Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Siemianice działka nr 338/57. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 753 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Jest to obiekt obsypany zwałami ziemi o konstrukcji monolitycznej. Obiekt pełnił funkcję schronu i magazynu.

GG-7222/ 68-13/ 2004-6

Ogłoszenie o rokowaniach

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Słupsk ogłasza IV rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, oznaczonej nr geodezyjnym 338/57 o pow. 0,6923 ha położonej w Siemianicach, zapisanej w księdze wieczystej Nr 75655.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 753 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Jest to obiekt obsypany zwałami ziemi o konstrukcji monolitycznej. Obiekt pełnił funkcję schronu i magazynu.
Nieruchomość leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych.
Cena wywoławcza wynosi 179.600,00 złotych, w tym wartość gruntu 103.875,00 złotych, wartość budynku 75.725,00 złotych.

Sprzedaż nieruchomości w dwóch ostatnich przetargach pisemnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 28 września 2005 roku i 9 listopada 2005 roku zakończyła się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w rokowaniach.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w gotówce zaliczki w kwocie 17.960,00 złotych najpóźniej do dnia 1 maja 2006 roku tyko przelewem na konto:
Bank PeKaO S. A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 oraz złożenie oferty.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłata zaliczki jest równoznaczna z faktem zapoznania się z opinią urbanistyczną jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym zgłaszającym zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich (odpowiednio)zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego zaliczka przepada.

Na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU.Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opłat podatku VAT.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.
Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do zapłaty proponowanej kwoty za nieruchomość. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.

Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Siemianice-schron” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Zgłoszenia należy składać do dnia 1 maja 2006 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:

-imię, nazwisko i adres zgłąszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
-w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
-datę sporządzenia zgłoszenia,
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
-określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy ( podać numer działki i miejscowość),
-kopię dowodu wpłaty zaliczki,
-proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
-informację jak zgłaszający zamierza zagospodarować nabywaną działkę.

Uczestnik rokowań winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP.
Dane osobowe zawarte w protokóle z rokowań posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 8 maja 2006 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 20:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 20:55