herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki wodnej, w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2018-05-10 13:03:09
Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-05-09 14:50:55
Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. Piotr Stawiszyński 2018-05-09 14:40:45
Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-05-09 13:23:01
Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. Piotr Stawiszyński 2018-05-09 13:15:56
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.28.2018 - "Przebudowa stadionu sportowego w miejscowości Jezierzyce (z podziałem na dwa zadania)" Katarzyna Lisiewicz 2018-05-08 13:50:29
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLII/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-05-08 13:17:54
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLII/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-05-08 13:17:43
Interpelacje i odpowiedzi. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 9 marca 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-05-08 13:12:50
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLI/2018 z dnia 06 kwietnia 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-05-08 13:11:02
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XL/2018 z dnia 09 marca 2018 roku. Piotr Stawiszyński 2018-05-08 13:09:37
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 10.05.2018 r. o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2018-05-08 12:09:48
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 6 Regulaminu pracy Rady Gminy, zwołuję sesję Rady Gminy na dzień 10 maja 2018 r. na godzinę 14:15, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Piotr Stawiszyński 2018-05-08 12:09:22
Sesja XLIII - 10 maja 2018r. -sesja nadzwyczajna. Piotr Stawiszyński 2018-05-08 12:05:23
Sesja XLIII - 10 maja 2018r. -sesja nadzwyczajna. Piotr Stawiszyński 2018-05-08 12:04:45
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 10.05.2018 r. o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2018-05-08 12:03:21
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.25.2018 - "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kusowo" Katarzyna Lisiewicz 2018-05-08 11:56:56
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.29.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania w ramach Projektu: ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski.? dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" Bartosz Lewandowski 2018-05-08 11:49:11
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.29.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania w ramach Projektu: ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski.? dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" Bartosz Lewandowski 2018-05-08 11:49:06
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.29.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania w ramach Projektu: ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski.? dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" Bartosz Lewandowski 2018-05-08 11:47:24
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.29.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania w ramach Projektu: ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski.? dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" Bartosz Lewandowski 2018-05-08 11:46:04
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.29.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania w ramach Projektu: ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski.? dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" Bartosz Lewandowski 2018-05-08 11:45:51
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.29.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania w ramach Projektu: ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski.? dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" Bartosz Lewandowski 2018-05-08 11:45:41
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko ds. ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Radosław Szycko, zam. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-05-08 11:11:22
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.16.2018 - "Budowa oświetlenie drogowego ciągu pieszo ? jezdnego na dz. 15/7 i 22 w m. Wieszyno, obr. Wieszyno, gm.Słupsk" Bartosz Lewandowski 2018-05-08 08:58:53
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.16.2018 - "Budowa oświetlenie drogowego ciągu pieszo ? jezdnego na dz. 15/7 i 22 w m. Wieszyno, obr. Wieszyno, gm.Słupsk" Bartosz Lewandowski 2018-05-08 08:58:26
Informacja NR 2/2018 Wójta Gminy Słupsk z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Słupsk za I kwartał 2018 roku Piotr Stawiszyński 2018-05-07 15:14:21
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.23.2018 - "Przebudowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie SHR w Redzikowie" Katarzyna Lisiewicz 2018-05-07 11:26:20
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku p. Ireneusza i Edyty Korotko, w dniu 25 kwietnia 2018 roku wydano decyzję GB.6730.44.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 212/38 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2018-05-02 13:27:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Bocznej w miejscowości Siemianice" Piotr Stawiszyński 2018-05-02 12:37:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Bocznej w miejscowości Siemianice" Piotr Stawiszyński 2018-05-02 12:36:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Złotej w miejscowości Siemianice" Piotr Stawiszyński 2018-05-02 12:36:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Złotej w miejscowości Siemianice" Piotr Stawiszyński 2018-05-02 12:29:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Złotej w miejscowości Siemianice" Piotr Stawiszyński 2018-05-02 12:28:04
Uchwała NR XL/522/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Słupsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Piotr Stawiszyński 2018-04-29 12:47:33
Wybory Samorządowe 2018 Piotr Stawiszyński 2018-04-29 12:43:47
I kwartał 2018 rok. Piotr Stawiszyński 2018-04-29 12:43:11
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.20.9.2017 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", postępowania wszczętego na wniosek złożony przez spółkę Solarus Plus Sp. z o.o., Piotr Stawiszyński 2018-04-29 12:25:35
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.13.2018 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania w ramach Projektu: ?Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski.? dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" Bartosz Lewandowski 2018-04-26 13:35:59
Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bruskowo Leśnictwo i Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2018-04-26 12:00:48