38 z późn. zm.)

5. Termin składania ofert:
1) Wyznacza się termin składania ofert na 10 września 2008 roku do godz. 15.00
2) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy , ul. Sportowa 34.
3) Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

6. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
1) Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty terminu złożenia ofert.
2) Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3) Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
4) Przy wyborze oferty uwzględnia się kryteria:
a) możliwości finansowe realizacji zadania przez oferenta – max. 10 pkt,
b) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – max. 10 pkt,
c) ilość dzieci objętych zadaniem – max. 10 pkt,
d) posiadanie odpowiedniej spełniającej wymogi kadry – max. 10 pkt,
e) kalkulację kosztów – max. 10 pkt,
f) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – max. 10 pkt.
5) Oferty, które nie uzyskają 30 pkt zostaną odrzucone.
6) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Słupsk w formie Zarządzenia.
7) Od Zarządzenia Wójta Gminy Słupsk w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

7. Zadania tego samego rodzaju zrealizowane w roku bieżącym oraz roku poprzednim, co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym. W bieżącym roku oraz w 2007 roku nie były realizowane zadania z tego rodzaju.

8.Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Zarządzenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia umowy pisemnej ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).

Zleceniobiorca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie między innymi do:
-
otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych na podstawie umowy,
- sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Teresa Graczyk, pokój 18, Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, tel. 059 842 84 60 w. 30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 01-08-2008 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2008 09:55