Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.45.2024 z dnia 09.07.2024 r. informujące o wydaniu w dniu 09.07.2024 r. decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na realizacji zabudowy zagrodowej - rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - zabudowa tarasu, na działce nr 102/3 w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie. 2024-07-12 08:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy  Redzikowo GB.6733.9.2024 z dnia 08.07.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 82/17, 61/4, 83/1 w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w gminie Redzikowo 2024-07-12 08:09
dokument Wójt Gminy Postomino zawiadamia wszystkie strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Adama Dogońskiego działającego jako pełnomocnik NRG 20 Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu energii o łącznej mocy do 0,6 GW, stacji elektroenergetycznej oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na działkach ewidencyjnych o numerach 187/4 i 188/2 (część działki), obręb Pałówko, gmina Postomino' 2024-07-08 13:01
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 334/2024 z dnia 2 lipca 2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo w ramach zadania: "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo". 2024-07-05 11:46
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia iż, wydał postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.420.8.2024.KB.11 w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Infrastruktura przyłączeniowa morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk I" o zawieszeniu postępowania. 2024-07-04 12:39
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu Uchwały Nr LXXIII/821/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Redzikowo i możliwości składania wniosków. 2024-07-04 10:47
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 r. znak DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2022.AWT.42, o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi na wydane postanowienie dotyczące odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 10 sierpnia 2021 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.400.57.2021.ASP.KSZ.2 wyrażającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn: "Nowe połączenia Drogi Krajowej nr 21 z Drogą Wojewódzką nr 210 wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" w Słupsku". 2024-07-03 12:26
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu Uchwały Nr LXXIII/820/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo, gmina Redzikowo i możliwości składania wniosków. 2024-07-03 10:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.8.2024 z dnia 28.06.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 52/2, 37, 42/5, 42/19, 42/33, 42/34, 42/35, 42/36, 42/37 w obrębie ewidencyjnym Lękwica, w gminie Redzikowo. 2024-06-28 13:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.1.9.2024.MG z dn. 27.06.2024 r. ,informujące o wydaniu w dniu 27.06.2024 r. decyzji Wojewody Pomorskiego znak: WI-IV.7840.1.9.2024.MG na budowę linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, pomiędzy stacją GPO Drzeżewo, zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/100kV Słupsk Wierzbięcin, jako przyłącze elektroenergetyczne farmy wiatrowej Drzeżewo I na terenie dz. nr... 2024-06-28 11:14
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa wraz z przebudową dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce - Redzikowo" (sygn. akt RDOŚ-Gd-WOO.420.72.2023.MR.22 z dnia 20.06.2024 r. 2024-06-26 11:23
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia części decyzji Starosty Słupskiego nr 783/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi w miejscowości Warblewo, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w gminie Słupsk" 2024-06-24 16:32
dokument Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Redzikowo (działki nr 116/5, 116/8, 116/9, 116/10) z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko 2024-07-02 11:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.6.2024 z dnia 21.06.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 528, 82/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. 2024-06-21 13:16
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.41.2024 z dnia 19.06.2024 informujące o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, na działce nr 125/20, położonej w miejscowości Wierzbięcin, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, gmina Redzikowo. 2024-06-20 14:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.7.2024 z dnia 20.06.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 58, 76/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w gminie Redzikowo. 2024-06-20 14:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.33.2024 z dnia 19.06.2024 informujące o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 153/9 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Redzikowo. 2024-06-19 15:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.13.2024.MCH-e z dnia 12.06.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowej 400 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej. 2024-06-17 13:52
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupsk" 2024-06-17 13:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12.06.2024 r. znak WI-III.7840.4.5.2024.EL-k o wydaniu decyzji nr 68/2024/EL w dniu 11.06.2024 r. o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej 220 kW wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". 2024-06-14 12:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Postomino z dnia 07.06.2024 r. znak GKOŚ.6220.3.2024.KK, do stron postępowania o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 24.05.2024 r. znak GKOŚ.6220.3.2024.KK 2024-06-14 12:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.4.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. informujące o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na części terenu działki 343 położonej w obrębie ewidencyjnym Krępa, w gminie Redzikowo. 2024-06-12 14:51
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.133.2024.VII z dnia 11.06.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR SLU4501A wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 304/30 i 304/31 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Redzikowo. 2024-06-12 14:05
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.12.2014.MKH-h z dnia 10 czerwca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.: Budowa linii kablowej 400 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk III - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej" 2024-06-12 14:01
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVIII/761/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 października 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębu Strzelino, gmina Słupsk i możliwości składania wniosków. 2024-06-07 08:32
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/743/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk i możliwości składania wniosków. 2024-06-07 08:27
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/742/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wiklino, gmina Słupsk i możliwości składania wniosków. 2024-06-07 08:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.5.2024 z dnia 05.06.2024 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm, na części działek nr 211, 753, położonych w obrębie ewidencyjnym Krępa, gmina Redzikowo. 2024-06-06 13:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.12.2024.MKH-d z dnia 29 maja 2024 roku, informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn. "Budowa linii kablowej 400 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk III - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej" 2024-06-04 15:27
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia iż, uzyskał opinię organów opiniujących w sprawie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zakończyło się zbieranie dowodów oraz wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 28 czerwca 2024 r. w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa wraz z przebudową dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce - Redzikowo" (sygn. akt RDOŚ-Gd-WOO.420.72.2023.MR.21) 2024-06-04 12:21
dokument Wójt Gminy Postomino zawiadamia wszystkie strony postępowania o wydaniu w dniu 23 maja 2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Magazynu Energii Elektrycznej Vivos 8 o mocy do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 206 obręb Pałówko, gmina Postomino" 2024-06-04 12:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.3.2024 z dnia 03.06.2024 r. informujące o wydaniu w dniu 03.06.2024 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach nr 178/1, 178/2 obr. Gałezinowo. 2024-06-03 13:26
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2024 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.1.2024.IŻ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PV Bierkowo Sp. z o.o. 2024-05-28 12:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.33.2024 z dnia 24.05.2024 w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 153/9 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Redzikowo. 2024-05-27 14:42
dokument Informacja Wójta Gminy Redzikowo o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2024-05-24 12:03
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia iż, wydał postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.420.8.2024.KB.8 w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Infrastruktura przyłączeniowa morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk I" (sygn. akt RDOŚ-Gd-WOO.420.8.2024.KB.10). 2024-05-24 11:59
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia iż, wystąpił do organów opiniujących o opinię w sprawie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa wraz z przebudową dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce - Redzikowo" (sygn. akt RDOŚ-Gd-WOO.420.72.2023.MR.18). 2024-05-24 11:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.41.2024 z dnia 23.05.2024 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 125/20 w miejscowości Wierzbięcin, obręb ewidencyjny Bruskowo Małe. 2024-05-24 11:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.4.2024 z dnia 23.05.2024 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na części terenu działki ne 343 położonej w obrębie ewidencyjnym Krępa. 2024-05-24 11:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.2.2024.MH_j z dnia 20.05.2024 informujące o wydaniu w dniu 16 maja 2024 r. decyzji nr 53/2024/MH o pozwoleniu na budowę dla inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej obejmujących budowę lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400 kV (LSE) wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem z terenu stacji, wprowadzenia linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie LSE oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. SE Krzemienica, realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. BALTIC II, stanowiącej strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej", na działkach ewidencyjnych nr: 246/5, 246/6, 246/7, 246/3, 256/1, obręb 0007 Gać, gmina Redzikowo, jednostka ewidencyjna nr 221208_2. 2024-05-21 14:26
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 237/2024 z dnia 13 maja 2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Bruskowo Małe, w gminie Redzikowo. 2024-05-21 09:54
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego informujące o wydaniu w dniu 16 maja 2024 roku decyzji nr 244/2024 udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego "rozbudowę istniejącego budynku przetwórni rybnej i rozbiórkę namiotowej hali magazynowej"; inwestycja zlokalizowana w miejscowości Bierkowo na działkach numer: 222/1 i 222/2 w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Redzikowo. 2024-05-21 09:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Damnica o wydaniu decyzji z dnia 14.05.2024 r. znak PPŚr.6220.8.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Sąborze I" "Sąborze II" na działce Nr 184/1; 185; 190; 191; 192; (obręb 0012) w obrębie ew. Sąborze, gmina Damnica oraz na działce o Nr 6 (obręb 0035) w obrębie ew. Wieszyno, gmina Redzikowo powiat słupski, województwo pomorskie". 2024-05-17 16:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.3.2024 z dnia 13.05.2024 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach nr 178/1, 178/2 obr. Gałezinowo. 2024-05-14 08:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.45.2024 z dnia13.05.2024 r. informujące osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na realizacji zabudowy zagrodowej - rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - zabudowa tarasu, na działce nr 102/3 w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie. 2024-05-13 16:10
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo. 2024-05-13 16:07
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2024 r. znak DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2022.JSz.39, o wydaniu postanowienia znak - DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2022.JSz.38 uzupełniającego pouczenie w postanowieniu dotyczącym odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 10 sierpnia 2021 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.400.57.2021.ASP.KSZ.2 wyrażającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn: "Nowe połączenia Drogi Krajowej nr 21 z Drogą Wojewódzką nr 210 wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" w Słupsku". 2024-05-08 13:38
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r. znak DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2022.JSz.35, o wydaniu postanowienia dotyczącego odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 10 sierpnia 2021 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.400.57.2021.ASP.KSZ.2 wyrażającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn: "Nowe połączenia Drogi Krajowej nr 21 z Drogą Wojewódzką nr 210 wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" w Słupsku". 2024-05-07 13:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.5.2024 z dnia 07.05.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm, na działkach nr 211, 753 w obrębie ewidencyjnym Krępa, gminie Redzikowo. 2024-05-07 10:46
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia iż, uległ zmianie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa wraz z przebudową dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce - Redzikowo" (sygn. akt RDOŚ-Gd-WOO.420.72.2023.MR.12) 2024-04-30 09:29
dokument W dniu 15 lutego 2024 Gmina Redzikowo podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach" 2024-04-29 08:00
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w miesiącu pierwszej aktualizacji oraz liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Redzikowo w roku 2024. 2024-04-26 11:13
dokument Wyniki otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr FERS.05.17-IZ-00-001/24 ogłoszonego 14 marca 2024 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet V Fundusze europejskie dla silnego Pomorza, Działanie 5.17 "Usługi społeczne i zdrowotne", którego realizatorem będzie Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo 2024-04-23 10:52
dokument Wójt Gminy Postomino zawiadamia wszystkie strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Magazynu Energii Elektrycznej Vivos 8 o mocy do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 206 obręb Pałówko, gmina Postomino" oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie. 2024-04-22 11:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.2.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. informujące o wydaniu w dniu 18.04.2024 r. decyzji nr GB.6733.2.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, na części terenu działek nr 36/5 i 49/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Redzikowo. 2024-04-18 13:28
dokument Zawiadomienie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 kwietnia 2024 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.29.2023.NM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb wraz z infrastrukturą" na wniosek Milarex Sp. z o.o.. 2024-04-18 12:29
dokument Wójt Gminy Kobylnica zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Inwestora tj. AE Energy 6 Sp. z o.o. (Podgóry 38, 77-230 Kępice), reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Dobrego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubuń" (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2024-04-12 14:05
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo". 2024-04-12 09:12
dokument Informacja Wójta Gminy Redzikowo z dnia 11.04.2024 r. o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2024-04-11 13:43
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 08.04.2024 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.1.2024.IŻ o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PV Bierkowo Sp. z o.o. 2024-04-11 13:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.5.2024.EL-e z dnia 09 kwietnia 2024 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pn.: "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" 2024-04-11 13:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.11.2024 z dnia 09.04.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy sieci wodociągowej na działce nr 343 obręb ewidencyjny Krępa, w gminie Redzikowo. 2024-04-10 12:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.11.2024 informujące o wydaniu w dniu 05.04.2024 r. decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzania polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 525 położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. 2024-04-10 12:48
dokument Ogłoszenie-Obwieszczenie. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Redzikowo z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-04-15 14:42
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.1.2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r. informujące o wydaniu w dniu 04.04.2024 r. decyzji GB.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejąca stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk Wierzbięcin, na części działki nr 102/5 obr. Bruskowo Małe gm. Redzikowo. 2024-04-05 10:24
dokument Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 maja 2024 r. w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wraz z przebudową dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce - Redzikowo". 2024-04-05 10:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.3.2024 z dnia 03 kwietnia 2024 r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ulicy Parkowej w miejscowości Gałęzinowo (droga publiczna nr 119018G) wraz z odwodnieniem i oświetleniem, na działkach nr 178/1, 178/2 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Redzikowo. 2024-04-03 14:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.9.2024 z dnia 03 kwietnia 2024 r. informujące o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 27/10 obręb Bruskowo Wielkie, gmina Redzikowo. 2024-04-03 13:36
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo. 2024-04-03 13:32
dokument Wyniki otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu na skalowanie innowacji społecznej pn. "Wygrana rodzina" w ramach Konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 ogłoszonego w dniu 19 lutego 2024 roku przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Priorytet V Innowacje społeczne, Działanie 5.1 Innowacja społeczna (innowacyjne działania społeczne) 2024-04-02 14:46
dokument Prezydent Miasta Słupska zawiadamia o wydaniu postanowienia prostującego błędy i omyłki pisarskie w wydanej przez siebie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 4/2024 dla przedsięwzięcia pn: "Utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów oraz uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działek o nr ew. 706 i 707 obręb 22 Miasta Słupska" 2024-03-28 12:29
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Bruskowo Małe, w gminie Redzikowo. 2024-03-28 09:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.2.2024 z dnia 26 marca 2024 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, na części terenu działek nr 36/5 i 49/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, gmina Redzikowo. 2024-03-26 16:41
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego informujące o wydaniu w dniu 13 marca 2024 r. decyzji nr 119/2024 udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą; inwestycja jest zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Redzikowo na działkach nr: 112/4, 112/3, 128/15, 113/1, 114/1, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/5, 84/6 i 85/1 oraz w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Redzikowo na działkach nr: 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 392/2, 391, 434, 316/1, 317, 322, 448, 450 i 324. 2024-03-25 16:36
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.167.2024.VI z dnia 20.03.2024 informujące o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR SLU4901A wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą; inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 45 w miejscowości Grąsino, w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. 2024-03-21 15:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Damnica, zawiadamiające strony postępowania w sprawie zakończenia zbierania dowodów w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Sąborze I", "Sąborze II" na działce ew. nr 184/1; 185; 190; 191; 192; (obręb 0012) w obrębie ew. Sąborze, gmina Damnica oraz na działce o nr ew. 6 obręb (0035) w obrębie ew. Wieszyno, gmina Redzikowo, powiat słupski, województwo pomorskie". 2024-03-21 11:58
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.133.2024.VII z dnia 13.03.2024 informującego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR SLU4501A wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą; inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 304/25 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Redzikowo. 2024-03-14 14:48
dokument Prezydent Miasta Słupska zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 4/2024 dla przedsięwzięcia pn: "Utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów oraz uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działek o nr ew. 706 i 707 obręb 22 Miasta Słupska" 2024-03-14 13:10
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.33.2023.NS.1 z dnia 11 marca 2024 r. informujące o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji WI-III.747.1.33.2023.NS. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk-Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353" (ze słupem) (Inwestycja). 2024-03-13 13:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.7.2024.AM.h z dnia 08.032024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia: "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej" 2024-03-13 13:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.4.2024.EB.h z dnia 08.032024 r. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia: "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk III - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej". 2024-03-13 13:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.1.2024 z dnia 11.03.2024 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzania polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejąca stacja elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk Wierzbięcin na części działki nr 102/5 obr. Bruskowo Małe gm. Redzikowo. 2024-03-12 15:20
dokument Informacja Wójta Gminy Redzikowo o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2024-03-12 13:30
dokument Wójt Gminy Postomino zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Magazynu Energii Elektrycznej Vivos 8 o mocy do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 206 obręb Pałówko, gmina Postomino" 2024-03-12 11:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.11.2024 z dnia 11.03.2024 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzania polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 525 położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. 2024-03-11 15:39
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Redzikowo na lata 2024-2027, z perspektywą do roku 2031" uzgodnieniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, który będzie wyłożony do wglądu od 6 do 28 marca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Redzikowo. 2024-03-08 16:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.2.2024 z dnia 04 marca 2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, na części terenu działek nr 36/5 i 49/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, gmina Redzikowo. 2024-03-05 14:52
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 92/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 119147G w ramach zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 119147G na odcinku od Kusowa do Krępy Słupskiej" 2024-02-29 13:50
dokument Zawiadomienie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 lutego 2024 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.29.2023.NM o zakończeniu zbierania materiałów w postępowaniu administracyjnym. 2024-02-23 12:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.33.2023.NS.d z dnia 16.02.2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w prawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk-Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo -nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353" (ze słupem) (Inwestycja). 2024-02-21 12:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19.02.2024 r. znak WI-III.747.2.11.2023.MB o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych. 2024-02-20 14:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.7.2024.AM.c z dnia 13.02.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej". 2024-02-20 14:04
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 73/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi publicznej (ulicy Złotej) w m. Siemianice, gm. Słupsk". 2024-02-19 15:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.4.2024.EB.c z dnia 13.02.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej farmy Wiatrowej NFW Bałtyk III - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej". 2024-02-16 13:23
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o wydaniu obwieszczenia przez Wójta Gminy Damnica znak PPŚr.6220.8.2023 z dnia 08.02.2024 r. dotyczącego udziału społeczeństwa oraz zakończenia zbierania dowodów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Sąborze I", "Sąborze II" na działce ew. nr 184/1; 185; 190; 191; 192; (obręb 0012) w obrębie ew. Sąborze, gmina Damnica oraz na działce o nr ew. 6 obręb (0035) w obrębie ew. Wieszyno, gmina Redzikowo, powiat słupski, województwo pomorskie" 2024-02-12 15:28
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.2.2024.MH-c z dnia 6 lutego 2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie zespołu urządzeń służących do wprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej obejmujących budowę lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400 kV (LSE) wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem z terenu stacji, wprowadzenia linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie LSE oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. SE Krzemienica, realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. BALTIC II, stanowiącej strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej", zlokalizowanej w województwie pomorskim, na terenie gminy Redzikowo, w obrębie Gać na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 246/5, 246/6, 246/7, 246/3, 256/1. 2024-02-08 08:52
dokument Wójt Gminy Redzikowo informuje, że w dniu 01.02.2024 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812 ). 2024-02-07 14:53
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/741/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Strzelinko i Gałęzinowo, gmina Słupsk (działki nr 514/15 i 514/21, obr. Strzelinko) oraz możliwości składania wniosków. 2024-02-06 09:49
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/748/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice oraz możliwości składania wniosków. 2024-02-06 09:45
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/740/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko (działki nr 73/2, 73/3, 74) oraz możliwości składania wniosków. 2024-02-06 09:41
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXIV/707/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Włynkowo (działki nr 164/9 i 164/11) oraz możliwości składania wniosków. 2024-02-06 09:37
dokument Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Redzikowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 2 wylotów na przebudowę 2 rowów i na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych do rowu w miejscowości Wierzbięcin (działki nr 119 i 97 obręb Bruskowo Małe, gmina Redzikowo) 2024-02-05 15:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.11.2024 z dnia 02 lutego 2024 r informujące strony, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym i nieujawnionym stanie prawnym, o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 525 położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. 2024-02-02 12:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.153.2023 z dnia 01.02. 2024 r. informujące o wydaniu w dniu 01.02.2024 r. decyzji GB.6730.153.2023 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego, na działce nr 153/9 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Redzikowo. 2024-02-01 15:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.139.2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. informujące o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bliźniaczego, o ganek oraz budowę wiaty dobudowanej do budynku mieszkalnego na dz. nr 121/73, położonej w m. Kusowo, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko 2024-01-31 10:45
dokument Informacja Wójta Gminy Redzikowo o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 31.01.2024 r. 2024-01-31 10:24
dokument Informacja Wójta Gminy Redzikowo o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 31.01.2024 r. 2024-01-31 10:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.1.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na części terenu działki nr102/5 w obręb ewidencyjnym Bruskowo Małe, w gminie Redzikowo. 2024-01-30 15:22
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 15 ust. 4 u.i.s.p., na wniosek inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., reprezentowanego przez Panią Martę Srokosz, nr O-ID/MK/21/11/2023, z dnia 21 listopada 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych, w związku z realizacją inwestycji pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353", dla działek nr: 36/6 (KW SL1S/00066348/0), 36/7 (KW SL1S/00066348/0), 36/8 (KW SL1S/00066348/0), obręb 0026 Strzelino w gminie Redzikowo (dawniej gmina Słupsk). 2024-01-26 13:17
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji udzielająca pozwolenia wodnoprawnego RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o., ul. Deotymy 21, 76-200 Słupsk na wykonanie urządzeń wodnych - zbiornika odparowalno-chłonnego wraz z wylotem z kanalizacji deszczowej i drenaży na terenie lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400kV (działka nr 246/4 obręb ewidencyjny Gać, gmina Redzikowo, województwo pomorskie oraz na i usługę wodną - odprowadzanie poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego, tj. ww. zbiornika odparowalno-chłonnego. 2024-01-24 13:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.1.32.2023.AM.i z dnia 19 stycznia 2024 roku o wydaniu w dniu 18 stycznia 2024 roku decyzji WI-III.747.1.32.2023.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą stanowiącej wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". 2024-01-24 11:04
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo z dnia 23 stycznia 2024 r. informujące osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o wydaniu w dniu 23.01.2024 r. decyzji GB.6730.142.2023 decyzji wz dla zamierzenia nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na działce nr 100/5 obr. Jezierzyce. 2024-01-24 11:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.23.2023 z dnia 23 stycznia 2024 r. informującego o wydaniu w dniu 23.01.2024 r. decyzji GB.6730.142.2023 decyzji wz dla zamierzenia nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na działce nr 100/5 obr. Jezierzyce. 2024-01-24 10:39
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17.01.2024 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.1.2024.IŻ o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PV Bierkowo Sp. z o.o. 2024-01-22 13:00
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego znak: AB.6740.901.2023.VII z dnia 16 stycznia 2024 r. informującego o wydaniu w dniu 16 stycznia 2024 roku decyzji nr 15/2024 obejmującej pozwolenie na budowę: hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowo-ekspozycyjnym wraz z zewnętrznymi instalacjami wodnymi i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, układu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi, ogrodzeniem terenu i innymi niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu, inwestycja lokalizowana na nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych 243/2. 243/5, 243/6, 243/6, 243/7, 243/8, 243/9, 234/12, 234/13, 243/14, 243/15 w miejscowości Bierkowo, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo w gminie Redzikowo. 2024-01-18 14:25
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej (ulicy Złotej) w m. Siemianice, gm. Słupsk". 2024-01-18 12:35
dokument Obwieszczenie GB.6730.7.2024 Wójta Gminy Redzikowo informujące strony, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym i nieujawnionym stanie prawnym, o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 526 położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. 2024-01-17 15:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.23.2023 z dnia 15 stycznia 2024 r. informującego o wydaniu w dniu 15.01.2024 r. decyzji GB.6733.23.2023 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy sieci wodociągowej w m. Lękwica. 2024-01-15 19:03
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Redzikowo w roku 2024. 2024-01-10 13:44
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 4 stycznia 2024 r znak GKiOŚ.ROŚ.6220.18.2023.IŻ. 2024-01-09 14:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6733.23.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. informującego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy sieci wodociągowej w m. Lękwica. 2024-01-02 12:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6733.22.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. informującego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ulicp dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie na części działki nr 102/5 obr. Bruskowo Małe gm. Słupsk. 2023-12-27 15:08
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.30.2023.EB.i z dnia 22 grudnia 2023 r. o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 22 grudnia 2023 r. decyzji nr WI-III.747.2.30.2023.EB o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy la przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej obejmujących budowę lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400 kV (LSE) wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem z terenu stacji, wprowadzenia linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie LSE oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. SE Krzemienica", realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. BALTIC II" na działkach ewidencyjnych nr: obręb 0007 Gać, gm. Słupsk: 246/5 (246/4), 246/6 (246/4), 246/7 (246/4), 256/1, 246/3, 2023-12-27 13:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.30.2023.EL-j z dnia 21 grudnia 2023 roku zawiadamiającego o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji nr 194/2023/EL zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 400kV Dunowo - Słupsk w granicach województwa pomorskiego realizowana w ramach strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk" 2023-12-27 13:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.32.2023.AM.c z dnia 21 grudnia 2023 roku zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą stanowiącej wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" 2023-12-27 13:11
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku do stron postępowania, o wydaniu postanowienia uzupełniającego wydana decyzję - z dnia 14.12.2023 r. znak RDOŚ-Gd-WOO.420.40.2022.AM.36 - "Infrastruktura przyłączeniowa morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i Bałtyk III" 2023-12-21 11:50
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 15 ust. 4 u.i.s.p., na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanej przez Panią Martę Srokosz z dnia 6 listopada 2023 r., w dniu 19 grudnia 2023 r. wydał decyzję nr WI-III.747.2.10.2023.EB o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 127, obręb 0023 Siemianice w gminie Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". 2023-12-20 14:28
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 15 ust. 4 u.i.s.p., na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanej przez Panią Martę Srokosz z dnia 23 października 2023 r., w dniu 19 grudnia 2023 r. wydał decyzję nr WI-III.747.2.9.2023.EB o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 260/4, obręb 0023 Siemianice w gminie Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". 2023-12-20 14:26
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 15 ust. 4 u.i.s.p., na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanej przez Panią Martę Srokosz z dnia 23 października 2023 r., w dniu 15 grudnia 2023 r. wydał decyzję nr WI-III.747.2.8.2023.EB o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 32, obręb 0023 Siemianice w gminie Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". 2023-12-20 12:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18.12.2023 znak: WI-III.7840.4.27.2023.AZ-h informujące o wydaniu w dniu 15.12.2023 r. decyzji 191/2023/AZ zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn: "Budowa wodociągu wraz z przyłączem do stacji elektroenergetycznej 400 kV, stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.: Budowa linii 400 kV Krzemienica- nacięcie linii Słupsk - Dunowo" oraz "Budowa linii 400 kV Krzemienica- nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo" zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej 2212008_2, obręb Gać na terenie działek nr: 246/3, 256/2, 256/1, 255 2023-12-19 14:44
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk GB.6730.142.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. informującego osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego usytuowanego na działce nr 100/5 w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w gminie Słupsk. 2023-12-14 18:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Główczyce INW-II.6733.5.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. informujące o wydaniu o zakończeniu postępowania dowodowego i wydaniu w dniu 08.12.2023 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone między stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewi I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie w obrębach ewidencyjnych Zgojewo, Żoruchowo gmina Główczyce, w obrębie ewidencyjnym Bięcino gmina Damnica oraz w obrębach ewidencyjnych Kukowo i Rogawica gmina Słupsk (działki nr nr 8/10, 16, 15/1, 15/2, 23, 14/2 obręb Zgojewo gm. Główczyce; działki nr 121, 122/2, 133/4 obręb Bięcino gm. Damnica; działki nr 122/1, 133/1, 134,135, 136/1 obręb Kukowo gm. Słupsk; działka nr 3/37 obręb Rogawica Gmina Słupsk. 2023-12-14 18:15
dokument Postanowienie Wójta Gminy Ustka z dnia 05.12.2023 r. znak GOR.6220.11.12.2023 zawieszające postępowanie w związku z oczekiwaniem na wpłynięcie raportu OOS, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Farma fotowoltaiczna o mocy 90 MW. 2023-12-12 12:10
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 04.12.2023 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.29.2023.NM dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Milarex Sp. z o.o. (rozbudowa zakładu) 2023-12-12 10:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6733.14.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. informujące o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji cp GB.6733.14.2023 z dnia 30.11.2023 wydanej dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie i Wielichowo. 2023-12-11 12:21
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.420.40.2022.AM.33 z dnia 29.11.2023 r., do stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-12-08 11:20
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Ustka znak GOR.6220.12.11.2023 z dnia 05.12.2023 r. o przedłużeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-12-08 11:19
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 06 grudnia 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.107.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie gospodarstwa rolnego o łącznej obsadzie do 86000 stanowisk dla drobiu - budowa budynku inwentarskiego (344 DJP) na części terenu działki nr 228/5 obr. Bierkowo gmina Słupsk, poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-12-07 14:35
dokument Zawiadomienie o zmianie zakresu postępowania wszczętego na wniosek RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika odparowalno - chłonnego wraz z wylotem z kanalizacji deszczowej na terenie lądowej stacji elektroenergetycznej oraz na usługę wodną - odprowadzanie poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego, tj. ww. zbiornika odparowalno - chłonnego (działka nr 246/4, obręb ewidencyjny Gać, gmina Słupsk, województwo pomorskie) 2023-12-07 13:38
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o terminie drugiego spotkania otwartego dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bięcino, Damno, Świecichowo, Wiatrowo, w gminie Damnica (uchwały nr XLIX/530/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.), na podstawie którego maja być lokalizowane elektrownie wiatrowe. 2023-12-07 08:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.30.2023.EB.f z dnia 01.12.2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu urządzeń do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej. 2023-12-04 15:02
dokument Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 1.12.2023 r. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z ochrony i promocji zdrowia z dnia 28.11.2023 r. 2023-12-01 17:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko na działkach nr 324, 450, 448, 322, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 310, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 434, 391, 392/2, 295 obr. Wielichowo, 128/15, 245, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/5, 232, 84/4, 84/13, 84/12, 84/11, 84/10, 84/9, 84/8, 233, 89/2, 232, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3, 169/9, 169/8, 169/7, 272, 271 obr. Bruskowo Wielkie. 2023-12-01 11:01
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu trzeciej aktualizacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2023. 2023-11-30 15:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego na działkach nr 40/6, 489/1, 489/2, 494/4, 494/5, 502/13, 502/16, położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. 2023-11-30 11:09
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, dla dz. ewid. o nr 260/4 (KW SL1S/00029811/6), obręb 0023 Siemianice, gm. Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". 2023-11-30 11:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, dla dz. ewid. o nr 32 (KW SL1S/00090468/4), obręb 0023 Siemianice, gm. Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". 2023-11-30 10:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, dla dz. ewid. o nr 127 (KW SL1S/00111613/0), obręb 0023 Siemianice, gm. Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". 2023-11-30 10:54
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 119147G w ramach zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 119147G na odcinku od Kusowa do Krępy Słupskiej". 2023-11-28 11:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029), że w dniu 27 listopada 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 12/9, 252/3 obr. Gać, w gminie Słupsk. 2023-11-28 08:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029), że w dniu 27 listopada 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 261, 284/6, 263, 100/98, 100/95, 100/96 obr. Redęcin, w gminie Słupsk. 2023-11-28 08:47
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk w dniu 28.11.2023r. (wtorek). Zawiadamiam o terminie drugiego spotkania otwartego dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzeżewo-Lipno, Zgojewo, Żoruchowo, w gminie Główczyce (uchwały nr LIV/451/23 z dnia 22 czerwca 2023 r.), na podstawie którego maja być lokalizowane elektrownie wiatrowe. 2023-11-28 08:38
dokument Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ma wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika odparowlno-chłonnego wraz z wylotem z kanalizacji deszczowej na terenie lądowej stacji elektroenergetycznej oraz na usługę wodną o odprowadzanie poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego, tj. ww. zbiornika odparowalno-chłonnego (działka nr 246/4, obręb ewidencyjny Gać, gmina Słupsk, województwo pomorskie) 2023-11-24 12:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce 178/1 obr. Gałęzinowo. 2023-11-24 12:22
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Ryś" Leśny Dwór 2023-11-23 12:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr GB.6733.7.2022 z dnia 23 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1015 G oraz przebudowie drogi wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, sieci wodociągowej i kanału technologicznego, na działkach nr 105, 98, 149 i na części działek nr 97, 119, 104/3, 99/5, 118 obr. Bruskowo Małe gmina Słupsk. 2023-11-23 12:00
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.30.2023.EL-e z dnia 22.11.2023 r. informującego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 400 kV Dunowo - Słupsk w granicach województwa pomorskiego realizowana w ramach strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk", zlokalizowanej w województwie pomorskim, powiecie słupskim, w jednostce ewidencyjnej 221208_2 Słupsk, w obrębie ewidencyjnym 0028 Swołowo, na działce nr 95. 2023-11-23 11:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 52/2, 37, 42/5, 42/34, 42/35, 42/36 obręb ewidencyjny Lękwica, w gminie Słupsk. 2023-11-22 14:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 15 listopada 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko na działkach nr 214/3, 214/1, 216/2, 216/1, 217/2, 217/1, 208, 218, 219, 220, 221, 229/4, 229/3, 229/2, 201/2, 204, 205, 207/2 obr. Strzelinko, nr 443, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 310, 434, 391, 392/2, 404, 295 obr. Wielichowo, nr 245, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/4, 84/13, 232, 233, 89/2, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 272, 271, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3 obr. Bruskowo Wielkie. 2023-11-16 10:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Główczyce INW-II.6733.5.2023 z dnia 07.07.2023 r. informującego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy przyłącza elektroenergetycznego WN 110 KV. 2023-11-15 15:42
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.21.2023.MR.14 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie" 2023-11-15 12:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.8.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.8.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 207/12 z dnia 29.03.2012 r. 2023-11-09 14:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7..2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.7.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 1011/12 z dnia 27.12.2012 r. 2023-11-09 14:09
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.5.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.5.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 269/12 z dnia 18.04.2012 r. 2023-11-09 14:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.3.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.3.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 248/12 z dnia12.04.2012 r. 2023-11-09 14:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.6.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.6.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 250/12 z dnia 12.04.2012 r. 2023-11-09 14:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 12/9, 252/3 obr. Gać, w gminie Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-11-09 12:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 261, 284/6, 263, 100/98, 100/95, 100/96 obr. Redęcin, w gminie Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-11-09 12:22
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Darzbór" 2023-11-07 14:47
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 291 "Wilk" w Słupsku 2023-11-07 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej P V Strzelinko na działkach nr 324, 450, 448, 322, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 310, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 434, 391, 392/2, 295 obr. Wielichowo, 128/15, 245, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/5, 232, 84/4, 84/13, 84/12, 84/11, 84/10, 84/9, 84/8, 233, 89/2, 232, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3, 169/9, 169/8, 169/7, 272, 271 obr. Bruskowo Wielkie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-11-06 16:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0.4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego na działkach nr 40/6, 489/1, 489/2, 494/4, 494/5, 502/13, 502/16, położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-11-06 13:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na części terenu działki nr 102/5 w obręb ewidencyjnym Bruskowo Małe, w gminie Słupsk. 2023-11-03 13:03
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" 2023-11-03 11:01
dokument Obwieszenie Starosty Słupskiego z dnia 23 października 2023 r. informującego o wydaniu w dniu 23 października decyzji 615/2023 obejmującej pozwolenie na budowę hali produkcyjno - magazynowej z częścią socjalno - biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi, drogami wew., placem manewrowym, zbiornikiem retencyjnym, zbiornikiem wody p.poż, trafostacją oraz zewnętrznymi instalacjami na dz. nr 7/52 i 7/53 w miejscowości Redzikowo, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk 2023-10-31 14:56
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu drugiej aktualizacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2023. 2023-10-31 11:44
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 537/2023 z dnia 19 września 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa dróg gminnych w miejscowości Krępa Słupska, gmina Słupsk". 2023-10-30 17:35
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 569/2023 z dnia 4 października 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "przebudowa i rozbudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kanału technologicznego, linii oświetleniowej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezierzyce, w gminie Słupsk" 2023-10-30 17:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.24.2023.MKA-k z dnia 27.10.2023 r. informującego o wydaniu w dniu 27 października 2023 r. decyzji nr 160/2023/MKA o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 KV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk Dunowo" 2023-10-30 17:23
dokument Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 158/117 o pow. częściowej 0,0020 ha (skład nieruchomości: Bi-0,0020 ha), położona w Wiklino 2023-10-30 17:17
dokument Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/18 o pow. częściowej 0,0329 ha stanowiącej ogródek warzywno-rekreacyjny o numerze porządkowym 244 (skład nieruchomości: RIIIa-0,0329 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce 2023-10-30 17:14
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 19zrid/2023/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)". 2023-10-30 17:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko na działkach nr 214/3, 214/1, 216/2, 216/1, 217/2, 217/1, 208, 218, 219, 220, 221, 229/4, 229/3, 229/2, 201/2, 204, 205, 207/2 obr. Strzelinko, nr 443, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 310, 434, 391, 392/2, 404, 295 obr. Wielichowo, nr 245, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/4, 84/13, 232, 233, 89/2, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 272, 271, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3 obr. Bruskowo Wielkie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-10-26 15:19
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w dniu 26 października 2023 roku tutejszy organ wydał postanowienie GB.6733.12.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji GB.6733.12.2023 z dnia 25 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejąca stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie na działkach nr 208 obręb Strzelinko, nr 246, 245, 247 część, 128/14 część, 248, 122/4, 123/2, 124/2, 124/1, 237, 230, 102/4, 102/2, 101, 100, 99/2, 99/4, 99/3, 97 część, 98 część, 228, 227, 168/1 część, 271, 166, 167 część, 272 część, 81 część, obr. Bruskowo Wielkie oraz na działce nr 97 obr. Bruskowo Małe, gm. Słupsk. 2023-10-26 14:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 25 października 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejąca stacja elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie na działkach nr nr 208 obręb Strzelino, nr 246, 245, 247 część, 128/14 część, 248, 122/4, 123/2, 124/2, 124/1, 237, 230, 102/4, 102/2, 101, 100, 99/2, 99/4, 99/3, 97 część, 98 część, 228, 227, 168/1 część, 271, 166,167 część, 272 część, 81 część, obr. Bruskowo Wielkie oraz na działce nr 97 obr. Bruskowo Małe, gm. Słupsk. 2023-10-25 15:20
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.25.2023.MKH-h z dnia 24.10.2023 r. informującego o wydaniu w dniu 18 października 2023 r. decyzji nr 157/2023/MKH o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 KV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk Dunowo" 2023-10-25 15:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego VI-III.7840.2.7.2023.MCH-h z dnia 20.10.2023 r. informującego o wydaniu w dniu 20,10.2023 r. przez Wojewodę Pomorskiego pozwolenia na budowę - decyzja nr 56z/2023/MCH dla inwestycji pn.: "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Lębork - Słupsk od kn 81,150 do km 128,60 linii kolejowej nr 202". 2023-10-24 09:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce 178/1 obr. Gałęzinowo i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-10-23 14:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0.4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego na działkach nr 40/6, 489/1, 489/2, 494/4, 494/5, 502/13, 502/16, położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. 2023-10-23 14:15
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 241 "Bałtyk" 2023-10-23 14:10
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Darzbór" 2023-10-20 13:41
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Daniel" 2023-10-18 14:39
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Daniel" 2023-10-17 11:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 16 października 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo Ia istniejąca stacja elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie na działkach nr 239, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 218, 217/2, 214/3 obr. Strzelinko oraz na części działki nr 30/1 obręb ewidencyjny Włynkówko, gm. Słupsk. 2023-10-16 16:44
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Gwardia" 2023-10-16 13:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.7.2020.ESD z dnia 11.10.2023 r. informujące o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji znak WIIV. 7840.7.7.2020.ESD, odmawiająca uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 1011/12 z dnia 27.12.2012 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VII - budowa elektrowni wiatrowej EW5 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym na działkach nr 112/2, 112/1, 266 w miejscowości Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk. 2023-10-13 13:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.27.2023.AZ-c z dnia 10.10.2023 zawiadamiające o wszczęciu przez Wojewodę Pomorskiego w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn: "Budowa wodociągu wraz z przyłączem do stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica" 2023-10-11 15:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.8.2020.ESD z dnia 10.10.2023 zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji WI-IV.7840.7.8.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 207/12 z dnia 29.03.2012 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VIII (elektrownia EW 6) 2023-10-11 15:35
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.6.2020.ESD z dnia 10.10.2023 zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji WI-IV.7840.7.6.2020.MA odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 250/12 z dnia 12.04.2012 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VIII 2023-10-11 15:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.4.2020.ESD z dnia 09.10.2023 zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 1012/12 z dnia 27.12.2012 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap III. 2023-10-11 09:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.5.2020.ESD z dnia 09.10.2023 zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 269/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap V. 2023-10-11 09:27
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 536/2023 z dnia 19 września 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, w gminie Słupsk" 2023-10-11 09:24
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 549/2023 z dnia 28 września 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej na działkach nr 174/11 i 125/2 obręb Krępa, gm. Słupsk" 2023-10-11 09:22
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" 2023-10-10 13:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.3.2020.ESD z dnia 06.10.2023 zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 248/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VII. 2023-10-09 15:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.24.2023.MK-f z dnia 06.10.2023 r. dotyczącego wszczęcia przez Wojewodę Pomorskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.: "Budowa linii 400kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Dunowo", zlokalizowanej w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w jednostce ewidencyjnej 001208_2 Słupsk, na terenie działek nr: 258, 244, 255, 245/12, 576/1, 245/17, 256/2, 246/3, 245/16, 231/5, 230/3, 245/14, 245/11, 231/7, 231/6 obręb 0007 Gać,nr 107, 265, 262/1, 260, 105/2, 108/6 obręb 0020 Redęcin, nr 78, 80, 79, 72, 59, 74, 71/1, 76 obręb 0028 Swołowo oraz w jednostce ewidencyjnej 221206_2 Kobylnica, na terenie działek nr 98, 97/1 obręb 0031 Zębowo. 2023-10-09 15:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 12/9, 252/3 obręb ewidencyjny Gać, w gminie Słupsk. 2023-10-05 14:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 261, 284/6, 263, 100/98 100/95, 100/96 obręb ewidencyjny Redęcin, w gminie Słupsk. 2023-10-05 14:35
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Ryś" Leśny Dwór 2023-10-05 14:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego, na działkach nr obręb ewidencyjny Swochowo, w gminie Słupsk. 2023-10-05 14:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejąca stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie na działkach nr 208 obręb Strzelino, nr 246, 245, 247 część, 128/14 część, 248, 122/4, 123/2, 124/2, 124/1, 237, 230, 102/4, 102/2, 101, 100, 99/2, 99/4, 99/3, 97 część, 98 część, 228, 227, 168/1 część, 271, 166, 167 część, 272 część, 81 część, obr. Bruskowo Wielkie oraz na działce nr 97 obr. Bruskowo Małe, gm. Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-10-04 14:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzonego pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach nr 13/4, 12/2, 11/72 obręb ewidencyjny Bukówka oraz na działkach nr 72/2, 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2 obręb ewidencyjny Swochowo, gmina Słupsk. 2023-10-03 10:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejąca stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie na działkach nr 239, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 218, 217/2, 214/3, obr. Strzelinko oraz na części działki nr 30/1 obręb ewidencyjny Włynkówko, gm. Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-09-28 14:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.23.2023.MK-i z dnia 27.09.2023 r. o wydaniu w dniu 27.09.2023 r. decyzji ne 149/2023/MKA zatwierdzającej pt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowalny oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo" zlokalizowanej w województwie pomorskim w powiecie słupskim, w jednostce ewidencyjnej 001208_2 Słupsk, na terenie działek nr 245/19, 256/3, 246/3, 245/18 obręb Gać oraz jednostce ewidencyjnej 221206_2 Kobylnica, na terenie działek nr 576/2, 63, 56/30, 56/25, 56/24 obręb Sycewice. 2023-09-28 14:37
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku SKO.450.38.2023 z dnia 12.09.2023 r. informujące o wydaniu przez SKO w Słupsku decyzji SKO.450.38.2023 z dnia 12 września 2023 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy Słupsk GB.6733.32.2022 z dnia 06 lutego 2023 r. o ulicp dla zamierzenia budowy przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo" IV - Głuszyno. 2023-09-28 14:30
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Ewy Symonowicz reprezentującej Biuro Obsługi Inwestora "INVEST-PROJEKT" z Bytowa działającej w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Słupsk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie przebudowy rowu polegającej na likwidacji przepustu i wykonania przepustu w związku z inwestycją pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bruskowo Małe, gmina Słupsk" 2023-09-26 14:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej P V Strzelinko na działkach nr 324, 450, 448, 322, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 310, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 434, 391, 392/2 obr. Wielichowo, 128/15, 245, 295, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/5, 232, 84/4, 84/13, 84/12, 84/11, 84/10, 84/9, 84/8, 233, 89/2, 232, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3, 169/9, 169/8, 169/7, 272 , 271 obr. Bruskowo Wielkie. 2023-09-22 12:50
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.25.2023.MKH-c z dnia 19 września 2023 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Dunowo w zakresie przebudowy odcinka sieci elektroenergetycznej SN15 kV nr 103, kolidującej z projektowaną linią 4000 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Dunowo, na terenie działki 107 (KW SL1S/00113944/3) w obrębie Redęcin, gmina Słupsk. 2023-09-20 15:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej SN/NN 15/0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV w celu zasilenia budynków wielorodzinnych w m. Kusowo, na części działek nr 120/16 i 127/2, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-09-19 14:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych za pośrednictwem wylotu w postaci drenażu rozsączającego zlokalizowanego na działce nr 43/65 obręb 0021 Redzikowo, gmina Słupsk, województwo pomorskie, na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie straciło swoją ważność z dniem dzisiejszym. 2023-09-18 14:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego w przedmiocie legalizacji urządzenia wodnego - wylotu w postaci drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na działce nr 43/65 obręb 001 Redzikowo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie straciło swoja ważność z dniem dzisiejszym. 2023-09-18 14:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko na działkach nr 214/3, 214/1, 216/2, 216/1, 217/2, 217/1, 208, 218, 219, 220, 221, 229/4, 229/3, 229/2, 201/2, 204, 205, 207/2 obr. Strzelinko, nr 443, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 310, 434, 391, 392/2, 404, 295 obr. Wielichowo, nr 245, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/4, 84/13, 232, 233, 89/2, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 272, 271, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3 obr. Bruskowo Wielkie. 2023-09-18 13:53
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Główczyce INW-II.6733.5.2023 z dnia 13.09.2023 r. 2023-09-14 12:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzonego pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach 493 oraz nr 1, obręb ewidencyjny Machowino Leśnictwo, gmina Ustka oraz na działkach nr 500, 499, 498, 497, 496, 503, 495, 502/16, 494/5, 502/13, położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. 2023-09-14 12:54
dokument Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk (działki nr 3/336 i 3/261) z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-09-22 09:49
dokument Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-09-08 08:23
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 05 września 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.86.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej Stanięcino, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 10 MW, z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy 5MW każda, na działkach ewidencyjnych 109/7 i 109/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, gmina Słupsk. 2023-09-07 16:21
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2023.AJ.8 uchylającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.4211.12.2016.KSZ/AJ.29 z dnia 12.03.2019 r., wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej". 2023-09-06 15:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach nr 13/4, 12/2, 11/72 obręb ewidencyjny Bukówka oraz na działkach nr 72/2, 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, obręb ewidencyjny Swochowo, w gminie Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-09-05 15:16
dokument Starosta Słupski zawiadamia, o wydaniu w dniu 31 sierpnia 2023 roku decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej" 2023-09-04 16:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych za pośrednictwem wylotu w postaci drenażu rozsączającego zlokalizowanego na działce nr 43/65 obręb 0021 Redzikowo, gmina Słupsk, województwo pomorskie, na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie. 2023-09-01 12:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego w przedmiocie legalizacji urządzenia wodnego - wylotu w postaci drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na działce nr 43/65 obręb 021 Redzikowo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie 2023-09-01 12:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.23.2023.MKA-c z dnia 25 sierpnia 2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo", zlokalizowanej w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w jednostce ewidencyjnej 001208_2 Słupsk, na terenie działek nr: 245/19, 256/3, 246/3, 245/18 obręb 0007 Gać oraz w jednostce ewidencyjnej 221206_2 Kobylnica, na terenie działek nr 576/2, 63, 56/30, 56/25, 56/24 obręb 0023 Sycewice Pgr. 2023-08-31 11:24
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 485/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino - ul. Wczasowa - od km 0+757,00 do km 1+571,70." 2023-08-30 11:30
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 października 2023 r. w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie". 2023-08-30 10:40
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 11.08.2023 r. informującego o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2023 r. decyzji nr 455/2023 udzielającej pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 171 w Leśnictwie Wrzeście; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 431/2, 432, 433, 434, 437/2 w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo, w gminie Słupsk oraz na działkach nr: 152/2, 423 i 436/3 w obrębie ewidencyjnym Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk. 2023-08-18 13:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r - znak WI-III.7820.25.2022.MKH-1 w sprawie udostępnienia informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)." 2023-08-18 13:16
dokument Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek JS FABRYKA PRZEKŁADNI Sp. z o.o k. w Bierkowie (powiat słupski) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzenie oczyszczonych w separatorze lamelowym wód opadowych, roztopowych pochodzących z dachów, placów, dróg i parkingów działającej instalacji do rowu w działce nr 459 obręb Bierkowo istniejącym wylotem w skarpie rowu poprzez kolektor deszczowy DN250. 2023-08-16 14:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach nr 239, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 218, 217/2, 214/3 obręb ewidencyjny Strzelinko oraz na działce nr 30/1 obręb ewidencyjny Włynkówko, w gminie Słupsk. 2023-08-11 13:03
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 08.08.2023 r. informujące o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2023 r. decyzji nr 450/2023 udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Bukówka o mocy 29.99 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 234/4 obr. Lubuczewo. 2023-08-11 12:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działce nr 208 obręb ewidencyjny Strzelinko, na działkach nr 246, 245, 247, 128/14, 248, 122/4, 123/2, 124/2, 124/1, 237, 230, 102/4, 102/2, 101, 100, 99/2, 99/4, 99/3, 98, 97, 96, 95, 228, 81, 227, 168/1, 271, 272, 167, 166 obręb ewidencyjny Bruskowo Wielkie, oraz na działce nr 97 obręb ewidencyjny Bruskowo Małe, w gminie Słupsk. 2023-08-08 08:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej SN/NN 15/0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV w celu zasilenia budynków wielorodzinnych w m. Kusowo, na działkach nr 120/16 i 127/2 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. 2023-08-03 15:00
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kanału technologicznego, linii oświetleniowej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezierzyce, w gminie Słupsk". 2023-08-03 13:19
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, w gminie Słupsk" 2023-08-03 13:02
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "budowa dróg gminnych w miejscowości Krępa Słupska, gmina Słupsk". 2023-08-03 13:00
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku SKO.50.213.2013 z dnia 21.07.2023 r. informującego o przekazaniu skargi na decyzję SKO.450.239.2022 z dnia 27 kwietnia 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. 2023-07-27 12:33
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 26.07.2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej (ul. Technologiczna) wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Włynkówko. 2023-07-27 11:47
dokument Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (działki nr 428/1 i 426/1) z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-28 09:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach nr 13/4, 12/2, 11/72 obręb ewidencyjny Bukówka oraz na działkach nr 72/2, 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, obręb ewidencyjny Swochowo, w gminie Słupsk. 2023-07-20 11:35
dokument Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Wójta Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino - ul. Wczasowa - od km 0+757,0 do km 1+571,70" 2023-07-19 11:38
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, iż na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, złożony na mocy pełnomocnictwa przez Pana Piotra Bąkiewicza w dniu 21.10.2022 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie. Zadanie 2: koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)" 2023-07-19 11:25
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie" 2023-07-17 16:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Damnica o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 184/1; 185; 190; 191; 192; obręb Sąborze, gmina Damnica oraz na działce Nr 6 obręb Wieszyno, gmina Słupsk". 2023-07-14 16:38
dokument Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Główczyce uchwały nr LIV/451/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzeżewo-Lipno, Zgojewo, Żoruchowo, w gminie Główczyce. 2023-07-14 09:41
dokument Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Damnica uchwały nr XLIX/530/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bięcino, Damno, Świecichowo, Wiatrowo, w gminie Damnica. 2023-07-14 09:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.2.7.2023.MCH-e z dnia 10 lipca 2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Lębork - Słupsk ok km 81,150 do km 128,600 linii kolejowej nr 202" 2023-07-11 20:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach nr 493 i nr 1 obręb ewidencyjny Machowino Leśnictwo, w gminie Ustka oraz na działkach nr 500, 499, 498, 497, 496, 503, 495, 502/16, 494/5, 502/13 obręb ewidencyjny Swochowo, w gminie Słupsk. 2023-07-07 16:58
dokument Obwieszczenie Starosty słupskiego w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Wójta Gminy Kobylnica w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej Dk6 do Zębowa wraz z budową ścieżki rowerowej" 2023-07-07 16:50
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej na działce nr 174/11 i 125/2 - obr. Krępa, gm. Słupsk" 2023-07-06 15:57
dokument Informuję, że obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Wójtowi Gminy Kobylnica pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej WL-1 (działka nr 77, obręb ewidencyjny Zębowo); budowę wylotu kanalizacji WL-2 (działka nr 72, obręb ewidencyjny Zębowo) oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika retencyjnego; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu melioracyjnego; odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez projektowane rowy drogowe zapewniając, że ich jakość nie przekroczy wartości wskaźników przyrostu zanieczyszcze wygasło z dniem 06.07.2023 r. 2023-07-06 15:53
dokument Wójt Gminy Kobylnica zawiadamia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubuń" (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2023-07-05 16:57
dokument Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Grąsino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-10 07:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. informującego o wydaniu w dniu 26 czerwca 2023 roku decyzji WI-III.747.1.10.2023 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa wodociągu wraz z przyłączem do stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica, stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Kierzkowo" na dz. 246/3, 255, 256/2 obręb Gać, 2023-06-28 14:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Wójtowi Gminy Kobylnica pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej WL-1 (działka nr 77, obręb ewidencyjny Zębowo); budowę wylotu kanalizacji WL-2 (działka nr 72, obręb ewidencyjny Zębowo) oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika retencyjnego; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu melioracyjnego; odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez projektowane rowy drogowe zapewniając, że ich jakość nie przekroczy wartości wskaźników przyrostu zanieczyszczeń. 2023-06-21 13:49
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Zanozę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie" wystąpiono do Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu. 2023-06-19 12:10
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej za halą sportową w Jezierzycach". 2023-06-16 13:36
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 15 czerwca 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.54.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi nr 171 w Leśnictwie Wrzeście, na działkach nr 431/2, 432, 433, 434, 437/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2023-06-15 14:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach 49/6 oraz 36/5, położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2023-06-14 14:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 12 czerwca 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na działkach nr 295, 471 obr. Wielichowo, gmina Słupsk. 2023-06-12 15:30
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego dnia 07.06.2023 r. informującego o wydaniu w dniu 06.06.2023 r. pozwolenia nr 315/2023 r. na budowę 80 domów mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr 180/1 i 180/2, w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w gminie Słupsk. 2023-06-12 10:48
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 05 czerwca 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.50.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej LUBUCZEWO PV2 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części terenu działki ewidencyjnej 193, położonej w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2023-06-06 07:22
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 02 czerwca 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.50.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej LUBUCZEWO PV3 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części terenu działki ewidencyjnej 193, położonej w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2023-06-05 14:20
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 01 czerwca 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.39.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej LUBUCZEWO PV1 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części terenu działki ewidencyjnej 193, położonej w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2023-06-05 13:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 01 czerwca 2023 informującego o wydaniu w dniu 01 czerwca 2023 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Dunowo" na dz. w gminie Kobylnica obręb Zębowo oraz na działkach w gminie Słupsk w obrębach Redęcin, Gać, Swołowo. 2023-06-02 11:35
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Bydlino (ul. Wczasowa). 2023-06-01 13:09
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LVIII/649/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (116/5, 116/8, 116/9, 116/10) oraz możliwości składania wniosków. 2023-05-31 07:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.10.2023.AM.c z dnia 25 maja 2023 r. zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa wodociągu wraz z przyłączem do stacji elektroenergetycznej 400kV Krzemienica, stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa linii 400kV Krzemienica- nacięcie linii Słupsk - Dunowo" oraz "Budowa linii 400kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo" na działkach ewidencyjnych nr 246/3, 255, 256/1, 256/2, obręb Gać w gminie Słupsk. 2023-05-26 16:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach nr 128/14, 247 obręb ewidencyjny Bruskowo Wielkie, oraz na działkach nr 102/5, 102/4, 102/3 obręb ewidencyjny Bruskowo Małe, w gminie Słupsk. 2023-05-23 15:38
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 19 maja 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.31.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na na budowie do dziewięciu wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych "Krępa A" o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części terenu działki ewidencyjnej 173, położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2023-05-23 15:33
dokument Informuję, że obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kobylnica w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej" wygasło z dniem 19.05.2023 r. 2023-05-19 10:45
dokument Informuję, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Ubojnia Drobiu - "Hubar" Piotr Powęzka, Bruskowo Wielkie 24, 76-200 Słupsk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji będącej własnością innego podmiotu - "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. wygasło z dniem 19.05.2023 r. 2023-05-19 10:44
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku SKO.450.239.2022 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, informujące o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Słupsk GB.6730.82.2022 z dnia 26 października 2022 roku oraz o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej "Bukówka" o łącznej mocy do 75 MW wraz z infrastrukturą (etap II) na części działki nr 13/2 obr. Bukówka, gmina Słupsk. 2023-05-18 10:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.747.2.2022.MM(11) z dnia 15.05.2023 r. informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV Dunowo - Słupsk" 2023-05-17 13:11
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji administracyjnej: zawiadamia o wydaniu w dniu 5 maja 2023 r. decyzji nr 394-6/16/18/20/2022/2023 zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę nr 394/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., obejmującą budowę zakładu produkcji mączki i oleju z ryb wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 250/3; 250/4; i 256 w miejscowości Włynkówko. 2023-05-15 12:12
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, dla zadania pn.: Modernizacja linii 400 kV Dunowo-Słupsk. 2023-05-15 12:09
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Bydlino (ul. Wczasowa). 2023-05-15 12:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na działkach nr 295, 471 obr. Wielichowo, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-05-11 15:00
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego dot. wydania decyzji z dnia 10 maja 2023 r. Nr 255/2023 o pozwoleniu na budowę zakładu odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h, komina z własną konstrukcją wsporczą, zbiornika p.poż., portierni kontenerowej, szczelnego zbiornika na wody opadowe wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, zbiornika na olej opałowy, wagi najazdowej, wewnętrznej linii zasilania energetycznego oraz infrastruktury drogowej: w miejscowości Redzikowo dz. Nr 7/12 w Gminie Słupsk. 2023-05-11 11:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego na działce nr 211/3 obr. Gać, gm. Słupsk. 2023-05-10 14:20
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (dot. miejsc. Bydlino, Swochowo, Jezierzyce) 2023-05-22 09:09
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 231/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Swochowo - Bukówka" 2023-05-08 16:08
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.7.2023.AM.c z dnia 04.05.2023 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Duninowo na działkach w obrębach Zębowo, gmina Kobylnica, obręb Radęcin, gmina Słupsk, obręb Gać, gmina Słupsk, obręb Swołowo, gmina Słupsk 2023-05-08 16:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 49/6 i 36/5 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-05-08 15:59
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Zanozę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie" zostało wszczęte postępowanie administracyjne. 2023-05-05 13:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kobylnica w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej". 2023-05-05 11:54
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Ubojnia Drobiu - "Hubar" Piotr Powęzka, Bruskowo Wielkie 24, 76-200 Słupsk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji będącej własnością innego podmiotu - "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. 2023-05-05 11:33
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej za halą sportową w Jezierzycach" 2023-04-28 09:59
dokument Zawiadomienie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 212/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Rybackiej w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk." 2023-04-27 13:16
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu pierwszej aktualizacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2023. 2023-04-26 14:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce 58, położonej w obrębie ewidencyjnym Swochowo, gmina Słupsk. 2023-04-20 13:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747, z 2023 r. poz. 553) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na działkach nr 295, 471 obr. Wielichowo, gmina Słupsk. 2023-04-17 15:55
dokument Informacja. Podaję do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osób fizycznych reprezentowanych przez Panią Agatę Patejuk (Zakład Usług Geologicznych MaKarGEO Karolina Lis - Nowak (ul. Racławicka 7, 76-200 Słupsk) z dnia 08.12.2022 roku (data wpływu do tut. organu: 13.12.2022 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę istniejącego rowu poprzez zarurowanie, zlokalizowanego na terenie działki nr 81 obręb Siemianice, m. Niewierowo, gm. Słupsk. 2023-04-17 15:43
dokument Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka. 2023-04-14 08:08
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego. 2023-04-07 09:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.747.2.2023.MM(3) z dnia 03 kwietnia 2023 r. dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji oulsi w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Duninowo-Słupsk" 2023-04-05 08:23
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LII/600/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk oraz możliwości składania wniosków. 2023-04-04 08:38
dokument Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 23.03.2023 r. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez w dniu 16.03.2023 r. 2023-03-23 13:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 115, 597 w obrębie Gałęzinowo, gm. Słupsk. 2023-03-20 16:48
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 14 marca 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.162.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej PV Bukówka o mocy do 30 MW, na działce nr 234/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2023-03-20 12:15
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 13 marca 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.161.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Płaszewko A" lub wolnostojących elektrowni o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych etapowo lub w całości, na części terenu działki nr 132/2 (z wyłączeniem gruntów objętych klasą RIIIb), położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2023-03-15 08:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce nr 58 w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w gminie Słupsk. 2023-03-13 16:56
dokument Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, a także prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych oraz prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych w ramach realizacji inwestycji pt. "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk, część II, odcinek C Lębork - Słupsk", w km od 81,000 do 128,600 linii kolejowej 202 2023-03-13 13:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 49/6 i 36/5 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. 2023-03-09 13:50
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LIII/606/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (działki nr 428/1 i 426/1) oraz możliwości składania wniosków. 2023-03-09 09:15
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LVI/636/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk (działki nr 3/336 i 3/261) oraz możliwości składania wniosków. 2023-03-09 09:09
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 4 zrid/2023/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska" 2023-03-09 09:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych tj. rowów, przepustów drogowych i kolejowych na rowach, wylotów studni chłonnych, zbiorników ziemnych, skrzynek rozsączających, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych i do wód, a także prowadzenia przez wody powierzchniowe obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych oraz prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych w ramach realizacji inwestycji pt. "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia -Chylonia - Słupsk, część II, odcinek C Lębork - Słupsk", w km 81,000 do 128,600 linii kolejowej 202 2023-03-09 08:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, na działkach nr 178, 180/1, 180/2 obręb Swołowo, gmina Słupsk. 2023-03-06 14:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 151, 178, 181 obręb Swołowo, gmina Słupsk. 2023-03-03 12:21
dokument Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe obiektu mostowego i rurociągu, prowadzenie robót w wodach, usługi wodne oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)" 2023-03-01 12:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego, na działce nr 211/3 w obrębie ewidencyjnym Gać, w gminie Słupsk. 2023-02-28 09:04
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Swochowo - Bukówka". 2023-02-27 14:56
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 110/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z budową kanału technologicznego, budową linii oświetleniowej, budową kanalizacji deszczowej, rozbudową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemianice, w gminie Słupsk". 2023-02-27 14:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 115, 597 w obrębie Gałęzinowo, gm. Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2023-02-23 14:34
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji administracyjnej nr 100/2023 z dnia 17 lutego 2023 o pozwoleniu na przebudowę mostu na dz. nr 36/2, 365/5 i 48 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko w gminie Słupsk. 2023-02-23 12:11
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 16 lutego 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.139.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo-Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 60 MW, na działkach nr 112/4, 112/3, 128/15, 113/1, 114/1, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/5, 84/6, 85/1, 168/1 (na części działki), 168/2 (na części działki), 169/8, 169/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie oraz na działkach nr 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 392/2, 391, 434, 316/1, 317, 322, 448, 450, 324 położonych w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk. 2023-02-20 15:59
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe obiektu mostowego i rurociągu, usługi wodne oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach inwestycji: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)" zakończono w dniu 17.02.2023 2023-02-17 09:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubuń" (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2023-02-16 13:04
dokument Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do stron postępowania z dnia 08.02.2023 r. znak - WOŚ-IV.7440.1.2022.WP - o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn.: Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk" 2023-02-16 08:56
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 20 stycznia informującego o wydanej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę 42/2023 instalacji naziemnego magazynowania gazu skroplonego azotu. 2023-02-14 15:18
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 13.01.2023 r. informującego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Strzelinko. 2023-02-14 15:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.747.1.55.2022.AM.g z dnia 07.02.2023 r. informującego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk -Żydowo Kierzkowo na działkach w obrębie nr 245/14, 245/15, 245/16, 245/17, 245/18, 245/19, 246/3, 256/3 Gać, gm. Słupsk i na działkach 56/24, 56/25, 56/28, 56/30, 63, 576/3 w obrębie Sycewice, gm. Kobylnica 2023-02-09 14:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo IV- Głuszyno" w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy GPZ farmy wiatrowej "Drzeżewo IV - Głuszyno... 2023-02-09 11:54
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31.01. znak DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2022.JSz.2, dotyczące przedłużenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 sierpnia znak RDOŚ-Gd-WOO.400.57.2021.ASP.KSZ.2, wyrażającego stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Nowe połączenie Drogi Krajowej nr 21 z Drogą Wojewódzką nr 210 wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" w Słupsku" 2023-02-09 11:28
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31.01. znak DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2022.JSz.1, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 sierpnia znak RDOŚ-Gd-WOO.400.57.2021.ASP.KSZ.2, wyrażającego stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Nowe połączenie Drogi Krajowej nr 21 z Drogą Wojewódzką nr 210 wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" w Słupsku" 2023-02-09 11:24
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe obiektu mostowego i rurociągu, usługi wodne oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach inwestycji: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)" 2023-02-03 11:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 SLU4901A, na działce nr 45 obr. Grąsino, w gminie Słupsk. 2023-02-01 11:02
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 24 stycznia 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.152.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 8 MW, na części działki nr 71 i 72, położonej w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2023-01-27 12:56
dokument Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.01.2023 r. znak AP-4.7842.6.2022.MM(2) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, w związku z wykonaniem prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji dla zadania: "Modernizacja linii 400 kV Dunowo - Słupsk". 2023-01-23 16:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20.01.2023 r. znak WI-IV.7840.3.31.2022.ESD o wydaniu decyzji uchylającej decyzje Starosty Słupskiego nr 394-5/16/18/20/2022 z dnia 08.12.2022 r. i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 2023-01-23 16:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, na działkach nr 115 i 597 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Słupsk. 2023-01-23 11:47
dokument Informuję, że obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych z działki 112/6 i 113/3 do rowu w działce 113/3 obręb Bruskowo Małe, wygasło z dniem 20.01.2023 r. 2023-01-23 11:42
dokument Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 19.01.2023 r. 2023-01-19 11:13
dokument Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 19.01.2023 r. 2023-01-19 11:10
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 27/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo - Wieszyno" 2023-01-19 08:43
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr X/80/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-01-30 12:51
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.714.2022.VII z dnia 9 stycznia 2023r. informujące o wydaniu decyzji nr 15/2023 z dnia 9 stycznia 2023r. o zezwoleniu a realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach nr: 219/1, 219/3 i 920 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianic, w gminie Słupsk. 2023-01-12 15:08
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.747.1.55.2022.AM.c z dnia 10.01.2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk -Żydowo Kierzkowo na działkach w obrębie nr 245/14, 245/15, 245/16, 245/17, 245/18, 245/19, 246/3, 256/3 Gać, gm. Słupsk i na działkach 56/24, 56/25, 56/28, 56/30, 63, 576/3 w obrębie Sycewice, gm. Kobylnica 2023-01-12 10:35
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2023. 2023-01-12 08:54
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo IV- Głuszyno" w postaci linii kablowej WN 110kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy GPZ farmy wiatrowej "Drzeżewo IV - Głuszyno" a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110kV Słupsk w Wierzbięcinie... 2023-01-11 09:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z siecią teleinformatyczną na działkach nr 273 obręb Bierkowo, nr 41/6, 265, 179/2, 180, 181, 182/1, 183/1, 184/1 obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie w gminie Słupsk. 2023-01-10 14:21
dokument Informuję, że obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku PKP Linii Kolejowych S.A. w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów, studni chłonnych, zbiorników ziemnych, skrzynek rozsączających, wylotów, przebudowy rowów i przepustów oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych, a także prowadzenia przez wody powierzchniowe obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych w ramach realizacji inwestycji pt. "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk, część II, odcinek Lębork - Słupsk", wygasło z dniem 09.01.2023 r. 2023-01-09 12:34
dokument Informuję, że obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.2.4210.306.2022.Ech z dnia 29.11.2022 r. w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj. likwidacji rowu R-A1 na dz. nr 186/12 186/13, 185/28, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo, oraz wykonania rowu melioracyjnego w działce nr 186/11, 186/12, 186/13, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo wraz z przepustami na działce nr 185/27, 185/31, 185/28, 186/12 oraz 186/11 obręb Bierkowo, gmina Słupsk, powiat słupski, wygasło z dniem 04.01.2023 r. 2023-01-05 09:05
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022. 2023-01-05 08:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią, na działkach nr 178, 180/1, 180/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w gminie Słupsk. 2023-01-04 14:57
dokument Obwieszczenie w sprawie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Tomasza Ziętek AOS Sp. z o.o. i Sp. K w Koszalinie - pełnomocnika ENERGA - OPERATOR z siedzibą w Gdańsku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych z działki 112/6 i 113/3 do rowu w działce 113/3 obręb Bruskowo Małe, gm. Słupsk 2023-01-04 10:43
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 30 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.149.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na części terenu działek nr 108/2, 109/2, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2023-01-04 10:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 151, 178, 181, położonych w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w gminie Słupsk. 2023-01-04 08:43
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 28 października 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.88.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej Krępa Słupska III, mocy 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach 157/1, 157/3, obręb geodezyjny Krępa Słupska, na działkach 134, 148, obręb ewidencyjny Płaszewko oraz na części terenu działek nr 135/1 i 135/11 (z wyłączeniem gruntów rolnych klasy RIIIb), obręb geodezyjny Płaszewko, gmina Słupsk. 2022-12-30 11:56
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 27 października 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.87.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej Krępa Słupska I o mocy do 55 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na części terenu działek nr 166/6, 168, 171/2, 177, 178, położonych w obrębie ewidencyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2022-12-30 11:51
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 16 września 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.83.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5MW oraz magazynów energii o łącznej mocy do 70 MW i powierzchnią zabudowy do 5,35 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części terenu działki nr 36/12 (poza gruntami objętymi klasą RIIIa i RIIIb, PsIII), położonej w obrębie geodezyjnym Wieszyno, gmina Słupsk. 2022-12-30 11:42
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.52.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1MW o powierzchni do 1 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 6/2, położonej w obrębie geodezyjnym Warblewo, gmina Słupsk. 2022-12-30 11:34
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.888.2022.VII z dnia 14.12.2022 r. informującego o wydaniu w dniu 14.12.2022 decyzji 847/2022 decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko 2 2022-12-29 14:11
dokument Obwieszczenie w sprawie o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów, studni chłonnych, zbiorników ziemnych, skrzynek rozsączających, wylotów, przebudowy rowów i przepustów oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych, a także prowadzenia przez wody powierzchniowe obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych w ramach realizacji inwestycji pt. "Prace na linii kolejowej nr 202 n odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk, część II, odcinek Lębork - Słupsk", w km od 81,000 do 128,600 linii kolejowej 202 2022-12-22 12:28
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zatwierdzenie projektu robót geologicznych pn. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn.: Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk" 2022-12-22 12:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7840.1.14.2022.EL-i z dnia 20.12.2022 r. informującego o wydaniu w dniu 20 grudnia 2022 r. decyzji 185/2022/EL zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa drogi dojazdowej do planowanej stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica, stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn. Budowa linii 400kV Krzemienica -nacięcie linii Słupsk-Dunowo oraz Budowa linii 400kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk-Żydowo Kierzkowo" 2022-12-22 10:25
dokument Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 08.12.2022 r. znak AB.6740.719.2022.VII, o zmianie pozwolenia na budowę nr 394/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. 2022-12-21 14:24
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego nr AB.6740.1057.2022.IV z dnia 19.12.2022 r. informującego o wydaniu w dniu 19.12.2022 r. decyzji nr 863/2022 udzielającej pozwolenia na budowę hali montażowej z zapleczem socjalno-biurowym oraz zbiornika naziemnego na gaz płynny z wewnętrzną instalacją gazu na działce nr 115/23, obręb ewidencyjny Płaszewko 2022-12-21 11:10
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 16 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.132.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 1 MW, na działce nr 175/4 położonej w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2022-12-21 07:46
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-12-27 11:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6730.31.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. informującego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ulicp dla zamierzania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 SLU4901A na dz. nr 45 obr. Grąsino. 2022-12-16 11:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6730.30.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. informującego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ulicp dla zamierzania polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz siecią teleinformacyjną na działkach w Bierkowie i Bruskowie Wielkim. 2022-12-16 10:59
dokument Obwieszczenie dodatkowego polowania planowanego do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Darzbór" 2022-12-14 09:29
dokument Wojewoda pomorski podaje do publicznej wiadomości o przystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska". 2022-12-12 13:36
dokument Ogłoszenie o naborze uzupełniającym projektów do Strategii ZIT MOF Słupsk - Ustka. 2022-12-09 09:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 08 grudnia 2022 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 266/2, 265 obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk oraz na działkach nr 247/2 40, 122/3, 209 obręb geodezyjny Bierkowo, w gminie Słupsk. 2022-12-09 09:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7840.1.13.2022.EL-i z dnia 07.12.2022 r. informującego o wydaniu w dniu 29 listopada 2022 r. decyzji 169/2022/EL zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica wraz z infrastrukturą niezbędną dla jej obsługi. 2022-12-08 12:32
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w dniu 07 grudnia 2022 roku tutejszy organ wydał postanowienie GB.6730.147.2022 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji GB.6730.147.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego na działkach nr 95/3, 718/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2022-12-07 13:01
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 06 grudnia 2022 roku wydano decyzję GB.6730.147.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 95/3, 718/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2022-12-07 12:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 16 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.124.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych i 55 budynków mieszkalnych jednorodzinnych jednolokalowych, na działkach nr 180/1, 180/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Swołowo, gmina Słupsk. 2022-12-07 08:34
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej - ulicy Piaskowej wraz z budową: kanału technologicznego, linii oświetleniowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemianice w gminie Słupsk. 2022-12-02 12:22
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo - Wieszyno" 2022-12-02 12:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działkach 127/2, 123, 126, 578/4, położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2022-12-02 12:16
dokument Obwieszczenie dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" 2022-11-29 09:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.36.202.AM.j z dnia 25.11.2022 r. w sprawie informacji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk - część II Odcinek Lębork-Słupsk od km 118+000 do 128+600. 2022-11-28 14:00
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że w dniu 18 listopada 2022 r., za pośrednictwem tutejszego organu strona postępowania złożyła odwołanie do organu II instancji od decyzji Wójta Gminy Słupsk GB.6730.82.2022 z dnia 26 października 2022 roku o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej "Bukówka" o łącznej mocy do 75 MW wraz z infrastrukturą techniczną (etap II), na części terenu działki nr 13/2 (z wyłączeniem gruntów o użytku RIIIa i RIIIb, W-LsII, LsII), położonej w obrębie geodezyjnym Bukówka, gmina Słupsk. 2022-11-25 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo IV- Głuszyno" w postaci linii kablowej WN 110kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy GPZ farmy wiatrowej "Drzeżewo IV - Głuszyno" a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110kV Słupsk w Wierzbięcinie... 2022-11-25 09:04
dokument Informujemy, że w związku z przystąpieniem do dystrybucji węgla w ramach Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Transportem z ramienia gminy będzie zajmować się firma tj. Ryszard Ziegert "ZIMAR", z siedzibą przy ul. Konarskiego 4, 77-100 Bytów. 2022-11-24 12:09
dokument Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, usługi wodne, prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe rurociągów i obiektów mostowych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem) 2022-11-21 15:38
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 18 listopada 2022 roku wydano decyzję GB.6730.133.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 726/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2022-11-21 14:05
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 17 listopada 2022 roku wydano decyzję GB.6730.130.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 568 położonej w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2022-11-21 12:39
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 783/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi w miejscowości Warblewo, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w gminie Słupsk" 2022-11-18 12:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam, że inwestor: Gmina Słupsk skorygowała swój wniosek, dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 266/2, 265 w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, oraz na działkach nr 247, 240, 122/3 w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Słupsk, wnosząc o objęcie ww. postępowaniem również części terenu działki nr 209 położonej w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, stanowiącej drogę gminną publiczną nr 119148G. 2022-11-18 12:47
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Darzbór" 2022-11-17 07:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z siecią teleinformatyczną na działkach nr 269, 172/2, 173/1, 174/3, 173/3, 265 obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie w gminie Słupsk. 2022-11-16 12:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego, na działce nr 15/9, obręb geodezyjny Wieszyno, gmina Słupsk. 2022-11-15 12:04
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 31 października 2022 roku decyzji nr 766/2022 udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego inwestycję pod nazwą "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3686 m, w km 0+000 - 3+586" inwestycja jest zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym Swochowo na dz. nr. 504, 499, 498, 492, 487, 486, 491, 483 i 472 w gm. Słupsk 2022-11-08 09:25
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022 2022-11-07 11:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 SLU4901A, na działce nr 45 położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsino, gmina Słupsk. 2022-11-04 11:26
dokument Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Słupsk we współpracy z podmiotem wprowadzającym do obrotu Polską Grupą Górniczą S.A. rozpoczyna nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla. 2022-11-03 12:34
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 26 października 2022 roku wydano decyzję GB.6730.82.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej "Bukówka" o łącznej mocy do 75 MW wraz z infrastrukturą techniczną (etap II), na części terenu działki nr 13/2 (z wyłączeniem gruntów o użytku RIIIa i RIIIb, W-LsII, LsII), położonej w obrębie geodezyjnym Bukówka, gmina Słupsk 2022-10-31 12:59
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Leśnictwo, gmina Słupsk wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-11-09 13:28
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Siemianice (działka nr 139) z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-11-04 08:51
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Uchwały nr XLIII/545/2018 Rady gminy Słupsk z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jezierzyce, gmina Słupsk (działka nr 90/4) 2022-10-27 11:13
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Uchwały Nr XLVIII/539/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działka nr 37/43) 2022-10-27 11:10
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu marki Citroen Berlingo nr rej. GSL 46 WJ wykorzystywanego jako pojazd służbowy przez Straż Gminną Gminy Słupsk. 2022-10-27 10:47
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" 2022-10-27 09:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie i montażu elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z siecią teleinformatyczną, na działce nr 273 położonej w obrębie ewidencyjnym Bierkowo oraz na działkach nr 41/6, 265, 179/2, 180, 181, 182/1, 183/1, 184/1 w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. 2022-10-26 11:48
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Rybackiej w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk" 2022-10-20 13:00
dokument Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 18.10.2022 r. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia złożona przez Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku w dniu 13.10.2022 r. 2022-10-18 14:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7840.1.36.2022.AMc z dnia 03 października 2022 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji kolejowej "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" - część II odcinek Lębork-Słupsk od 118+000 do km 128+600. 2022-10-14 09:01
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Gwardia" 2022-10-28 11:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7840.1.14.2022.EL-c z dnia 12 października 2022 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa drogi dojazdowej do planowanej stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.: Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Duninowo oraz budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo. 2022-10-13 15:38
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Ryś" 2022-10-12 13:04
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Daniel" 2022-10-14 12:39
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi w miejscowości Warblewo, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w gminie Słupsk" 2022-10-12 12:05
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 241 "Bałtyk" 2022-10-10 14:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 127/2, 123, 126, 578/4 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. 2022-10-03 18:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego, na działce nr 15/9 w obrębie ewidencyjnym Wieszyno, w gminie Słupsk. 2022-10-03 18:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7840.1.13.2022.EL-c z dnia 28.09.2022 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica wraz z infrastrukturą niezbędną dla jej obsługi. 2022-09-30 12:05
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 29 września 2022 roku wydano decyzję GB.6730.91.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i garażu trzystanowiskowego z przyłączami na działce nr 131/16 położonej w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2022-09-30 08:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 266/2, 265 w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, oraz na działkach nr 247, 240, 122/3 w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Słupsk. 2022-09-29 13:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska". 2022-09-28 12:40
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej "Bukówka" o łącznej mocy do 75 MW wraz z infrastrukturą techniczną (etap II), na części terenu działki nr 13/2 (z wyłączeniem gruntów o użytku RIIIa i RIIIb, W-LsII, LsII), położonej w obrębie geodezyjnym Bukówka, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2022-09-26 16:08
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszczęcia na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego wód opadowych i roztopowych na terenie kompleksu wojskowego Głobino. 2022-09-23 08:51
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - likwidacji rowu otwartego R-A1 wraz z wybudowaniem nowego urządzenia wodnego tj. rowu otwartego z przepustami na dz. nr 185/27, 185/31, 185/28, 186/12, 186/11 obręb Bierkowo, gm. Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie. 2022-09-21 11:47
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 16 września 2022 roku wydano decyzję GB.6730.89.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego na działce nr 131/13 położonej w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2022-09-21 09:42
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 19 września 2022 roku wydano decyzję GB.6730.90.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego na działce nr 131/12 położonej w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2022-09-21 09:38
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do zmiany Uchwały nr XXXIII/359/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk 2022-09-13 07:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.747.1.12.2022.AM.g z dnia 15 lipca 2022 r. informującego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk-Duninowo oraz pn.: Budowa Linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk Żydowo Kierzkowo. 2022-09-09 16:59
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-09-15 09:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z siecią teleinformatyczną, na działkach nr 269, 172/2, 173/1, 174/3, 173/3, 265 położonych w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. 2022-09-06 17:17
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach nr 219/1, 219/3 i 920 w miejscowości Siemianice, 2022-09-05 11:16
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 604/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin - Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej". 2022-09-02 09:35
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia III aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu sierpniu 2022 r. na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1116), i statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022. 2022-09-02 08:28
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku decyzji nr 617/2022 udzielającej pozwolenia na budowę zbiornika na magazynowanie nawozów płynnych; inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 2/5, 5/3 i 5/8 w miejscowości Jezierzyce, w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w gminie Słupsk. 2022-09-02 08:22
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego. Zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 591/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Rzemieślniczej w miejscowości Włynkówko w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko". 2022-08-30 10:03
dokument Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego: Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem) woj. pomorskie 2022-08-29 14:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. znak WI-III.747.1.21.2022.EB.h o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości... 2022-08-24 10:55
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 577/2022 z dnia 18 sierpnia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi (ul. Przemysłowej) wraz z budową placu do zawracania, oświetlenia oraz kanału technologicznego na działkach nr 115/22 i 578/4 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. 2022-08-22 15:07
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Karwina liniami WN 110 kV... 2022-08-05 11:25
dokument Wojewoda pomorski zawiadamia obwieszczeniem z dnia 27 lipca 2022 r - znak WI-III.747.1.18.2022.EB.g, o wydaniu decyzji znak WI-III.747.1.18.2022.EB o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych dla przedsięwzięcia pn: "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą stanowiącej wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II"... 2022-07-28 15:13
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.127.2022.VII z dnia 14 lipca 2022 r. informującego o decyzji udzielającej pozwolenia na budowę nr 483/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. budynku hali magazynowej z zapleczem socjalono-biurowym na dz. nr 7/29 w m. Redzikowo. 2022-07-28 14:07
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 lipca 2022 r. znak WI-III.747.1.21.2022.EB.c o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości... 2022-07-26 10:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z rurociągiem światłowodowym relacji GPZ Starkowo - stacja SE Słupsk Wierzbięcin na działkach nr 426/1, 526/1, 526/2, 424/13, 535/1, 535/2, 542, 255/5, 547, 261 obręb geodezyjny Starkowo w gminie Ustka, nr 317/1, 316, 315, 330/3, 329, 314/1, 313, 328, 312, 327/1, 311/2, 326/1, 325/4, 310/2 obręb geodezyjny Bruskowo Leśnictwo w gminie Słupsk, nr 273 obręb Bruskowo Wielkie w gminie Słupsk, nr 102/7, 102/6, 102/5 obręb geodezyjny Bruskowo Małe, w gminie Słupsk. 2022-07-25 15:01
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.382.2022.VI z dnia 21 lipca 2022 r. informujące o wydaniu w dniu 21 lipca 2022 r. pozwolenia na budowę nr 506/2022 na budowę hali magazynowo-logistycznej wraz z infrastrukturą na dz. nr 156/58, 156/59 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w minie Słupsk. 2022-07-25 14:52
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Uchwały nr XXXIII/359/2021 Rady gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk 2022-07-21 07:23
dokument Wojewoda Pomorski obwieszczeniem znak WI-III.747.1.12.2022.AM.g z dnia 15.07.2022 r. zawiadamia o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi oraz drogi dojazdowej", stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.:"Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Dunowo" oraz "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo" 2022-07-19 07:49
dokument Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie DROŚ-G.7440.3.2022 dla zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w Bobrowniki (z węzłem) woj. pomorskie" 2022-07-15 19:41
dokument Obwieszczenie. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia ... o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.4210.749.2020.PS udzielającej Potegowo Mashav Sp. z o.o. (ul. Twarda 18 XXIV piętro, 00 105 Warszawa) pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Słupi (dz. nr 166 1 173 obręb Włynkowo, dz. nr 501 obręb Swochowo, gmina Słupsk) linii energetycznej SN110 kV i linii światłowodowej oraz na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. kablowej linii energetycznej 110 kV i linii światłowodowej, na terenie dz. nr 166, 167/1, 173 obręb Włynkówko, dz. nr 501 obręb Swochowo, gmina Słupsk. 2022-07-14 07:29
dokument Informacja o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Siemianice (ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy ul. Ku Słońcu, a ul. Parkową (bez naruszania przepisów o ruchu drogowym). Termin zgromadzenia: 11.07.2022r., 1 godzina (od godz. 15.30 do godz. 16.30). 2022-07-07 13:37
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin - Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej"; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 102, 103/1, 103/5, 255/1, 261, 574/1 w miejscowości Redęcin, w obrębie ewidencyjnym Redęcin, w gminie Słupsk. 2022-07-07 09:53
dokument Informacja o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Bierkowo - droga dojazdowa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Termin zgromadzenia: 11.07.2022r., 6 godzin (od godz. 12.00 do godz. 18.00). 2022-07-07 09:51
dokument Informacja o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Redzikowo (przejścia dla pieszych na wysokości Lądowiska Kultury). Termin zgromadzenia: 12.07.2022r., 1 godzina (od godz. 11.00 do godz. 14.00). 2022-07-07 09:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Damnica PP.6733.7.2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu informacji o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z kanalizacją techniczną na działce nr 205 w obr. Bięcino, gmina Damnica i na działce nr 10 obr. Rogawica, gmina Słupsk. 2022-07-05 14:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 90/5, obręb geodezyjny Krępa, gmina Słupsk. 2022-07-05 14:34
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu czerwcu 2022 r., na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2022 r. poz. 935), i statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022. 2022-07-04 12:16
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 29 czerwca 2021 roku wydano decyzję GB.6730.55.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 727/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2022-06-30 14:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego znak WI-III.747.1.18.2022.EB.b z dnia 29.06.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych dla przedsięwzięcia pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą stanowiącej wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" 2022-06-30 12:05
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk (część działki nr 11/72) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-07-18 16:16
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany uchwały Nr IV/49/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Siemianice (działka nr 139) 2022-06-28 08:35
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii znak DLI-III.7620.16.2022.AW.3, o wydaniu 10.06.2022 r. decyzji utrzymującej decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 18.02.2022 r. znak WI-III.747.1.30.2021.EW 2022-06-27 14:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.12.2022.AM.c z dnia 17.06.2022 r. informującego o wszczęciu przez Wojewodę postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa stacji elektroenergetycznej 400kV Krzemienica wraz z infrastruktura niezbędną do jej obsługi oraz drogi dojazdowej, stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa Linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk-Duninowo" oraz "Budowa linii 400kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk-Żydowo Kierzkowo" na dz. obr. Gać, gmina Słupsk, obr. Sycewice, gmina Kobylnica. 2022-06-20 14:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia opiniującego "Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w Bobrowniki (z węzłem) woj. pomorskie" 2022-06-15 12:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z przebudową i rozbudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, na działce nr 120/3, obręb geodezyjny Siemianice, gmina Słupsk. 2022-06-15 12:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 81/10, 81/11 w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo. 2022-06-15 09:02
dokument "Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w Bobrowniki (z węzłem) woj. pomorskie" 2022-06-13 14:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o zawieszeniu na mocy postanowienia Wójta Gminy Słupsk GB.6733.21.2022 z dnia 06 czerwca 2022 roku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika dla pieszych, odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 210 oraz budowie kanału technologicznego, na działce nr 252, obręb geodezyjny Głobino, gmina Słupsk. 2022-06-07 09:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o zawieszeniu na mocy postanowienia Wójta Gminy Słupsk GB.6733.20.2022 z dnia 06 czerwca 2022 roku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 132/1, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2022-06-07 09:26
dokument Obwieszczenie. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: że wszczęto postępowanie ... o zmianę decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.4210.749.2020.PS udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Słupi (dz. nr 166 1 173 obręb Włynkowo, dz. nr 501 obręb Swochowo, gmina Słupsk) linii energetycznej SN110 kV i linii światłowodowej... 2022-06-03 11:37
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi (ul. Przemysłowej) wraz z budową placu do zawracania i budową oświetlenia na działkach nr 115/22 i 578/7 w miejscowości Głobino w obrębie ewidencyjnym Płaszewko w gminie Słupsk. 2022-06-03 11:31
dokument Raport z konsultacji społecznych Strategii wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030. 2022-06-03 11:25
dokument Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk - Ustka 2022-05-30 12:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 90/5 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, w gminie Słupsk. 2022-05-30 10:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową kontenerową działkach nr 180/1,180/2 w obrębie geodezyjnym Swołowo, gmina Słupsk. 2022-05-27 08:37
dokument Obwieszczenie. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ramach budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk- Bożepole Wielkie, Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska, 2022-05-25 08:55
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w toku postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzania polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 212/21 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk, w dniu 24 maja 2022 roku wydano postanowienie GB.6730.56.2022 w sprawie zawieszenia prowadzonego postępowania jak wyżej. 2022-05-24 15:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej, na działce nr 208/10 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2022-05-24 15:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych 0.4 kV, na działkach nr 99/6, 115, 130/1, 544 obręb geodezyjny Gałęzinowo, gmina Słupsk, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dz. nr 531, 532, 533, 534. 2022-05-24 08:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia opiniującego projekt decyzji Ministra Klimatu i Środowiska zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich na obszarze korytarza kablowego dla odbioru energii z morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, na odcinku od wyjścia kabla na ląd do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Słupsk GPZ Wierzbięcino, gmina wiejska Ustka i wiejska Słupsk powiat słupski, woj. pomorskie" 2022-05-20 11:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 132/1, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2022-05-17 11:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z rurociągiem światłowodowym relacji GPZ Starkowo - stacja SE Słupsk Wierzbięcin, na działkach nr 426/1, 526/1, 526/2, 424/13, 535/1, 535/2, 542, 255/5, 547, 261 obręb geodezyjny Starkowo w gminnie Ustka, nr 317/1, 316, 315, 330/3, 329, 314/1, 313, 328, 312, 327/1, 311/2, 326/1, 325/4, 310/2 obręb geodezyjny Bruskowo Leśnictwo, w gminie Słupsk, nr 273 obręb Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk, nr 102/7, 102/6, 102/5 obręb geodezyjny Bruskowo Małe, w gminie Słupsk. 2022-05-12 15:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 56, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 70/1 w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo. 2022-05-11 15:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika dla pieszych, odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 210 oraz budowie kanału technologicznego, na działce nr 252, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2022-05-10 13:56
dokument Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do stron postępowania, o wydaniu postanowienia opiniującego projekt decyzji Ministra Klimatu i Środowiska, dotyczący zatwierdzenia robót geologicznych dla inwestycji pn. "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" 2022-05-09 13:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Ustka do stron postępowania o wydaniu postanowienia opiniującego projekt decyzji dotyczący zatwierdzenia robót geologicznych dla inwestycji pn. "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" 2022-05-09 13:34
dokument Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska do stron postępowania o przedłużeniu postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla inwestycji pn. "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" 2022-05-09 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach: nr 97 obr. Bruskowo Małe (część mpzp), nr 129/11 (część mpzp), 129/3(cześć mpzp), 129/7 (część mpzp), 129/8, 160/2, 160/3, 160/4, 166, 227, 228, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 245, 247, 273, 78/2 obr. Bruskowo Wielkie, nr 295 obr. Wielichowo, gm. Słupsk. 2022-05-09 11:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 70/2 i 104/9 w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo. 2022-05-05 14:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 120/1, 123, 134 w obrębie geodezyjnym Krzemienica. 2022-05-05 14:44
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 304/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Bierkowie, gmina Słupsk". 2022-05-04 13:27
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ramach budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk- Bożepole Wielkie, Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące 2022-05-04 13:26
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 289/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Siemianicach". 2022-04-28 14:17
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu pierwszej aktualizacji, i statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022. 2022-04-28 12:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania postanowienia opiniującego projekt robót geologicznych dla przedsięwzięcia pn: "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca)" stanowiącej element wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II. na terenie Gminy Ustka i Gminy Słupsk. 2022-04-25 16:32
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr WI-III.747.1.1.2022.OM o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 246/1, obręb Gać, gmina Słupsk, KW SL 1S/00035624/3, w celu wykonania badań geologicznych dla projektu budowy stacji elektroenergetycznej 220/400kV wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II. 2022-04-25 11:28
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.98.2022.VII z dnia 21.04.2022 r. informujące o wszczęciu przez Starostę postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 40921 Redzikowo 2 wraz z wew. instalacją zasilania egzoenergetyczna działce nr 535, 534, 533 w miejscowości Redzikowo. 2022-04-25 11:07
dokument Wyniki konkursu SARP nr 1020 jednoetapowego, realizacyjnego, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych" w Siemianicach gmina Słupsk 2022-04-22 08:59
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Wójta Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegający na rozbudowie ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko" 2022-04-22 08:33
dokument Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022 - 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-04-20 10:55
dokument Zatwierdzony raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka. 2022-04-20 10:27
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Energetyka S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego- rowu odwadniającego oraz wykonania urządzeń wodnych na działce nr 90 obręb Grąsino, gm. Słupsk 2022-04-15 11:13
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 06. kwietnia 2022 roku wydano decyzję GB.6730.24.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego, na działce nr 193/14 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2022-04-07 09:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 06 kwietnia 2022 roku zostało wydane przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji nr GB.6733.70.2021 z dnia 26 lipca 2021 roku o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 212/26, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2022-04-07 09:49
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 255/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kusowo". 2022-04-07 09:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej, na działce nr 208/10, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2022-04-04 12:48
dokument Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOC.6320.5.2022.AW/JD z dnia 15.03.2022 w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 dolina Słupi PLH220052 i Nowa BRDA PLH220078 2022-03-30 14:44
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Bierkowie, gmina Słupsk" 2022-03-30 13:20
dokument Obwieszczenie. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z dnia 22 marca 2022 r., znak: INZ.8103.41.2022.AD, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". 2022-03-29 12:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 99/6, 115, 130/1, 544 położonych obrębie Gałęzinowo, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej działek nr 531, 532, 533, 534. 2022-03-28 15:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej, na działkach nr 264, 258, 265, obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2022-03-25 11:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ul. Polnej w Siemianicach - inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 175/1, 175/3, 176/1, 176/2, 213, 225/3, 226, 231, 248, 260/2, 262/6 i 291 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice w gminie Słupsk. 2022-03-24 14:25
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna 246/1, obręb Gać, gmina Słupsk, KW SL 1S/00035624/3, w celu wykonania badań geologicznych dla projektu budowy stacji elektroenergetycznej 220/400kV wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II 2022-03-24 14:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika i kanału technologicznego, na działce nr 149 obr. Bruskowo Małe gmina Słupsk. 2022-03-24 13:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 56, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 70/1 obręb Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2022-03-24 13:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1015 G oraz przebudowie drogi wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, sieci wodociągowej i kanału technologicznego, na działkach nr 105, 98, 149 i na części działek nr 97, 119, 104/3, 99/5, 118 obr. Bruskowo Małe gmina Słupsk. 2022-03-23 15:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową kontenerową, na działkach nr 180/1, 180/2 położonych w obrębie geodezyjnym Swołowo, w gminie Słupsk. 2022-03-23 14:30
dokument Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin-Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej". 2022-03-22 09:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii 0.4 kV wraz ze z złączami kablowymi dla zasilenia działek 153/3-153/25, na działkach nr 81/14, 82, 154, 36/13, 153/2, obręb geodezyjny Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2022-03-22 08:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 919, 120/3, 126/5 w obrębie geodezyjnym Siemianice. 2022-03-21 11:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk". 2022-03-17 08:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 70/2 i 104/9 obręb Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2022-03-16 16:27
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działki nr 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-03-23 09:18
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydal decyzję nr WI-III.747.1.26.2021.OM o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 12.13,54 obręb Krzemienica w gminie Słupsk, nr 308,357/1,463/2 obręb Siarkowo w gminie Ustka, w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". 2022-03-11 10:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 120/1, 123, 134 obręb geodezyjny Krzemienica, gmina Słupsk. 2022-03-09 13:04
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 153/2022 z dnia 3 marca 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1130G o ścieżkę rowerową z miejscowości Jezierzyce do miejscowości Rogawica wraz z budową oświetlenia" 2022-03-09 12:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla przedsięwzięcia pn: "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca)" 2022-03-09 12:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia zewnętrznego, na działce nr 104/20, obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2022-03-03 08:08
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 28. lutego 2022 roku wydano decyzję GB.6730.190.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 153/11 obręb Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2022-03-01 12:11
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 28. lutego 2022 roku wydano decyzję GB.6730.190.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 153/13 obręb Gałęzinowo, gmina Słupsk oraz zagospodarowania działki nr 153/14 pod ogród edukacyjny. 2022-03-01 12:05
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr WI-III.747.1.25.2021.EW o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 427/3 i 334/1 obręb Starkowo w gminie Ustka, nr 52/1 obręb Krzemienica w gminie Słupsk i nr 182/2 obręb Swołowo w gminie Słupsk, w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". 2022-02-25 10:17
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr WI-III.747.1.30.2021.EW o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 464/2, 427/6, 427/9, 183/1, 277, 179/1, 292/1, 310 obręb Starkowo w gminie Ustka oraz nr 97 obręb Krzemienica gmina Słupsk w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". 2022-02-25 10:14
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydal decyzję nr WI-IH.747.L26?202LOM o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 12.13,54 obręb Krzemienica w gminie Słupsk, nr 308,357/1,463/2 obręb Siarkowo w gminie Ustka, w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" 2022-02-21 16:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 334 obręb geodezyjny Bruskowo Leśnictwo, nr 104/3, 105, 110/4, 111/5, 111/6, 111/8, 112/2, 112/6, 113/2, 113/3, 97, 99/3, 99/4, 99/5 obręb geodezyjny Bruskowo Małe, nr 129/11, 129/3, 129/7, 129/8, 160/2, 160/3, 160/4, 166, 227, 228, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 245, 247, 273, 78/2 obręb Bruskowo Wielkie, nr 295 obr. Wielichowo, gmina Słupsk. 2022-02-21 15:58
dokument Obwieszczenie-Zawiadomienie. Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr WI- III.747.1.32.2021.EW o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 237 i 246/1 obręb Gać w gminie Słupsk, w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". 2022-02-16 14:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 307; 28/1; 25/4; 38/2; 29/2; 294/2; 295/3; 295/2; 296/2; 277; 250; 251; 146/29; 146/13; 145/2; 152/5; 144; 138/4; 138/3; 217; 216/5; 216/4; 216/2; 214/3; 215; 213; 212/41; 212/5, 212/4; 212/3; 211/1; 209; 208/20; 208/10; 208/1; 207; 238/13; 238/6, 237/2 położonych w obrębie geodezyjnym w Głobino, gmina Słupsk. 2022-02-14 16:03
dokument Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030 2022-03-10 09:20
dokument Ogłoszenie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk (część działki nr 11/72) 2022-02-09 08:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 307; 28/1; 25/4; 38/2; 29/2; 294/2; 295/3; 295/2; 296/2; 277; 250; 251; 146/29; 146/13; 145/2; 152/5; 144; 138/4; 138/3; 217; 216/5; 216/4; 216/2; 214/3; 215; 213; 212/41; 212/5, 212/4; 212/3; 211/1; 209; 208/20; 208/10; 208/1; 207; 238/13; 238/6, 237/2 położonych w obrębie geodezyjnym w Głobino, gmina Słupsk. 2022-02-08 12:54
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-02-14 15:38
dokument Obwieszczenie-Zawiadomienie. Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr WI-III.747.1.28.2021.EW o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 228, 204, 203, 202 i 184 obręb Swołowo w gminie Słupsk, w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". 2022-02-02 13:11
dokument Informacja o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Redzikowo (przejścia dla pieszych). Termin zgromadzenia: 07.02.2022r., 1 godzina (od godz. 11.00 do godz. 14.00). 2022-01-31 14:23
dokument Nabór do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 7 marca 2022 r. rozpoczyna się nabór do publicznego przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego (Punktów Przedszkolnych) oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. O przyjęcie do placówek prowadzonych przez Gminę Słupsk na rok szkolny 2022/2023 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 - 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk. 2022-01-31 14:12
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 101 obręb Krzemienica w gminie Słupsk, w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". 2022-01-31 13:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych oświetlenia wraz ze słupami oświetlenia drogowego na działce nr 208/10 obr. Głobino. 2022-01-31 11:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej, na działkach nr 264, 258, 265 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. 2022-01-31 10:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wraz z budową kanału technologicznego na działce nr 149 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe, gmina Słupsk. 2022-01-31 10:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1015 G oraz przebudowie drogi wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, sieci wodociągowej i kanału technologicznego, na działkach nr 105, 98, 149 i na części działek nr 97, 119, 104/3, 99/5, 118, położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe, gmina Słupsk. 2022-01-31 10:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana w dniu 15 listopada 2021 roku decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia ulicznego na działkach 524, 523, 522, 521, 520, 129/1, 129/2, 129/3, 519, 115, 126 w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo. 2022-01-31 10:04
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo; projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo (przy drodze powiatowej); projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo 2022-02-08 12:39
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kusowo". 2022-01-31 09:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przedszkola wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi... 2022-01-27 11:00
dokument Ogłoszenie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-02-01 10:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia zewnętrznego celem oświetlenia terenu rekreacyjnego, na działce nr 104/20 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. 2022-01-21 13:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia działek nr 153/3-153/25, na działkach nr 81/14, 82, 154, 36/13, 153/2 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, w gminie Słupsk. 2022-01-21 13:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 82, 154, 36/13, 153/2 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, w gminie Słupsk, zasilającą w wodę i odprowadzającą sieci z osiedla 25 domów jednorodzinnych. 2022-01-21 13:19
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pana Bartosza Kozłowskiego, dotyczące wykonania urządzeń wodnych, tj. przepustów w działce 185/27 i 186/13 obręb Bierkowo, gm. Słupsk 2022-01-18 14:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że, tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach ... położonych w obrębie geodezyjnym w Głobino 2022-01-18 12:19
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1130G o ścieżkę rowerową z miejscowości Jezierzyce do miejscowości Rogawica wraz z budową oświetlenia. 2022-01-17 13:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 237 (KW SL1S/00035624/3) i 246/1 (KW SL1S/00035624/3) obręb Gać w gminie Słupsk w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". 2022-01-17 11:53
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022. 2022-01-17 11:13
dokument Konkurs jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych" w Siemianicach gmina Słupsk 2022-01-21 10:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej, na działce nr 208/10 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2022-01-14 09:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 919, 120/3, 126/5 położonych w obrębie geodezyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. 2022-01-14 09:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody: rozbudowa istniejącego budynku uzdatniania wody oraz posadowienia dodatkowego, naziemnego, stalowego zbiornika retencyjnego na żelbetowym fundamencie, na działkach nr 146/17, 146/15, 147, obręb geodezyjny Głobino, gmina Słupsk. 2022-01-12 09:53
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk informuje, że w trakcie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 10 domów jednorodzinnych "Zielony Potok" w Płaszewku, na działce o numerze ewidencyjnym nr 49 w obrębie Płaszewko, w gminie Słupsk... 2022-01-11 09:44
dokument Obwieszczenie dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022 roku przez WKŁ Nr 291 "Wilk" 2022-01-11 08:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213" zlokalizowanej na terenie gminy Słupsk 2022-01-10 13:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji nr 1zrid/2022/AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213" 2022-01-10 13:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 97 obręb Krzemienica, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi". 2022-01-05 14:10
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ...w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 227/3 obręb Swołowo oraz nr 237 i 243/1 obręb Gać, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi". 2022-01-04 14:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia, na działkach nr 247, 229/1, 228/3 położonej w obrębie geodezyjnym Karzcino, gmina Słupsk. 2021-12-31 12:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV, na działkach nr 86/4, 182, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-12-30 10:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 110 kV wraz z dwoma traktami światłowodowymi, na działkach nr 51/5 i 51/6 położonych w m. Niewierowo, w obrębie geodezyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. 2021-12-30 10:10
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 27 grudnia 2021 roku wydano decyzję GB.6730.166.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie instalacji do produkcji energii elektrycznej opartej na technologii fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 51/1 obr. Siemianice. 2021-12-29 11:54
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 157/1, 157/3 obręb ewidencyjny Krępa oraz na działkach nr 135/1, 135/11, 134, 148 obręb Płaszewko, gm. Słupsk" 2021-12-29 11:36
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 108/2, 109/2 obręb ewidencyjny Krępa, gm. Słupsk" 2021-12-28 14:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Roberta Kowalskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 52/1 obręb Krzemienica oraz nr 182/2 obręb Swołowo, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi". 2021-12-27 11:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 228, 204, 203, 202 i 184 obręb Swołowo, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi - wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW BALTIC II". 2021-12-27 11:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek "Baltic Trade and Ivest" Sp. z o.o. ... w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 101 obręb Krzemienica, w związku z wykonaniem badań geologicznych dla inwestycji pn. "Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi-wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW BALTIC II". 2021-12-27 11:29
dokument Obwieszczenie dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" 2021-12-21 15:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 524, 523, 522, 521, 520, 129/1, 129/2, 129/3, 519, 115, 126 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, w gminie Słupsk. 2021-12-20 10:25
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-12-30 11:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego, na działkach nr 12/5, 11/6, 53, 52/1, położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2021-12-16 14:19
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 14 grudnia 2021 roku wydano decyzję GB.6730.158.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 153/4 obręb Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2021-12-15 14:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV, oświetleniowej wraz ze słupami oświetlenia drogowego oraz szafką sterowniczą, na działce nr 208/10 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-12-14 09:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu drogowego na rzece Głaźnej, na działkach nr 36/2, 36/5, 48, obręb geodezyjny Płaszewko, gmina Słupsk. 2021-12-13 15:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowej na 16 słupach stalowych z ledowymi źródłami światła na działce nr 247 obr. Bierkowo oraz działce nr 265 obr. Bruskowo Wielkie gmina Słupsk. 2021-12-06 14:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i modernizacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 307, 28/1, 25/4, 38/2, 29/2, 294/2, 295/3, 295/2, 296/2, 277, 250, 251, 146/29, 146/13, 145/2, 152/5, 144, 138/4, 138/3, 217, 216/5, 216/4, 216/2, 214/3, 215, 213, 212/41, 212/5, 212/4, 212/3, 211/1, 209, 208/20, 208/10, 208/1, 207, 238/13, 238/6, 237/2 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-12-06 11:12
dokument Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 3.12.2021 r. 2021-12-03 11:03
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 30 listopada 2021 roku wydano decyzję GB.6730.156.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, na działce nr 104/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stanięcino. 2021-12-01 11:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego, średniego i niskiego napięcia wraz z sieciami teleinformatycznymi na działce nr 186/1 obręb geodezyjny Strzelino, gm Słupsk, na potrzeby budowy infrastruktury przesyłowej dla farmy fotowoltaicznej. 2021-12-01 11:32
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach nr: 219/1, 219/3 i 920 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. 2021-11-30 12:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody: rozbudowa istniejącego budynku uzdatniania wody oraz posadowienie dodatkowego, naziemnego, stalowego zbiornika retencyjnego na żelbetowym fundamencie, na działkach nr 146/17, 146/15, 147 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-11-26 12:28
dokument Uchwała Zgromadzenia Wspólników Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 2021-11-25 08:36
dokument Uchwała Zgromadzenia Wspólników Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 2021-11-24 15:18
dokument Obwieszczenie dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez Koło Łowieckie "Daniel" 2021-11-23 12:09
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Lubuczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-11-30 08:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Lubuczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-11-22 15:52
dokument Obwieszczenie dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" 2021-11-18 15:02
dokument Obwieszczenie polowań dewizowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez WKŁ Nr 291 "Wilk" po zmianach 2021-11-18 14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego na działkach nr 159/6, 22/21 w obrębie geodezyjnym Lubuczewo. 2021-11-18 11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana w dniu 15 listopada 2021 roku decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 524, 523, 522, 521, 520, 129/1, 129/2, 129/3, 519, 115, 126 w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo. 2021-11-18 11:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej, na działce nr 208/10 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-11-18 10:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 31, 6/1, 80/2, 35/15 w msc. Niewiarowo w obrębie geodezyjnym Siemianice. 2021-11-17 11:19
dokument Wójt Gminy Słupsk na podstawie §3 Uchwały NR XL/457/2021 Rady Gminy Słupsk ogłasza nabór kandydatów na najemców mieszkań w ramach programu "Mieszkanie na Start" w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Kościelnej 4 w Jezierzycach wynajmowanego przez Gminę Słupsk od inwestora Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Spółka z o.o. 2021-11-16 13:34
dokument Informacja o planowanym Partnerstwie Publiczno-Prywatnym: Budowa i przebudowa oraz utrzymanie dróg w formule PPP w osiedlu Siemianice 2021-11-09 09:59
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 04 listopada 2021 roku wydano decyzję GB.6730.131.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, wolnostojących na działkach nr 153/20, 153/19 w miejscowości Gałęzinowo, gmina Słupsk 2021-11-08 14:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego, na działkach nr 12/5, 11/6, 53, 52/1 położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2021-11-08 14:16
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez Koło Łowieckie "Bałtyk" 2021-11-05 12:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, wodociągu i oświetlenia, na działkach nr 49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 36/2, 36/1 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2021-11-05 12:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach nr 247, 229/1, 228/3 położonych w obrębie geodezyjnym Karzcino, gmina Słupsk. 2021-11-05 12:38
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Słupsk, reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu drogowego polegającą na wykonaniu przepustu w związku z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1015G na drogę gminną niepubliczną (działka nr 265, obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk). 2021-11-05 12:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z kanalizacją techniczną, na działkach nr 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, obręb geodezyjny Swochowo, gmina Słupsk, na działkach nr 1/5, 11/72, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 17, 25, 26/2, 27, 28, obręb geodezyjny Bukówka, gmina Słupsk, na działkach nr 4, 6/80, 7/4, 7/5, 7/6, 10, 12, 13, obręb geodezyjny Rogawica, gmina Słupsk, na działkach nr 1, 3, 205, 210/7, obręb geodezyjny Bięcino gmina Damnica i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2021-11-04 13:19
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2021. 2021-10-29 12:13
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 27 "Knieja" 2021-10-29 12:02
dokument Obwieszczenie dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez Koło Łowieckie "Daniel" 2021-10-29 11:14
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych i dewizowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez WKŁ Nr 291 "Wilk" 2021-10-29 11:12
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez Koło Łowieckie "Darzbór" Słupsk 2021-10-29 11:11
dokument Uchwała Zgromadzenia Wspólników Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu 2021-10-28 11:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie mostu drogowego na rzece Glęźnej, na działkach nr 36/2, 36/5, 48 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2021-10-27 14:49
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 20 października 2021 roku wydano decyzję GB.6730.130.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 212/30, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-10-26 11:59
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Karzcino i Swochowo, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-11-02 10:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, na działkach nr 239/32, 252, 154/15, obręb geodezyjny Głobino, gmina Słupsk. 2021-10-18 14:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowej na 16 słupach stalowych z ledowymi źródłami światła, na działce nr 247 położonej w obrębie geodezyjnym Bierkowo oraz działce nr 265 w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2021-10-18 11:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wraz z oświetleniem drogowym na działkach nr 46, 535, 536 obręb geodezyjny Swochowo, gmina Słupsk. 2021-10-18 11:23
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021 roku przez Koło Łowieckie "Gwardia" 2021-10-15 12:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych klasy szeregu PE100RC SDR 11 o średnicy nominalnej dn 63 mm, na działkach nr 211, 753, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-10-15 12:19
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego dot. wydania decyzji nr 991/2021 z dnia 4 października 2021 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cichej w miejscowości Głobino, gmina Słupsk wraz z oświetleniem drogowym i kanałem technologicznym w miejscowości Głobino w obrębie ewidencyjnym Głobino w gminie Słupsk 2021-10-13 14:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego, średniego i niskiego napięcia wraz z sieciami teleinformatycznymi na potrzeby infrastruktury przesyłowej dla farmy fotowoltaicznej Strzelino, na działce nr 186/1 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelino, gmina Słupsk. 2021-10-12 12:35
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez Koło Łowieckie "Bałtyk" 2021-10-12 12:33
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" 2021-10-12 12:31
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2021/2022 roku przez Koło Łowieckie "Daniel" 2021-10-12 12:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana w dniu 06 października 2021 roku decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 99/1, 89/31, 89/32, 89/21, 89/39 w obrębie geodezyjnym Grąsino. 2021-10-07 09:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana w dniu 05 października 2021 roku decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach na działkach nr 6/1 i 5/16 w msc. Niewierowo w obrębie geodezyjnym Siemianice. 2021-10-07 09:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu dodatkowego wyjścia z istniejącej świetlicy wiejskiej od strony podwórka oraz wykonanie nowego wejścia do piwnicy na działce nr 36/11 obr. Bruskowo Wielkie gm. Słupsk. 2021-10-02 09:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 29 września 2021 roku zostało wydane przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Słupsk GB.6733.47.2021 wydanej w dniu 28 września 2021 roku w przedmiocie zmiany decyzji nr GB.6733.28.2021 Wójta Gminy Słupsk z dnia 06 sierpnia 2021 roku, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego... 2021-10-02 09:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie zmiany decyzji GB.6733.28.2021 Wójta Gminy Słupsk z dnia 06 sierpnia 2021 roku, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie pomostu, ścieżki dla ruchu pieszych oraz montażu elementów małej architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokół, znajdującego się na terenie działki nr 43/4 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2021-09-29 15:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach nr 31, 6/1, 80/2, 35/15 położonych w m. Niewierowo, w obrębie geodezyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. 2021-09-23 11:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego, na działkach nr 524, 523, 522, 521, 520, 129/1, 129/2, 129/3, 519, 115, 126 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2021-09-22 10:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 159/6, 22/21 położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2021-09-21 13:45
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych... 2021-09-21 13:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacyjki rowerowej na działce nr 104/19 obr. Bruskowo Wielkie, gm. Słupsk 2021-09-20 12:31
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk 2021-09-20 12:28
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Strzelinko i Gałęzinowo gmina Słupsk" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-27 12:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z kanalizacją techniczną, na działkach nr 74/2, 75/2, 76/2, 77/2 obręb geodezyjny Swochowo, gmina Słupsk, na działkach nr 1/5, 11/72, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 obręb geodezyjny Bukówka, gmina Słupsk, na działkach nr 4, 10, 12, 13 obręb geodezyjny Rogawica, gmina Słupsk, na działkach nr 1, 3, 205, 210/7 obręb geodezyjny Bięcino, gmina Damnica. 2021-09-16 12:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu slc PE100RC SDR 11, na działkach nr 194/54, 590/16, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-09-14 12:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działkach nr 625, 259, położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-09-14 12:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego, na działkach nr 12/5, 11/6, 53 położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2021-09-14 12:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam, że w dniu 08 września 2021 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr GB.6733.28.2021 z dnia 06 sierpnia 2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie pomostu, ścieżki dla ruchu pieszych oraz montażu elementów małej architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokół, znajdującego się na terenie działki nr 43/34 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2021-09-10 17:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budowie drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, wodociągu i oświetlenia, na działkach nr 49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 36/2, 36/1 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2021-09-10 07:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii 0.4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, na działkach nr 239/32, 252, 154/15, obręb geodezyjny Globino, gmina Słupsk. 2021-09-10 07:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych klasy szeregu PE100RC SDR 11 o średnicy nominalnej dn 63 mm, na działkach nr 211, 753, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk 2021-09-10 07:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 99/1, 89/31, 89/32, 89/21, 89/39 w obrębie geodezyjnym Grąsino, gmina Słupsk. 2021-09-08 08:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wraz z oświetleniem, na działkach nr 46, 535, 536 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. 2021-09-08 07:57
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działki nr 55/2, 5/3, 55/4, 56, 57) 2021-09-02 11:12
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk 2021-09-02 11:09
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku o wydaniu decyzji nr 833/2021 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1111 G wraz z budową oświetlenia w ramach inwestycji pn."Budowa spójnej sieci tras rowerowych w kompletną sieć dla MOF Słupska. Cześć II, zadanie 3 Gałęzinowo -Strzelinko", inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 178/1, 178/2, 194/3, 207 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo w gminie Słupsk oraz 65/2, 67/3, 67/5, 154/1, 154/2, 514/31 (przed podziałem nr 514/11) w obrębie ewidencyjnym Strzelinko. 2021-08-27 11:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana w dniu 23 sierpnia 2021 roku decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych klasy PE100 RC szeregu linii SRD11 dn 63, na działkach nr 31, 59, 635, położonych w obrębie geodezyjnym Siemianice, gmina Słupsk. 2021-08-25 13:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działce nr 172/18 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-08-25 13:42
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód z ujęcia wód podziemnych na działce nr 345/6 obręb Gać, gm. Słupsk do nawodnienia upraw polowych. 2021-08-24 14:51
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. AB.6740.910.2021.VII o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cichej w miejscowości Głobino, gmina Słupsk wraz z oświetleniem drogowym i kanałem technologicznym. 2021-08-24 11:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o sprostowaniu decyzji nr GB.6733.22.2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku, wydanej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi przyłączami, instalacjami zewnętrznymi (w tym zbiornikiem ppoż.) urządzeniami technicznymi, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, miejscem tymczasowego gromadzenia odpadków stałych oraz pozostałym zagospodarowaniem na działce nr 236/5 obr. Gać, gm. Słupsk 2021-08-24 11:05
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w miejscowości Gać, gmina Słupsk, na działce nr 245/6 obręb Gać. 2021-08-24 10:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na nr 61/1, 32, 22/3, 22/5, 24/1, 25/1, 26/1, 28, 51/1, 31 położonych w obrębie geodezyjnym Stanięcino gmina Słupsk. 2021-08-20 13:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE100RC SDR 11, na działkach nr 194/43, 590/16, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-08-20 10:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym, na działce nr 251, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-08-20 10:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacyjki rowerowej, na działce nr 104/19 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2021-08-10 11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 6/1, 5/16 położonych w m. Niewierowo, obręb geodezyjny Siemianice, gmina Słupsk. 2021-08-09 15:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana w dniu 06 sierpnia 2021 roku decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomostu, ścieżki dla ruchu pieszych oraz montażu elementów małej architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokół, znajdującego się na terenie działki nr 43/34 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2021-08-09 10:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu dodatkowego wyjścia z budynku świetlicy i nowego wejścia do piwnicy, na działce nr 36/11 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2021-08-06 12:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana w dniu 03 sierpnia 2021 roku decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach na działkach nr 31 i 644 w msc. Niewierowo w obrębie geodezyjnym Siemianice. 2021-08-04 10:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin - Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej, na działkach nr 261, 574/1, 102, 103/5, 103/1, 255/1 położonych w obrębie geodezyjnym Redęcin, gmina Słupsk. 2021-08-04 10:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji nr6zrid/2021/AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka". 2021-08-02 13:09
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 26 lipca 2021 roku wydano decyzję GB.6730.70.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 212/26, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-07-27 12:54
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Słupsk. 2021-08-03 10:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na słupach stalowych (dz. nr 310) i żelbetowych z ledowymi źródłami światła (dz. nr 252), na działkach nr 310, 252 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino gmina Słupsk. 2021-07-23 11:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego, na działkach nr 12/5, 11/6, 53 położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2021-07-23 11:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Gmina Słupsk w dniu 20 lipca 2021 r. skorygowała wniosek, dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na nr 61/1, 32, 22/3, 22/5, 24/1, 25/1, 26/1, 28, 51/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stanięcino, gmina Słupsk. Zakres wniesionej korekty dotyczy rozszerzenia postępowania o teren działki nr 31 obręb geodezyjny Stanięcino, która stanowi drogę gminną. 2021-07-23 11:19
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk 2021-08-02 08:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie toru rowerowego typu 'pumptrack' oraz placu do aktywności ruchowej typu 'street workout', na działkach nr 43/33, 43/35 położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk 2021-07-20 13:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 625 i 259 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-07-15 08:12
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kukowo, gmina Słupsk 2021-07-21 15:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63, na działkach nr 212/5, 252, położonych w obrębie geodezyjnym Globino, gmina Słupsk. 2021-07-12 16:58
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 02.07.2021 r. informującego o wydaniu decyzji w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji Starosty Słupskiego z naruszeniem prawa 2021-07-09 12:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11, na działkach nr 194/54, 590/16 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-07-08 14:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych klasy PE100RC szeregu SDR11 dn 63 na działkach nr 20/4, 21/7, 348, 350/5, 350/6, 590/10 w obrębie geodezyjnym Krępa Słupska. 2021-07-08 10:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2021 roku o stwierdzeniu wydania decyzji Starosty Słupskiego nr 379/2013 z dnia 21.06.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w m. Płaszewko obejmującego część 1 Gminy Słupsk i fragment Miasta Słupsk oraz część 2 Gminy Słupsk (obszar 60 ha)" z naruszeniem prawa dla części działek: 2021-07-07 12:37
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 650/2021 z dnia 5 lipca 2021 roku o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą, niezbędnej do obsługi dz. nr 156/112 w miejscowości Płaszewko w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. 2021-07-07 12:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin - Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej, na działkach nr 261, 574/1, 102, 103/5, 103/1, 255/1 położonych w obrębie geodezyjnym Redęcin, gmina Słupsk. 2021-07-06 10:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działce nr 172/18 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-07-02 11:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym, na działce nr 251 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-07-02 11:47
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.467.2021.VII z dnia 24.06.2021 r. informujące o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ścieżki rowerowej Jezierzyce - Grąsino. 2021-06-29 15:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych klasy PE100 RC szeregu SDR11 dn 63 mm, na działkach nr 31, 59, 635 położonych w m. Niewierowo, obręb geodezyjny Siemianice, gmina Słupsk. 2021-06-29 15:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11, na działkach nr 194/43, 590/16 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-06-25 10:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach nr 61/1, 32, 22/3, 22/5, 24/1, 25/1, 26/1, 28, 51/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stanięcino, gmina Słupsk. 2021-06-25 10:22
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 572/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z budową oświetlenia w miejscowości Redzikowo, inwestycja jest zlokalizowana jest na działkach nr 1/33, 1/39, 1/49, 1/67, 1/77, 1/76, 1/51 w miejscowości Redzikowo, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo w Gminie Słupsk. 2021-06-21 17:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą, niezbędnej do obsługi dz. Nr 156/112 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. 2021-06-21 13:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu slc PE100RC SDR 11 dn 63 mm, na działkach nr 352, 66/1, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-06-21 13:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia MOP do 0,5 MPa PE100RC SDR 11 dn 63 mm typ 2, na działkach nr 86/4, 100/1, 100/3, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-06-17 09:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi przyłączami, instalacjami zewnętrznymi (w tym zbiornikiem ppoż.) urządzeniami technicznymi, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, miejscem tymczasowego gromadzenia odpadków stałych oraz pozostałym zagospodarowaniem na działce nr 236/5 obr. Gać gm. Słupsk. 2021-06-17 09:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie pomostu, ścieżki dla ruchu pieszych oraz montaż elementów małej architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokół, znajdującego się na terenie działki nr 43/34 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2021-06-17 08:50
dokument Obwieszczenie Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 czerwca 2021 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję nr 6zrid/2021/AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka" 2021-06-16 14:29
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania (ponowne) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą, niezbędnej do obsługi dz. nr 156/112 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. 2021-06-15 13:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 31 i 644 położonych w m. Niewierowo, obręb geodezyjny Siemianice, gmina Słupsk. 2021-06-11 12:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia MOP do 0,5 MPa PE100RC SDR 11 dn 63 mm typ 2, na działkach nr 210, 193/33, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-06-10 10:04
dokument Obwieszczenia Starosty Słupskiego AB.6740.499.2021.IV z dnia 27.05.2021 r. informującego o wydanym pozwoleniu na budowę nr 513/2021 - farmy fotowoltaicznej Strzelino 2021-06-08 12:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, o długości do 111 m, na działce nr 360/7 oraz 709, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-06-08 12:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na słupach stalowych i żelbetowych z ledowymi źródłami światła, na działkach nr 310 i 252 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-06-01 09:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63mm, na działkach nr 20/4, 21/7, 348, 350/5, 350/6, 590/10 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-05-28 14:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie toru rowerowego typu "Pumptrack" oraz placu do aktywności ruchowej typu Street Workout, na działkach nr 43/33, 43/35 położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2021-05-28 14:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr 212/5 i 252 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-05-26 15:22
dokument Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. "Program Duża Rodzina i Program Senior w Parku Wodnym Redzikowo. (IN-HOUSE) - ZP.271.41.2020 2021-05-24 15:13
dokument Obwieszczenie Rady Gminy Słupsk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/254/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 9 września 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Słupsk 2021-05-21 09:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 56 położonej w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo gmina Słupsk. 2021-05-11 13:20
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Leśnictwo, gmina Słupsk 2021-05-06 08:08
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo, gmina Słupsk 2021-05-06 08:05
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino gmina Słupsk 2021-05-06 08:02
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 29 kwietnia 2021 roku wydano decyzję GB.6730.44.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 212/28, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-04-30 10:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Słupskiego nr 334/2017 z dnia 2 maja 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzyce SHR - Grąsino oraz budowa kanalizacji deszczowej" w miejscowości Jezierzyce... 2021-04-30 10:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-jezdnego, na działkach nr 49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 36/2, 36/1 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2021-04-29 14:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zostało wydane przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji nr GB.6733.4.2021 z dnia 24 marca 2021 roku, wydanej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie pasa drogi wojewódzkiej nr 210 i drogi gminnej, na działkach nr 250 i 307, położonych w obrębie geodezyjnym Globino, gmina Słupsk. 2021-04-29 14:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zostało wydane przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji nr GB.6733.5.2021 z dnia 29 marca 2021 roku, wydanej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie pasa drogi gminnej w miejscowości Warblewo, przebudowa istniejącej nawierzchni drogi, przebudowa istniejących zjazdów i budowa nowych oraz przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego (działki nr 163, 169, 168/2 obręb geodezyjny Warblewo, gmina Słupsk). 2021-04-29 14:02
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice. 2021-05-05 08:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr 352, 66/1 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-04-23 13:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, na działkach nr 360/7, 709 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-04-23 13:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółce Potęgowo Mashav Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego. 2021-04-22 16:12
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1111G wraz z budową oświetlenia w ramach inwestycji pn. "Budowa spójnej sieci tras rowerowych w kompletną sieć dla MOF Słupska. Część II, zadanie 3: Gałęzinowo - Strzelinko" 2021-04-22 16:02
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 07 stycznia 2021 roku wydano decyzję GB.6730.161.2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 718/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-04-20 10:02
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 15 kwietnia 2021 roku wydano decyzję GB.6730.32.2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, na działce nr 726/2 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-04-16 12:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia, na działce nr 66/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-04-15 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, na działkach nr 86/4, 100/1, 100/3 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-04-15 09:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr 210, 193/33 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-04-15 09:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach nr 70/2, 56, 110/7, 55/10 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo gmina Słupsk. 2021-04-09 13:12
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego. Zawiadamiam o wydaniu decyzji o nr 1074-/2019/2021 z dnia 30 marca 2021 roku, udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino, Gmina Słupsk" w miejscowości Bydlino na działkach nr 90, 74/2, 101/4, 91/1, 92/3, 92/5, 96/5,96/7, 84/1, 514/1, 98/8, 99/3, 86/9, 100/17, 100/19, 101/4, 85/3 w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. 2021-04-07 12:41
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego informującego o wydaniu dniu 30.03.2021 r. pozwolenia na budowę nr 268/2021 dla zamierzenia inwestycyjnego budowy sieci gazowej w Głobinie 2021-04-06 13:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach nr 99/6, 115, 130/1, 544 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo gmina Słupsk. 2021-04-02 10:33
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja nr 5. nr 2021/BZP 00003027/04/P)1 2021-03-31 13:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach nr 464, 225/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wielichowo gmina Słupsk. 2021-03-31 10:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 29 marca 2021 roku Wójt Gminy Słupsk wydał decyzję GB.6733.13.2021 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zagospodarowaniu parku: budowie ścieżek parkowych, oświetlenia parkowego, obiektów małej architektury, obiektów rekreacji, urządzeń placu zabaw, wiaty drewnianej, na działkach nr 3/31, 3/41, 3/42, 3/23, 3/33, 3/34 położonych w obrębie geodezyjnym Rogownica, gmina Słupsk. 2021-03-31 10:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu PE100RC SDE11 dn 63 mm, na działkach nr 590/16, 194/50, 194/8, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-03-31 10:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie pasa drogi gminnej w miejscowości Warblewo, przebudowa istniejącej nawierzchni drogi, przebudowa istniejących zjazdów i budowa nowych oraz przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego (działki nr 163, 169, 168/2 obręb geodezyjny Warblewo, gmina Słupsk). 2021-03-31 10:00
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2021. 2021-03-31 09:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie pasa drogi wojewódzkiej nr 210 i drogi gminnej, na działkach nr 250 i 307, położonych w obrębie geodezyjnym Globino, gmina Słupsk. 2021-03-29 12:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 25 marca 2021 roku Wójt Gminy Słupsk wydał decyzję GB.6733.6.2021 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacyjki rowerowej (wydzielenie terenu pod publicznie dostępny plac), na działce nr 104/16 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2021-03-29 12:37
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bukówka, Rogawica, Grąsino i Kukowo, gmina Słupsk 2021-04-06 13:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działce nr 88/9 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe, gmina Słupsk. 2021-03-19 13:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, na działce nr 56 położonej w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo (ul. Sosnowa), gmina Słupsk. 2021-03-19 13:42
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (aktualizacja planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.02.2021 nr 2021/BZP 00003027/02/P) 2021-03-19 11:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ciągu pieszo-jezdnego, na działkach nr 49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 36/2, 36/1 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk 2021-03-17 10:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii niskiego napięcia dla oświetlenia drogowego, na działce nr 66/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-03-17 10:03
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (aktualizacja planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.02.2021 nr 2021/BZP 00003027/02/P) 2021-03-15 12:12
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z budową oświetlenia; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 1/33, 1/39, 1/49, 1/67, 1/77, 1/76, 1/51 w miejscowości Redzikowo, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk. 2021-03-15 11:58
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kukowo, gmina Słupsk 2021-03-15 11:35
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Lubuczewo, gmina Słupsk 2021-03-15 11:26
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk 2021-03-15 11:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i oświetlenia na działkach nr 132, 141/1, 119/4, 119/1 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelinko gmina Słupsk. 2021-03-10 12:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 722 obręb geodezyjny Krępa, gmina Słupsk. 2021-03-05 09:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Potęgowo Mashav Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego 2021-03-05 09:34
dokument Obwieszczenie w związku z wydaniem decyzji udzielonej na rzecz GDDKiA, reprezentowanego przez Generalna Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad odział w Szczecinie pozwolenia wodnoporawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin-Słupsk" - Część nr 2 Dokumentacja 2. 2021-03-04 09:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zostało wydane przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji nr GB.6733.65.2017 z dnia 02 lipca 2020 roku, wydanej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2021-03-03 07:51
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu dn 63, na działkach nr 151/11, 151/18, 152/5, 152/6, 152/8, 232/3, 232/6, 250, 252, 261, położonych w obrębie geodezyjnym Globino, gmina Słupsk. 2021-03-01 09:23
dokument Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Słupsk na rok 2021 z dnia 22.02.2021 2021-02-22 14:29
dokument Ogłoszenie/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk 2021-02-18 12:16
dokument Ogłoszenie/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo, gmina Słupsk 2021-02-18 12:14
dokument Ogłoszenie/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Karzcino, gmina Słupsk 2021-02-18 12:02
dokument Ogłoszenie/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk 2021-02-18 11:57
dokument Ogłoszenie/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk 2021-02-18 11:53
dokument Ogłoszenie/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk 2021-02-18 10:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami do działek pod zabudowę jednorodzinną, na działkach nr 99/6, 115, 130/1, 544 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2021-02-16 11:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami do działek pod zabudowę jednorodzinną, na działkach nr 99/6, 115, 130/1, 544 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2021-02-12 09:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu dn 63, na działkach nr 154/15, 236/1, 252, położonych w obrębie geodezyjnym Globino, gmina Słupsk. 2021-02-12 09:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zobowiązanie inwestora do uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka" 2021-02-10 13:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, na działkach nr 464, 225/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wielichowo, gmina Słupsk. 2021-02-09 10:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 3, 4, 22, 21, 20, 19/1, 18/2, położonych w m. Warblewko, obrębie geodezyjnym Warblewo, gmina Słupsk. 2021-02-09 10:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu PE 100 RC SDE 11 dn 63 mm, na działkach nr 590/16, 194/50, 194/8 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2021-02-05 11:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacyjki rowerowej (wydzielenie terenu pod publicznie dostępny plac), na działce nr 104/16 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2021-02-05 11:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Warblewo - przebudowa istniejącej nawierzchni drogi, przebudowa istniejących zjazdów i budowa nowych oraz przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego (działki nr 163, 169, 168/2 obręb geodezyjny Warblewo.) 2021-02-05 11:01
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk"- Część nr 2 Dokumentacja 2... 2021-02-03 14:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Potęgowo Mashav Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego 2021-02-02 10:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu dn 63, na działkach nr 151/11, 151/18, 152/5, 152/6, 152/8, 231/2, 231/4, 231/9, 232/3, 232/6, 250, 252, 261 położonych w obrębie geodezyjnym Globino, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2021-02-02 10:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Inwestor skorygował swój wniosek, dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu dn 63, na działkach nr 151/3, 151/4, 151/11, 151/18, 152/1, 152/5, 152/6, 152/8, 231/2, 231/4, 231/9, 232/1, 232/3, 232/6, 250, 252, 261, położonych w obrębie geodezyjnym Globino, gmina Słupsk. Wniesiona zmiana dotyczy rezygnacji z lokalizacji ww. inwestycji na terenie działek nr 151/3, 151/4, 152/1, 232/1 obręb geodezyjny Głobino. 2021-02-02 10:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 210 i drogi gminnej w miejscowości Głobino (działki nr 250, 307), gmina Słupsk. 2021-01-29 12:39
dokument Informacja o zawarciu umowy i nieudzieleniu zamówienia w postępowaniu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Gminy Słupsk w latach 2021-2024. - ZP.271.44.2020 2021-01-29 12:35
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Słupsk na rok 2021 2021-01-26 14:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi, budowie sieci kanalizacji sanitarnej i oświetlenia, na działkach nr 132, 141/1, 119/4, 119/1 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelinko, gmina Słupsk. 2021-01-21 10:25
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 18 stycznia 2021 roku wydano decyzję GB.6730.170.2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budowa budynku mieszkalnego na działce nr 125/6 obr. Bruskowo Małe, gm. Słupsk 2021-01-21 10:20
dokument Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Świadczenie usług publicznych w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych, w tym zajęć wychowania fizycznego poprzez zapewnienie dostępności Parku Wodnego Redzikowo i Lodowiska Redzikowo. (IN-HOUSE) - ZP.271.42.2020 2021-01-19 09:12
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2021. 2021-01-15 10:16
dokument Korekta formularzy cenowych w postępowaniu pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Gminy Słupsk w latach 2021-2024. - ZP.271.44.2020 2021-01-14 14:10
dokument Odpowiedzi na pytania wraz załącznikami dotyczące postępowania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Gminy Słupsk w latach 2021-2024. - ZP.271.44.2020 2021-01-13 12:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce 722 położonej w obrębie geodezyjnym, Krępa gmina Słupsk. 2021-01-13 11:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działce nr 237, położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie gmina Słupsk. 2021-01-08 09:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63, na działkach nr 151/3, 151/4, 151/11, 151/18, 152/1, 152/5, 152/6, 152/8, 231/2, 231/4, 231/9, 232/1, 232/3, 232/6, 250, 252, 261 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-01-05 10:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63, na działkach nr 154/15, 236/1, 252 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-01-05 09:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii 0.4 kV wraz z montażem złącz kablowych, na działkach nr 177/12, 251, 272, 200/2, 200/1, 199/1, 199/2, 199/17 obręb geodezyjny Globino, gmina Słupsk. 2021-01-05 09:08
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 30 grudnia 2020 roku wydano decyzję GB.6730.157.2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, wolnostojącego, na działce nr 247/27 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2021-01-05 08:53
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 30 grudnia 2020 roku wydano decyzję GB.6730.154.2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 719/2 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2020-12-31 10:52
dokument Informacja o zawarciu umowy. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Słupsk oraz Gminy Kobylnica w latach 2021-2024? 2020-12-31 07:56
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 29 grudnia 2020 roku wydano decyzję GB.6730.147.2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 727/2 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2020-12-30 10:32
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 28 grudnia 2020 roku wydano decyzję GB.6730.151.2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na realizacji zabudowy zagrodowej: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, na działce nr 37/37 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. 2020-12-30 10:30
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Gminy Słupsk w latach 2021-2024. - ZP.271.44.2020 2020-12-29 10:22
dokument Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Świadczenie usług publicznych w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych, w tym zajęć wychowania fizycznego poprzez zapewnienie dostępności Parku Wodnego Redzikowo i Lodowiska Redzikowo. (IN-HOUSE) - ZP.271.42.2020 2020-12-11 11:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnej linii kablowej WN 110 kV wraz z dwoma kablami światłowodowymi, na działkach nr 245, 247 położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2020-12-10 10:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 3, 4, 22, 21, 20, 19/1, 18/2 położonych w obrębie geodezyjnym Warblewo, gmina Słupsk. 2020-12-10 10:48
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 08 grudnia 2020 roku wydano decyzję GB.6730.144.2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 719/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2020-12-09 14:36
dokument Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Program Duża Rodzina i Program Senior w Parku Wodnym Redzikowo. (IN-HOUSE) - ZP.271.41.2020 2020-12-09 14:06
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 02 grudnia 2020 r. informującego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 Redzikowo na działce nr 35/5 w Redzikowie. 2020-12-09 10:47
dokument Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2020-12-07 10:40
dokument Informacja o unieważnieniu otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Redzikowo - Wieszyno - Gmina Słupsk" 2020-12-04 09:41
dokument Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Słupsk oraz Gminy Kobylnica w latach 2021-2024 2020-12-02 11:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej, parkingu i placu zabaw, na działkach nr 200/9, 34/3, 34/2, 211, 33/1, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2020-12-01 12:52
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk. 2020-12-07 09:23
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Redzikowo - Wieszyno - Gmina Słupsk" przewidywanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni w ramach osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, konkurs nr RPPM.02.05.00-IZ.00-22-005/20. 2020-11-26 14:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 23 listopada 2020 roku Wójt Gminy Słupsk wydał decyzję GB.6733.31.2020 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 625, 259 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2020-11-26 13:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 103/14, położonej w obrębie geodezyjnym Stanięcino, gmina Słupsk. 2020-11-26 13:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii 0,4 kV dla zasilenia działek nr 177/14, 177/16, w m. Głobino, na działkach nr 177/12, 177/14, 177/15, 177/16 obręb geodezyjny Globino oraz na działkach nr 111/1, 113 obręb Stanięcino, gmina Słupsk. 2020-11-26 13:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, słupów oświetleniowych, szafki oświetleniowej położonych na działce nr 215/3 w obrębie geodezyjnym Wielichowo gmina Słupsk. 2020-11-26 13:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23.11.2020 informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka" 2020-11-25 10:28
dokument Obwieszczenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na "Przebudowie jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Słupsk Wierzbięcino - GPZ Ustka, od stanowiska słupowego nr 18 do GPZ Ustka" 2020-11-19 12:04
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz Nr VI/68/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk 2020-11-25 12:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z montażem złącz kablowych, na działkach nr 177/12, 251, 272, 200/2, 200/1, 199/1, 199/2, 199/17 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2020-11-17 08:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego, na działce nr 237 położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2020-11-09 09:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 110/7, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 71/1, 71/3, 71/4, 71/5, 56, 55/9, 70/2, 110/8, 110/9, 110/10, 110/11 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo gmina Słupsk. 2020-11-09 09:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV, słupów oświetleniowych i szafki oświetleniowej, na działce nr 215/3 położonej w obrębie geodezyjnym Wielichowo, gmina Słupsk. 2020-11-09 09:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z dwoma kablami światłowodowymi, na działkach nr 245 i 247 położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2020-11-09 09:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 52/1, położonej w obrębie geodezyjnym Lękwica, gmina Słupsk. 2020-11-04 10:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 178/1, 184, położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo gmina Słupsk. 2020-10-30 11:44
dokument Informacja o zakończeniu postępowania w otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego polegającym na wyborze realizatora programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Słupsk. 2020-10-29 08:36
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2020. 2020-10-28 13:16
dokument Obwieszczenie-Ogłoszenie. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk 2020-11-04 09:28
dokument Informacja o zakończeniu postępowania w otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego. 2020-10-26 14:08
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Koło Łowieckie "Gwardia" 2020-10-21 12:34
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2020/2021 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" 2020-10-19 10:54
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2020/2021 roku przez Koło Łowieckie "Daniel" 2020-10-19 10:00
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2020/2021 roku przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 27 "Knieja" 2020-10-19 09:52
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Koło Łowieckie 'Darzbór' Słupsk 2020-10-12 09:55
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2020/2021 roku przez Koło Łowieckie 'Bałtyk' 2020-10-12 09:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej przy ul. Brzozowej, na działkach nr 51/6, 51/7, 52/3, 53/5, 54/8, 46/1, 259, 54/5, 55/1, 47/1, 48/6, 48/4, 49/3, 49/5, 260, 65/1, 66/6, 66/4, 60/14, 257, 289/5, 67/5, 62/1, 68/11, 63/1, 68/13, 262, 258, 77/1, 78/3, 79/1, 80/1, 81/14, 81/18, 72/7, 73/6, 81/19, 250, 140 położonych w obrębie geodezyjnym Globino, gmina Słupsk. 2020-10-09 08:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 178/1, 184, położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo gmina Słupsk. 2020-10-09 08:50
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk. 2020-10-07 09:47
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.1057.2020.IV-D z dnia 24 września 2020 r. informujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 120/21 w miejscowości Kusowo. 2020-10-05 15:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 103/14 położonej w obrębie geodezyjnym, Stanięcino, gmina Słupsk. 2020-10-02 12:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii 0,4 kV dla zasilenia działek nr 177/14 i 177/16 w m. Głobino, na działkach nr 177/12, 177/14, 177/15, 177/16 obręb geodezyjny Głobino oraz na działkach nr 111/1 i 113 obręb geodezyjny, Stanięcino, gmina Słupsk. 2020-10-02 12:48
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że tut. organ w dniu 01 października wydał decyzję nr GB.6730.120.2020 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i garażu wolnostojącego, na działkach nr 125/13, 125/14 położonych obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe, gm. Słupsk. 2020-10-02 12:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi dojazdowej, parkingu, i placu zabaw na działkach nr 200/9, 34/3, 34/2, 211, 33/1 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa gmina Słupsk. 2020-10-02 12:15
dokument Zarządzenie NR 175/2020 Wójta Gminy Słupsk z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu koordynatorów do spraw dostępności w Gminie Słupsk 2020-09-30 20:03
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 625, 259 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2020-09-30 10:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 0,4 kV o, na działkach nr 110/7, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 71/1, 71/3, 71/4, 71/5, 56, 55/9, 70/2, 110/8, 110/9, 110/10, 110/11 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2020-09-30 10:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 na działkach nr 247/28, 247/41, 247/69, 247/72, 247/74 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino gmina Słupsk. 2020-09-16 11:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 37/56, 40/2, 40/3, 40/6, 37/44, 47/2 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. 2020-09-16 11:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlania drogowego na działkach nr 58/1, 57/2, 101/19, 101/22, 57/1 położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce gmina Słupsk. 2020-09-15 08:20
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo, gmina Słupsk 2020-09-11 11:57
dokument Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo, gmina Słupsk. 2020-09-11 11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej wraz z budową chodnika, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oświetlenia, na działkach nr 3, 27/1, 4, 106 położonych w obrębie geodezyjnym Warblewo, gmina Słupsk. 2020-09-10 10:18
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 27.08.2020 o wydaniu decyzji nr 379-1/2013/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku zmieniającej decyzję nr 379/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko - obejmującego część 1 Gminy Słupsk i fragment Miasta Słupsk oraz część 2 Gminy Słupsk (obszar 60 ha)" 2020-09-04 13:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia, na działkach nr 47, 86/4 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2020-08-21 13:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, na działkach nr 579/9, 120/16, 121/50, 121/64, 121/65, 121/36 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2020-08-20 12:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV, na działkach nr 92/1, 70/1, 70/2, 55/2, 56, 109, 110/2, 111/3, 112/1, 113/4, 72, 71/1, 71/2, 55/1 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2020-08-20 12:02
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Słupsk. Zawiadamiam zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zmianą: Dz. U. z 2020, poz. 1086), że inwestor skorygowała swój wniosek, dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, na działkach nr 37/56, 40/2, 40/3, 40/6, 37/44, 47/2 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. Zakres wniesionej korekty dotyczy rozszerzenia inwestycji o budowę sieci kanalizacji sanitarnej. 2020-08-18 10:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej w miejscowości Głobino przy ul. Brzozowej, na działkach nr 51/6, 51/7, 52/3, 53/5, 54/8, 46/1, 259, 54/5, 55/1, 47/1, 48/6, 48/4, 49/3,49/5, 260, 65/1, 66/6, 66/4, 60/14, 257, 289/5, 67/5, 62/1, 68/11, 63/1, 68/13, 262, 258, 77/1, 78/3, 79/1, 80/1, 81/1, 81/14, 81/18, 72/7, 73/6, 81/19, 250, 140 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2020-08-07 13:52
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 379/2013 z dnia 21 czerwca 2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt: "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko obejmującego część 1 Gminy Słupsk i fragment Miasta Słupsk oraz część 2 Gminy Słupsk (obszar 60ha)" 2020-08-04 14:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nN-0,4 kV kablowych i napowietrznych na działkach nr 149, 150, 146, 145, 144, 143, 142, 54/1, 54/2, 52/2, 46, położonych w obrębie geodezyjnym Lękwica, gmina Słupsk. 2020-08-04 14:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm, na działkach nr 338/4, 340, 343, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2020-08-04 13:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowych średniego ciśnienia dn 63, na działkach nr 247/28, 247/41, 247/69, 247/72, 247/74 położonych w obrębie geodezyjnym Głobinie, gmina Słupsk. 2020-07-27 15:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach nr 58/1, 57/2, 101/19, 101/22 położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, gmina Słupsk. 2020-07-24 10:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE 100 RC szeregu SDR11 dn 63 mm, na działkach nr 66/3, 66/2, położonych w obrębie geodezyjnym Siemianice, gmina Słupsk. 2020-07-24 10:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Ustka GOR.6733.3.35.2020.BW z dnia 14.07.2020 r. zawierające informację o wydaniu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Słupsk Wierzbięcino-GPZ Ustka. 2020-07-24 10:11
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 06 lipiec 2020 r o wydaniu decyzji nr 138-1/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku zmieniającej decyzję nr 138/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej m. Redęcin i m. Bierkowo z elementami odwodnienia i oświetlenia". 2020-07-20 07:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodnika, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oświetlenia, na działkach nr 3, 27/1, 4, 106 położonych w obrębie geodezyjnym Warblewo, gmina Słupsk. 2020-07-16 12:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia zewnętrznego, na działkach nr 43/32, 43/34, położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2020-07-15 12:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, na działkach nr 37/56, 40/2, 40/3, 40/6, 37/44, 47/2 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk 2020-07-09 14:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach nr 47 i 86/4 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2020-07-09 14:13
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 07 lipca 2020 r. informującego o wszczęciu posterowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 251/60 w miejscowości Włynkówko. 2020-07-09 14:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, na działkach nr 579/9, 120/16, 121/50, 121/64, 121/65 121/36 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2020-07-07 15:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO 2020-07-07 15:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, na działkach nr 92/1, 70/1, 70/2, 55/2, 56, 109, 110/2, 111/3, 112/1, 113/4, 72, 71/1, 71/2, 55/1 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2020-07-03 09:34
dokument Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie obsługi prawnej przez radcą prawnego lub adwokata w ramach prowadzonej kancelarii prawnej dla potrzeb Urzędu Gminy Słupsk, w zakresie wykonywanych przez Urząd Gminy Słupsk zadań w administracji samorządowej. 2020-07-01 11:55
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2020. 2020-06-29 16:00
dokument Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa pięciu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 257, 258, 259/4, 259/2 i 259/8 obręb Wielichowo". 2020-06-29 15:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych najwyższego napięcia z sieciami teleinformatycznymi na potrzeby budowy infrastruktury przesyłowej dla potrzeb morskich farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie akwenu Morza Bałtyckiego, inwestycja lokalizowana na działkach nr 158/2, 275, 158/3, 273 obręb Bruskowo Wielki gmina Słupsk. 2020-06-25 12:42
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej w m. Redzikowo - gmina Słupsk" 2020-06-24 15:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2020 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 na działkach nr 338/4, 340, 343 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2020-06-19 08:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce nr 141/1 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2020-06-17 13:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu parku, na działkach nr 3/41, 3/42, 3/23, 3/33, 3/34, położonych w obrębie geodezyjnym Rogawica, gmina Słupsk. 2020-06-17 13:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia parkowego na działkach nr 43/32, 43/34 położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2020-06-17 13:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE100 RC szeregu SDR11 dn 63 mm, na działkach nr 66/3, 66/2 położonych w obrębie geodezyjnym Siemianice, gmina Słupsk. 2020-06-17 13:45
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie obsługi prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w ramach prowadzonej kancelarii prawnej dla potrzeb Urzędu Gminy Słupsk, w zakresie wykonywanych przez Urząd Gminy Słupsk zadań w administracji samorządowej 2020-06-10 15:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nN- 0,4 kV kablowych i napowietrznych, na działkach nr 149, 150, 146, 145, 144, 143, 142, 54/1, 54/2, 52/2, 46 położonych w obrębie geodezyjnym Lękwica, gmina Słupsk. 2020-06-10 13:14
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 138/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi Łączącej m. Redęcin w m. Bierkowo z elementami odwodnienia i oświetlenia". 2020-06-05 13:45
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 383/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Pogodnej w Siemianicach". 2020-06-05 12:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE100 RcSDR17 dn 90 na działkach nr 100/2, 100/1, 94, 93, 92/1,120/1 (część), 120/2 (część) obręb geodezyjny Siemianice, gmina Słupsk. 2020-06-02 13:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia zewnętrznego, na działkach nr 43/32, 43/33, 43/35, 43/69, położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2020-06-02 13:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na montażu słupa linii napowietrznej 15 kV, budowie linii kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV, na działkach nr 19, 20, 21, 22/2, 24 położonych w obrębie geodezyjnym Bukówka, gmina Słupsk. 2020-06-02 13:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U z 2020 r. poz. 875), terminy w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych, których bieg uległ wstrzymaniu lub zawieszeniu na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu skutkom pandemii mają rozpocząć się lub wznowić swój bieg w terminie 7 dni od dnia wejścia ww. Ustawy w życie 2020-06-01 11:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2020-06-01 10:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 20 maja 2020 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie GB.6733.65.2017 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2020-06-01 10:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w miejscowości Strzelinko przy ulicy Wrzosowej, gm. Słupsk z rur PE 125 o długości 250 m oraz z rur PE63 o długości do 850 m na działkach nr 141/2, 138/69, 138/11 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelinko gmina Słupsk, 2020-05-28 11:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika wzmocnionego wraz z oświetleniem, odwodnieniem i rozbudową wodociągu, na działkach nr 49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 36/2 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2020-05-28 10:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej na działkach nr 81/11, 81/14 obręb Gałęzinowo gmina Słupsk. 2020-05-28 10:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), że inwestor - Gmina Słupsk pismem z dnia 21 maja 2020 r. skorygowała swój wniosek, dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego, na działkach nr 82/1, 18, 102/5, 99/1, 102/24, 82/2, 86/1 położonych w obrębie geodezyjnym Grąsino, gmina Słupsk. Zakres wniesionej korekty dotyczy rozszerzenia lokalizacji inwestycji na teren działki nr 17/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grąsino. 2020-05-26 13:38
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w m. Redzikowo - gmina Słupsk" 2020-05-11 09:48
dokument Raport o stanie Gminy Słupsk w roku 2019 2020-05-08 11:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE100 RcSDR17 dn 90 na działkach nr 100/2, 100/1, 94, 93, 92/1, 120/1(część), 120/2(część) obręb geodezyjny Siemianice, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2020-05-07 15:19
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 30 kwietnia 2020 roku wydano decyzję GB.6730.26.2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących z garażami wbudowanymi, przybudowanymi lub wolnostojącymi, lokalizowanych na działkach, powstałych w wyniku podziału działki 149/2 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino oraz urządzenie zieleni parkowej na wydzielonej części działki 149/2, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2020-05-07 15:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, na działkach nr 579/9, 120/16, 121/50, 121/64, 121/65, 121/36, 121/42, 121/48, 121/18, 121/9, 121/12, 120/41, 132/2 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2020-05-07 15:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia zewnętrznego, na działkach nr 43/32, 43/33, 43/35, 43/69, położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2020-05-07 15:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na montażu słupa linii napowietrznej 15 kV, budowie linii kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV, na działkach nr 19, 20, 21, 22/2, 24 położonych w obrębie geodezyjnym Bukówka, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2020-04-30 11:52
dokument Wykaz szczegółowych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności. 2020-04-30 11:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działce nr 141/1 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2020-04-24 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 125 o długości do 250 m i rur PE 63 o długości do 850 m, na działkach nr 141/2, 138/69, 138/11 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelinko, gmina Słupsk. 2020-04-24 13:30
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego nr AB.6740.303.2020.IV-A z dnia 08.04.2020 dotyczące pozwolenia na budowę w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SLU3201C - wieża kratowa BOT-E3/54 w wysokości całkowitej 55,95m n.p.m wraz z wewnętrzną linią zasilania elektrycznego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Lubuczewo na działce nr 4/8 w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2020-04-22 13:15
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 03 marca 2020 roku wydano decyzję GB.6730.3.2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, na działce nr 247/10, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2020-04-17 10:17
dokument Informacja publiczna Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu na wniosek Tomasza Konarskiego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód użytych do hodowli ryb łososiowych w m. Gać Leśna gm. Słupsk, położonej na działkach 115/1 i 116/1 obręb Gać, do rowu R-15 a następnie do rzeki Moszczeniczki, oraz na sezonowe odprowadzanie wód poprodukcyjnych z wylęgarni do rowu a następnie do rzeki Moszczeniczki 2020-04-15 08:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 nr projektu SLU 4201A na działce nr 120/21 w miejscowości Kusowo, obręb geodezyjny Płaszewko, gmina Słupsk. 2020-04-09 13:18
dokument Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Program Duża Rodzina i Program Senior w Parku Wodnym Redzikowo (IN-HOUSE) ZP.271.6.2020 2020-04-08 13:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wzmocnionego wraz z oświetleniem, odwodnieniem i rozbudową wodociągu, na działkach nr 49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 36/2 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2020-04-02 10:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej, na działkach nr 81/11 i 81/14 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2020-03-30 13:08
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 213/2020 z dnia 23 marca 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej w m. Siemianice wraz z odwodnieniem i oświetleniem". 2020-03-30 12:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego, na działkach nr 82/1, 18, 102/5, 99/1, 102/24, 82/2, 86/1 położonych w obrębie geodezyjnym Grąsino, gmina Słupsk 2020-03-24 10:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na montażu słupa linii napowietrznej 15 kV, budowie linii kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV, na działkach nr 19, 20, 21, 22/2, 24 położonych w obrębie geodezyjnym Bukówka, gmina Słupsk. 2020-03-24 09:51
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego w sprawie wydania decyzji nr 181/2020 z dnia 11 marca 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi ul. Brzozowej i Miejskiej w Siemianicach wraz z budową odwodnienia" 2020-03-24 08:50
dokument Zarządzenie NR 40/2020 Wójta Gminy Słupsk z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży używanego samochodu osobowego marki FORD S-max/GALAXY, stanowiący majątek Gminy Słupsk. 2020-03-12 14:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zagospodarowaniu parku w miejscowości Rogawica, na działkach nr 3/42, 3/23, 3/33, 3/34, 3/41 położonych w obrębie geodezyjnym Rogawica, gmina Słupsk. 2020-03-12 11:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlania parkowego na działkach nr 101/5, 101/6, 101/8, 101/15 położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, gmina Słupsk. 2020-03-12 11:06
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej - ul. Pogodnej w Siemianicach". 2020-03-12 10:55
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupsk na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" oraz o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy od 11 marca 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Słupsk. 2020-03-11 15:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 nr projektu SLU 4201A na działce nr 120/21 w miejscowości Kusowo, obręb geodezyjny Płaszewko, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2020-03-10 14:26
dokument Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Budowa nawierzchni dróg gminnych z nowych płyt betonowych o wymiarach 300x150x15 cm typu POZBET - ZP.271.4.2020 2020-03-10 14:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk, Wójt Gminy Słupsk wydał w dniu 03 marca 2020 roku postanowienie GB.6733.65.2017 o zawieszeniu ww. postępowania administracyjnego. 2020-03-05 12:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam, że w dniu 04 marca 2020 roku została wydana decyzja w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr GB.6733.5.2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej w formie ciągu pieszo-jezdnego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie działek nr 6/1, 31 obręb Siemianice, gm. Słupsk. 2020-03-05 12:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia zewnętrznego, na działkach nr 43/35, 43/33, 43/32, 43/69 położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2020-03-03 10:53
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 138/2020 z dnia 27 lutego 2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej m. Redęcin i m. Bierkowo z elementami odwodnienia i oświetlenia". 2020-03-03 10:45
dokument Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Program Duża Rodzina i Program Senior w Parku Wodnym Redzikowo. (IN-HOUSE) - ZP.271.6.2020 2020-02-27 14:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE100 RC SDR17dn 90, na działkach nr 120/2, 100/2, 100/1, 94, 93, 120/1, 92/1 położonych w obrębie geodezyjnym Siemianice, gmina Słupsk. 2020-02-24 12:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych najwyższego napięcia wraz z sieciami teleinformatycznymi na potrzeby budowy infrastruktury przemysłowej dla morskich farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie akwenu Morza Bałtyckiego, na działkach nr 158/2, 158/3, 275, 273 położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2020-02-19 15:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr GB.6733.5.2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej w formie ciągu pieszo-jezdnego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie działek nr 6/1, 31 obręb Siemianice, gm. Słupsk. 2020-02-18 11:44
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 5 lutego 2020 r. decyzji na rozbudowę istniejącego budynku zakładu produkcyjno-magazynowego wraz zewnętrznymi instalacjami na działkach nr: 156/46, 156/47, 156/48 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko. 2020-02-13 13:18
dokument Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Wykonywanie robót konserwacyjnych rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na terenie Gminy Słupsk w roku 2020 - ZP.271.1.2020 2020-02-12 12:10
dokument Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Budowa nawierzchni dróg gminnych z nowych płyt betonowych o wymiarach 300x150x15 cm typu POZBET - ZP.271.4.2020 2020-02-05 12:16
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 31 stycznia 2020 roku wydano decyzję GB.6730.188.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, na działce nr 247/18, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2020-02-04 12:32
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 31 stycznia 2020 roku wydano decyzję GB.6730.187.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, na działce nr 247/30, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2020-01-31 12:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia parkowego, na działkach nr 101/5, 101/6, 101/8, 101/15 położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, gmina Słupsk. 2020-01-31 12:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, tłocznej PE de 63 mm, na działce 40/5, położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2020-01-29 08:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 22 stycznia 2020 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie GB.6733.65.2017 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk 2020-01-24 13:55
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi łączącej m. Redęcin i m. Bierkowo z elementami odwodnienia i oświetlenia." 2020-01-22 09:34
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020. Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Słupsk przekazuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2020 2020-01-17 09:34
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2020. 2020-01-15 14:14
dokument Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Wykonywanie robót konserwacyjnych rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na terenie Gminy Słupsk w roku 2020. ZP.271.1.2020 2020-01-15 13:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 na działce nr 86/4, 675/4, 676/1, 665/1, 676/2, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2020-01-15 11:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działce nr 251, 177/12, 1777/15, 177/9, 177/11, 195/4 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2020-01-15 11:16
dokument Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Świadczenie usług publicznych w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych, w tym zajęć wychowania fizycznego poprzez zapewnienie dostępności Parku Wodnego Redzikowo i Lodowiska Redzikowo 2020-01-14 14:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo 2020-01-09 15:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej w m. Siemianice wraz z odwodnieniem i oświetleniem" 2020-01-07 10:58
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 12 grudnia 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino, Gmina Słupsk" 2019-12-31 10:20
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 30 grudnia 2019 roku wydano decyzję GB.6730.166.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 247/50 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-12-31 10:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 35/19, 35/29, 35/35, 80/2, 51/6 w msc. Niewiarowo w obrębie geodezyjnym Siemianice, gmina Słupsk. 2019-12-17 13:28
dokument Obieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 13 grudnia 2019 roku wydano decyzję GB.6730.134.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo na budynek usługowy wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową rozbiórką istniejącego budynku położonego na działkach nr 213 i 215, położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-12-17 13:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi ul. Brzozowej i Miejskiej w Siemianicach wraz z budową oświetlenia". 2019-12-17 12:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu SLU4201A), na działce nr 120/21 położonej w miejscowości Kusowo, obręb geodezyjny Płaszewko, gmina Słupsk. 2019-12-17 12:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE de 63 mm, na działce nr 40/5 położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2019-12-11 11:31
dokument Świadczenie usług publicznych w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych, w tym zajęć wychowania fizycznego poprzez zapewnienie dostępności Parku Wodnego Redzikowo i Lodowiska Redzikowo. (IN-HOUSE) 2019-12-05 11:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zostało wydane przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o sprostowaniu błędu w decyzji Wójta Gminy Słupsk nr GB.6730.72.2019 z dnia 03 lipca 2019 roku o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 212/33, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-11-26 15:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zostało wydane przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o sprostowaniu błędu w decyzji Wójta Gminy Słupsk nr GB.6733.61.2017 z dnia 05 stycznia 2018 roku wydanej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z miejscowości Siemianice do miejscowości Swochowo na działkach nr 213, 359, 361, 362, 379 położonych w obrębie geodezyjnym Siemianice oraz na działkach nr 37/38, 37/40, 37/44, 40/2, 40/3, 40/6, 45/2, 45/4, 46, 48/11, 489/1, 494/3, 494/4, 510, 535 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo gmina Słupsk. 2019-11-26 11:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej, na działkach nr 16/3 oraz 590/16, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2019-11-26 11:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego w celu polepszenia parametrów drogi publicznej na działkach nr 92/8, 100 obręb Bierkowo gmina Słupsk 2019-11-26 11:06
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie istniejącego budynku zakładu produkcyjno-magazynowego oraz budowie budynku socjalno-biurowego firmy Viscon Real Estate wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w miejscowości Płaszewko, gm. Słupsk woj. pomorskie na działkach ewidencyjnych 156/46, 156/47, 156/48" 2019-11-25 15:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 180 mm działce nr 561/13 obręb Redęcin gm. Słupsk. 2019-11-25 11:30
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 19 listopada 2019 roku wydano decyzję GB.6730.121.2019 kończącą postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, na działce nr 37/37, położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. 2019-11-21 10:43
dokument Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych 2019-11-21 10:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63, na działkach nr 86/4, 675/4, 676/1, 665/1, 676/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2019-11-20 12:53
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk 2019-11-18 08:48
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bruskowo Leśnictwo, Bruskowo Wielkie i Bruskowo Małe, w gminie Słupsk 2019-11-18 08:37
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2019. 2019-11-15 10:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino, Gmina Słupsk". 2019-11-13 09:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 251, 177/12, 177/15, 177/9, 177/11, 195/4 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-11-08 11:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Niewierowo, na działkach nr 35/19, 35/29, 35/35. 80/2, 51/6 położonych w obrębie geodezyjnym Siemianice, gmina Słupsk. 2019-11-08 11:11
dokument Obwieszczenie. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 na działce nr 194/19, 194/50, 590/16, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2019-11-06 09:29
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice 2019-11-06 08:11
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk uchwały Nr VI/68/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk. 2019-10-30 10:06
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2019. 2019-10-29 13:04
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu na wniosek STRADA Biuro Projektowe w Słupsku - pełnomocnika Gminy Słupsk postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu chłonnego z wylotem PCV 250 mm (działka nr 17/2 obręb Bierkowo, gm. Słupsk) i usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych z drogi gminnej (działka nr 17/2 obręb Bierkowo) do zaprojektowanego rowu. 2019-10-28 16:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV YAKY na terenie działek nr 82, 81/14, 81/11, 154, 168 obręb Gałęzinowo 2019-10-25 10:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 211 w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo 2019-10-25 10:07
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. 2019-10-24 11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, parterowego na działce nr 37/37 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk, i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2019-10-22 15:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 95/1, 95/2, położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, gmina Słupsk. 2019-10-22 12:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk: zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-inwentarskiego na budynek usługowy wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową rozbiórką istniejącego budynku położonego na działkach nr 213 i 215, położonych w obrębie geodezyjnym Głobino 2019-10-17 08:28
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Budowa drogi z miejscowości Bydlino do miejscowości Strzelinko (Dolina Charlotty) wraz z elementami odwodnienia i oświetlenia 2019-10-15 14:21
dokument Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Kamila Nowaka, pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i dystrybucję wód podziemnych z ujęcia wody - studni, zlokalizowanego na terenie działki nr 43/65, obręb ewidencyjny 0021 Redzikowo, gmina Słupsk. 2019-10-07 12:37
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.421.442.2019.PSz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w związku z wydaniem postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 19.09.2019 r. znak: GD.ZUZ.3.421.442.2019.PSz udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - reprezentowanej przez p. Waldemara Chejmanowskiego dot. realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka" 2019-10-07 12:34
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk 2019-10-07 10:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 180 mm, na działce nr 561/13 położonej w obrębie geodezyjnym Redęcin, gmina Słupsk. 2019-10-03 10:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji nr GB.7331/213/2005 z dnia 01 stycznia 2006 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu dla potrzeb wiejskiego boiska sportowego oraz placu zabaw dla dzieci na działce nr 147/3 i 167 w Karzcinie. 2019-09-27 10:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej, na działkach nr 16/3, 590/16 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2019-09-26 10:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia planowanej zabudowy projektowanej w granicach działek nr 554 do 562, na działkach nr 256, 563 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-09-26 10:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej, na działkach nr 92/8 i 100 położonych w obrębie geodezyjnym Bierkowo, gmina Słupsk. 2019-09-26 09:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 35/19, 35/29, 35/35 w obrębie geodezyjnym Siemianice, gmina Słupsk. 2019-09-25 09:29
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.421.442.2019.PSz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku informuje, że decyzją znak: GD.ZUZ.3.421.442.2019.PSz z dnia 19.09.2019r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku (ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk) udzielono pozwolenia wodnoprawnego... 2019-09-25 08:40
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych. 2019-09-23 11:05
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu w dniu 19 września 2019 roku postanowienia GB.6730.79.2019 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budowie drogi wewnętrznej na działce nr 212/4 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-09-20 10:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV YAKY 4x25 mm? o długości do 670 m na działkach nr 82, 81/14, 81/11, 154, 168 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2019-09-20 10:11
dokument Obwieszczenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, zawiadamia strony, że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wójta Gminy Słupsk z dnia 29 lipca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO na działce nr 35/5, obręb Redzikowo, gm. Słupsk, zostaje wydłużony do dnia 31 października 2019r. z uwagi na zawiły charakter sprawy oraz konieczność weryfikacji stron postępowania. 2019-09-18 10:38
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 211 położonej w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2019-09-17 08:38
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego -Budowa drogi Bydlino - Strzelinko 2019-09-16 16:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu, w dniu 23 sierpnia 2019 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 95/1, 95/2, położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, gmina Słupsk. 2019-09-12 14:11
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 11 września 2019 roku wydano decyzję GB.6730.116.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie domu jednorodzinnego, wolnostojącego, na działce nr 103/4, 103/5, położonej w obrębie geodezyjnym Stanięcino, gmina Słupsk. 2019-09-12 14:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu, w dniu 04 wrzesnia 2019 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63, na działkach nr 194/19, 194/50, 590/16 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2019-09-12 14:04
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 4 września 2019r. decyzji na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Słupsk Poznańska-Dębnica Kaszubska. 2019-09-12 13:59
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 6 września 2019r. decyzji na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Słupsk Poznańska-Dębnica Kaszubska. 2019-09-12 13:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu odwołania od decyzji Wójta Gminy Słupsk nr GB.6733.65.2017 z dnia 29 lipca 2019 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2019-08-29 11:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w obr. Strzelinko w gminie Słupsk na działkach nr 138/48, 140/1, 544/1, 544/2, 554. 2019-08-24 11:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Słupsk nr GB.6733.65.2017 z dnia 29 lipca 2019 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2019-08-22 11:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o sprostowaniu błędu w decyzji Wójta Gminy Słupsk nr GB.6733.65.2017 z dnia 29 lipca 2019 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk 2019-08-22 11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia planowanej zabudowy mieszkaniowej projektowanej w granicach działek 554 do 562, na działkach nr 256, 563 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-08-14 12:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-08-12 09:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych POZBET na działkach nr 56, 70/1 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo. 2019-08-09 13:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 90/63 mm - na terenie działek nr 99, 83, 67, 31, 19, 92/1, 66/8, 644, 6/1, 1/13, 5/5, 80/2, 80/1, 35/15 msc. Niewierowo, obręb Siemianice gm. Słupsk. 2019-08-09 13:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obr. Strzelinko w gminie Słupsk na działkach nr 132, 119/4, 110, 97, 24/2, 514/29, 514/25, 154/1, 155. 2019-08-07 11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 120/6, 120/25, 121/13, 121/14, 121/56, 121/58, 121/59,127/2, 127/3, 128 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2019-08-06 10:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 20/1, położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2019-08-06 10:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały powodziowe rurociągów oraz przepustów i obiektów mostowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych oraz na usługę wodną, niezbędnych do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka". 2019-08-02 10:16
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia decyzji nr GB.7331/213/2005 z dnia 01 stycznia 2006 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu dla potrzeb wiejskiego boiska sportowego oraz placu zabaw dla dzieci na działce nr 147/3 i 167 w Karzcinie. 2019-08-02 10:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2019-08-01 08:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 zlokalizowanej na działce nr 4/8 w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2019-08-01 08:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej oraz budowie linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV w na działkach ewidencyjnych nr 1/1, 3/3, 3/5, 3/6, 21, 266/2, 12, 22/1, 15, 27/12, 19/1, 265, 42/4 ,42/3, 42/2, 4,5, 14, 268, 7/3, 7/4, 18, 267, 8, 31/8, 30/8, 31/9, 20, 30/1, 237, 266/1, 19/2, 19/3, 3/3, 6/17 położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2019-07-30 15:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w obrębie działek nr 138/48, 140/1, 544/1, 544/2, 554 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelinko, gmina Słupsk. 2019-07-30 15:12
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 03 lipca 2019 roku wydano decyzję GB.6730.72.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 212/33, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-07-24 12:57
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 23 lipca 2019 roku wydano decyzję GB.6730.97.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 247/39 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-07-24 12:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z toczącym się przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku postępowaniem administracyjnym, na wniosek Wodociągów Słupsk Sp. z o.o., w przedmiocie wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 04.10.2013 r. znak DROŚ-A.7322.115.2013/EC w części dotyczącej poboru wody ze studni nr H-9, H-10, H-11, H-12 oraz zmiany w trybie art. 562 ustawy Prawo wodne ww. decyzji w zakresie ilości pobieranych wód podziemnych z ujęć Westerplatte, Legionów i Głobino. 2019-07-16 13:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6 m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk, i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2019-07-08 13:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego na dz. nr 100/41,100/15 obr. Redęcin gm. Słupsk. 2019-07-08 13:03
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 4/8 w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2019-07-04 14:16
dokument Wynik konkursu w postępowaniu konkursowym na: Wykonanie projektu i murali artystycznych w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski" 2019-06-28 09:58
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego 2019-06-28 08:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie i przebudowie pasów drogowych dróg gminnych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową i przebudową sieci wodociągowej, budową i przebudową jezdni, zjazdów i chodnika na działkach nr 122/3, 165, 121/6, 109, 117/3 w obrębie geodezyjnym Bierkowo gmina Słupsk. 2019-06-19 11:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 120/6, 120/25, 121/13, 121/14, 121/56, 121/58, 121/59, 127/2, 127/3, 128 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2019-06-18 14:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 20/1 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2019-06-18 14:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Niewierowo, na działkach nr 99, 83, 67, 31, 19, 92/1, 66/8, 644, 6/1, 1/13, 5/5, 80/2, 80/1, 35/15 położonych w obrębie geodezyjnym Siemianice, gmina Słupsk. 2019-06-18 14:32
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalnych-pożarniczych marki: Magirus Deutz 90M 9,5F (wersja 07 507), Żuk A 156. 2019-06-18 14:15
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budowie drogi wewnętrznej na działce nr 212/4 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk, Wójt Gminy Słupsk wydał w dniu 13 czerwca 2019 roku postanowienie GB.6733.79.2019 o zawieszeniu ww. postępowania administracyjnego. 2019-06-17 10:26
dokument Informacja o zakończeniu postępowania w otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego. 2019-06-17 10:21
dokument Zawiadomienie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych 2019-06-14 16:59
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalnych-pożarniczych marki: Magirus Deutz 90M 9,5F (wersja 07 507), Ził 131 oraz Żuk A 156. 2019-06-06 12:36
dokument Obwieszczenie. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej oraz budowie linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 1/1, 3/3, 3/5, 3/6, 21, 266/2, 12, 22/1, 15, 27/12, 19/1, 265, 42/4, 42/3, 42/2, 4, 5, 14, 268, 7/3, 7/4, 18, 267, 8, 31/8, 30/8, 31/9, 20, 30/1, 237, 266/1, 19/2, 19/3, 3/3, 6/17, położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie. 2019-06-05 15:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 132, 119/4, 110, 97, 24/2, 514/29, 514/25, 154/1, 155 położonych w obrębie geodezyjny Strzelinko, gmina Słupsk. 2019-06-05 14:50
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodów specjalnych-pożarniczych marki: Magirus Deutz 90M 9,5F (wersja 07 507), Ził 131 oraz Żuk A 156. 2019-06-03 14:41
dokument Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Redzikowie. ZP.271.17.2019 2019-05-31 11:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie pasa drogowego drogi gminnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową jezdni, zjazdów i chodnika na działkach nr 71, 100, 48/2 w obrębie geodezyjnym Bierkowo gmina Słupsk. 2019-05-30 12:43
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. 2019-05-31 11:06
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 28 maja 2019 roku wydano decyzję GB.6730.57.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, na działce nr 247/26, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-05-29 14:31
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 28 maja 2019 roku wydano decyzję GB.6730.54.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie domu jednorodzinnego, na działce nr 537, położonej w obrębie geodezyjnym Stanięcino, gmina Słupsk. 2019-05-29 13:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 248, 122, 113/7, położonych w obrębie geodezyjnym Karzcino, gmina Słupsk. 2019-05-25 09:40
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalnych-pożarniczych marki: Magirus Deutz 90M 9,5F (wersja 07 507), Ził 131 oraz Żuk A 156. 2019-05-24 12:24
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 20 maja 2019 roku wydano decyzję GB.6730.49.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 201/1, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-05-21 08:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 27, 10, 17, 29 obręb geodezyjny Bukówka, gm. Słupsk. 2019-05-17 10:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obr. Bierkowo w gminie Słupsk na działce nr 100. 2019-05-17 09:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego wraz z lampami na działkach nr 100/15 i 100/41 położonych w obrębie geodezyjnym Redęcin, gmina Słupsk. 2019-05-17 09:45
dokument Konkurs na projekty i wykonanie murali w ramach inwestycji: "Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski" 2019-05-16 11:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obr. Gałęzinowo w gminie Słupsk na działkach nr 76/2, 70/1, 64. 2019-05-16 11:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 247/68; 247/69; 247/70; 252, położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-05-16 11:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 180 mm z miejscowości Bolesławice do miejscowości Sycewice - na terenie działek nr 568/3, 568/12 obręb Redęcin gm. Słupsk. 2019-05-16 11:21
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego obejmujący wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. 2019-05-21 07:37
dokument Raport o stanie Gminy Słupsk w roku 2018 2019-05-14 15:21
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. , poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 13 maja 2019 toku wydane zostało przez tutejszy organ postanowienie GB.6733.8.2017 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 zlokalizowanej na działce nr 4/8 w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2019-05-14 12:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 272, 201/14, 200/1, 200/2, 199/17, 199/1, 199/2, położonych w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-05-10 13:42
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 09 maja 2019 roku wydano decyzję GB.6730.52.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 247/12, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-05-10 08:37
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 08 maja 2019 roku wydano decyzję GB.6730.40.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, na działce nr 247/34, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-05-10 08:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 149, 92/12 obr. Bruskowo Małe, gmina Słupsk. 2019-05-10 08:22
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 06 maja 2019 roku wydano decyzję GB.6730.35.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w na działce nr 212/31, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-05-08 12:19
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.37.2019 z dnia 7 marca 2019 r., informującego strony o wydaniu w dniu 07 marca 2019 roku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.37.2019, na mocy której utrzymano decyzję Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 04 lutego 2019 roku nr RA.6730.21.2017.DM z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 180/160/125/110/63 MOP 0,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2019-04-30 14:44
dokument Informacja o zakończeniu postępowania w otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego. 2019-04-26 09:46
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2019. 2019-04-26 08:07
dokument Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/293/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze 2019-04-23 09:53
dokument Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) w postępowaniu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Redzikowie. ZP.271.17.2019 2019-04-18 14:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie pasa drogowego drogi gminnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową jezdni, zjazdów i chodnika, na działkach nr 71, 100, 48/2 położonych w obrębie geodezyjnym Bierkowo, gmina Słupsk. 2019-04-16 12:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie pasów drogowych dróg gminnych ulicy Leśnej i Kościelnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową i budową jezdni ze zjazdami, budową chodnika, na działkach nr 122/3, 165, 121/6, 109, 117/3 na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Bierkowo,gmina Słupsk. 2019-04-16 12:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie ścieżki rowerowej na działkach nr 25/4, 39/1, 39/2, 40/2, 40/4, 40/6 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo oraz na działkach nr 7/7; 7/14, 7/21, 160/3, 222, 224 położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2019-04-12 12:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), że została wydana decyzja kończąca postępowanie wnowieniowe zakończone decyzją nr GB.6733.55.2017, wydaną w dniu 10 listopada 2017 roku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej na działkach nr 182, 516/4 obr. Strzelinko, gm. Słupsk 2019-04-12 12:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na działce nr 165/17, 165/18, 647/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2019-04-08 14:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 248, 122, 113/7 położonych w obrębie geodezyjnym Karzcino, gmina Słupsk. 2019-04-04 08:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej w formie ciągu pieszo-jezdnego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie działek nr 6/1, 31 obręb Siemianice, gm. Słupsk. 2019-04-04 08:38
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego. 2019-04-03 12:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk 2019-04-01 12:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bruskowo Leśnictwo oraz Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. 2019-04-01 12:20
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk uchwały Nr XLIX/616/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Grąsino, gmina Słupsk. 2019-04-01 12:14
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk uchwały Nr XLIX/616/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice. 2019-04-01 12:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na działce nr 165/17, 165/18, 165/19 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2019-03-29 12:43
dokument Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. wykonywanie robót konserwacyjnych rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na terenie Gminy Słupsk w roku 2019 2019-03-29 11:26
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 21 marca 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwitnące Ogrody w miejscowości Krępa Słupska" 2019-03-28 12:44
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód podziemnych w rejonie MPS-4 Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie 2019-03-27 14:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV działkach nr 247/69, 247/69, 247/70 położonych w obrębie geodezyjnym Głobino 2019-03-27 12:03
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe dotyczące wznowionego postępowania w sprawie zakończonej decyzją GB.6733.55.2017 wydaną w dniu 10 listopada 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej na działkach nr 182, 516/4 obr. Strzelinko, gm. Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2019-03-22 12:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 100 położonej w obrębie geodezyjnym Bierkowo, gmina Słupsk. 2019-03-22 12:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na odcinku Jezierzyce - Bukówka, na działkach nr 27, 10, 17, 29 położonych w obrębie geodezyjnym Bukówka i działce nr 44/1 położonej w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, gmina Słupsk. 2019-03-22 12:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 76/2, 70/1, 64 położonych w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. 2019-03-19 12:27
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 12 marca 2019 roku wydano decyzję GB.6730.19.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w na działce nr 212/43, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-03-19 13:01
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 12 marca 2019 roku wydano decyzję GB.6730.21.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie domu jednorodzinnego, wolnostojącego z garażem wbudowanym, dwustanowiskowym, na działce nr 247/47, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-03-19 12:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 568/3, 568/12 położonych w obrębie geodezyjnym Redęcin, gmina Słupsk. 2019-03-19 12:15
dokument Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej. ZP.271.5.2019 2019-03-11 11:22
dokument Informacja o zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie robót konserwacyjnych rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na terenie Gminy Słupsk w roku 2019 2019-03-08 07:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej w formie ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą techniczną - oświetleniem i kanalizacją sanitarną na działkach nr 6/1, 31 położonych w m. Niewierowo, obręb geodezyjny Siemianice, gmina Słupsk. 2019-03-06 13:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 149 i 92/12 położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2019-03-05 08:28
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 27 lutego 2019 roku wydano decyzję GB.6730.9.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działce nr 212/28, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-02-28 12:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej PE 90 i kanalizacji sanitarnej tłocznej PE de 63 na działkach nr 7, 69/1 w obr. Krzemienica 2019-02-25 12:57
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 18 lutego 2019 roku wydano decyzję GB.6730.255.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działce nr 247/9, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-02-20 14:49
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 12 lutego 2019 roku wydano decyzję GB.6730.3.2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w, na działce nr 247/36, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-02-14 12:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213, na działkach nr 25/4, 39/1, 39/2, 40/2, 40/4, 40/6 położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, na działkach nr 7/7, 7/14, 7/21, 160/3, 222, 224, 440 położonych w obrębie geodezyjnym Lubuczewo 2019-02-14 12:10
dokument Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. - ZP.271.2.2019 2019-02-11 13:27
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wszczęciu, w dniu 16 stycznia 2019 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych, na działkach nr 165/17, 165/18, 165/19 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2019-02-11 12:52
dokument Obwieszczenie. Wojt Gminy Słupsk zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 647/4, 165/17, 165/18 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk, wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na działce nr 165/18 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2019-02-11 12:50
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011r. 2019-02-11 12:40
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 05 lutego 2019 roku wydano decyzję GB.6730.260.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działce nr 212/24, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-02-07 13:53
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 05 lutego 2019 roku wydano decyzję GB.6730.261.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działce nr 212/27, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2019-02-07 14:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 38/2, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino 2019-01-31 13:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie drogi gminnej na terenie działek nr 17/2, 80, 246 obręb Bierkowo 2019-01-30 13:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 196 obr. Strzelino 2019-01-30 13:08
dokument Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej. ZP.271.5.2019 2019-01-25 14:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej 0,4 kV ze złącznikami kablowymi dla zasilenia zespołu działek od nr 547 do 599, na działkach nr 530, 20/1, położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2019-01-22 14:09
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 2019-01-22 10:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej 0,4 kV, na działkach nr 247/68, 247/73, 247/71, 247/69, 247/74, 247/75, położonych w obrębie geodezyjnym Głobino 2019-01-22 10:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-01-17 11:12
dokument Odpowiedzi na pytania z dnia 15.01.2019 dotyczące postępowania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. Znak sprawy: ZP.271.2.2019 - zmiana terminu składania ofert. 2019-01-15 13:31
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Koło Łowieckie "Bałtyk" 2019-01-15 10:18
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Koło Łowieckie "Daniel" 2019-01-15 10:17
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Koło Łowieckie "Gwardia" 2019-01-15 10:16
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Koło Łowieckie "Ryś" 2019-01-15 10:14
dokument Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Wojskowe Koło Łowieckie "Wilk" 2019-01-15 10:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 121/5, 121/13, 121/56, 121/58, 121/59, 127/2, 127/3, 128, położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2019-01-15 09:41
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019. Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Gmina Słupsk przekazuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2019. 2019-01-15 09:32
dokument Odpowiedzi na pytania z dnia 14.01.2019 dotyczące postępowania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. Znak sprawy: ZP.271.2.2019 2019-01-14 15:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 226, 231, 248, 260, 262, 291 obr. Siemianice. 2019-01-11 13:29
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 zlokalizowanej na działce nr 4/8 w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk, Wójt Gminy Słupsk wydał następujące postanowienia: 2019-01-11 13:26
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. - ZP.271.2.2019 2019-01-09 12:45
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2019. 2019-01-09 12:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia od stacji gazowej w msc Strzelinko do miejscowości Wierzbięcin wraz z gazyfikacją miejscowości Bierkowo, Bruskowo Wielkie, Bruskowo Małe na działkach nr 122/3, 209, 240, 247, 451/6 obr. Bierkowo, dz. nr 237, 265, 266/1 obr. Bruskowo Wielkie, nr 105, 125/3, 125/9, 149 obr. Bruskowo Małe. 2019-01-09 12:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej oraz budowie linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 105, 237, 104/1, 104/2, 29/1, 266/1, 30/6, 9, 30/8, 30/1, 31/9, 31/8, 20, 19/3, 19/2, 19/1, 265, 42/2, 42/3, 42/4, 8, 267, 7/3, 7/4, 268, 18, 266/2, 17, 15, 13/3, 14, 12, 22/1, 21, 1/1, 3/5, 3/6, 4, 5, 3/3, 265 położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie 2018-12-28 12:42
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania na Świadczenie usług dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Słupsk na świetlicy wiejskiej w miejscowości: Lubuczewo, Głobino oraz Strzelino. - ZP.271.69.2018 2018-12-21 10:17
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. - ZP.271.68.2018 2018-12-21 10:17
dokument Odpowiedzi na pytania wraz załącznikami dotyczące postępowania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. Znak sprawy: ZP.271.68.2018 2018-12-13 13:01
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 11 grudnia 2018 roku wydano decyzję GB.6730.234.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 212/25, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2018-12-11 14:19
dokument Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. Znak sprawy: ZP.271.68.2018. - zmiana terminu składania ofert. 2018-12-11 14:16
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 06 grudnia 2018 roku wydano decyzję GB.6730.221.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 212/29, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2018-12-07 10:40
dokument Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. Znak sprawy: ZP.271.68.2018. - zmiana terminu składania ofert. 2018-12-03 13:15
dokument Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu na Świadczenie usług dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Słupsk na świetlicy wiejskiej w miejscowości: Lubuczewo, Głobino oraz Strzelino. - ZP.271.69.2018 - zmiana terminu składania ofert. 2018-12-03 13:14
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Słupsk na świetlicy wiejskiej w miejscowości: Lubuczewo, Głobino oraz Strzelino. - ZP.271.69.2018 2018-11-27 15:09
dokument Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej i odrębnej petycji. 2018-11-23 14:32
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku, w dniu 9 listopada 2018 roku wydano decyzję GB.6730.213.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 212/22, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2018-11-22 13:36
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2019-2020. - ZP.271.68.2018 2018-11-21 14:30
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2018 roku wydano postanowienie GB.6730.202.2018 o uzupełnieniu decyzji GB.6730.202.202 z dnia 05 listopada 2018 roku o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, na działce nr 212/41 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2018-11-20 11:02
dokument Wójt Gminy Słupsk zaprasza do składania ofert. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii oświetlenia wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 177/1 - Etap I. 2018-11-16 11:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia od stacji gazowej w msc. Strzelino do miejscowości Wierzbięcin wraz z gazyfikacją miejscowości Bierkowo, Bruskowo Wielkie i Bruskowo Małe, na działkach nr 122/3, 209, 240, 247, 451/6 położonych w obrębie geodezyjnym Bierkowo, nr 237, 265, 266/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie, nr 105, 125/3, 125/9, 149 położonych w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe gmina Słupsk. 2018-11-13 12:45
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku p. Grażyny Rzepnikowskiej, w dniu 05 listopada 2018 roku wydano decyzję GB.6730.202.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, na działce nr 212/41 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2018-11-06 14:03
dokument Zawiadomienie o zawarciu umowy w postępowaniu udzielonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na budowę na terenie Gminy Słupsk sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej z przepompownią ścieków. 2018-10-29 13:08
dokument Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (deszczowej). 2018-10-23 13:31
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku p. Piotra Sikorskiego, w dniu 16 października 2018 roku wydano decyzję GB.6730.201.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami oraz wydzieleniem działki pełniącej funkcję drogi wewnętrznej, na działce nr 172/7 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2018-10-19 13:33
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku p. Radosława Kity, w dniu 16 października 2018 roku wydano decyzję GB.6730.200.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 247/48 położonej w obrębie geodezyjnym Globino, gmina Słupsk. 2018-10-17 11:25
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2018. 2018-10-16 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk - zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/363/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017 r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XX/235/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2016 r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-10-15 15:57
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na budowę na terenie Gminy Słupsk sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej z przepompownią ścieków. 2018-10-01 12:17
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwitnące Ogrody w m. Krępa Słupska". 2018-09-26 11:33
dokument Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie plenerowego sprzętu estradowego, nagłośnieniowego i dostawę oświetlenia. 2018-09-19 12:37
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 20 sierpnia 2018r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa ul. Jarzębinowej w m. Włynkówko" 2018-08-30 13:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujące, iż w dniu 24.08.2018 r postanowieniem nr WI-III.7820.9.2018.AZ-e Wojewoda Pomorski zobowiązał Inwestora do uzupełnienia dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji drogowej pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213" 2018-08-30 13:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213" 2018-08-21 13:23
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku p. Jana i Beaty Pawelec, w dniu 09. sierpnia 2018 roku została wydana decyzja GB.6730.147.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wolnostojącym na działce nr 247/11 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2018-08-13 13:00
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Siemianice wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. 2018-08-21 11:19
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr 332/2015 z dnia 14 maja 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi gminnej Jezierzyce - Redzikowo ETAP I" 2018-07-31 10:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 36/12 w obrębie geodezyjnym Wieszyno, gmina Słupsk. 2018-07-31 10:03
dokument OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk, Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej 2018-07-27 15:07
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Wrzeście 2018-07-26 09:53
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa ul. Jarzębinowej w miejscowości Włynkówko" 2018-07-26 09:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa ul. Bocznej w m. Siemianice". 2018-07-26 09:25
dokument Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 36/12 w obrębie geodezyjnym Wieszyno, gmina Słupsk. 2018-07-20 10:48
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki 2018-07-13 10:10
dokument Decyzja w postepowaniu wznowieniowym o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rzece Słupia w m. Bydlino?. 2018-07-12 14:43
dokument Obwieszczenie SKO z dnia 27.06.2018 r. w sprawie przekazania skargi ns decyzję SKO do WSA w Gdańsku dot. utrzymania decyzji Wójta Gminy Słupsk GB.6733.8.2017 dot. budowy wieży telefonii komórkowej na działce nr 4/8 w Lubuczewie 2018-07-12 12:48
dokument Informacja o zamiarze zawarcia umowy 2018-07-12 11:46
dokument Obwieszczenie WÓJT GMINY SŁUPSK zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku p. Adama Środy, w dniu 06 lipca 2018 roku wydano decyzję GB.6730.91.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budowa 9 domów z garażami wbudowanymi, na działce nr 100/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2018-07-10 08:34
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 marca 2018 roku p. Adama Szymczaka, w dniu 06 lipca 2018 roku wydano decyzję GB.6730.68.2018 o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy GB.6730.131.2016 z dnia 16.08.2016 r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-gospodarczego na działkach nr 125/17, 125/19 obr. Bruskowo Małe, gm. Słupsk, 2018-07-06 12:18
dokument Wójt Gminy Słupsk mając na uwadze art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) prezentuje ogólny schemat kontroli podatkowej. 2018-07-06 10:34
dokument Wójt Gminy Słupsk mając na uwadze art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) prezentuje ogólny schemat czynności sprawdzających przeprowadzanych u przedsiębiorców. 2018-07-06 10:30
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na: "Dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie plenerowego sprzętu estradowego, nagłośnieniowego i dostawę oświetlenia". 2018-07-05 13:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie zmiany decyzji 332/2018 z dnia 14 maja 2018 roku ustalającej lokalizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa odcinka drogi gminnej Jezierzyce - Redzikowo ETAP I" w miejscowości Jezierzyce... 2018-07-05 12:58
dokument Informacja o zamiarze zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz wykonanie przepompowni ścieków wraz z układem tłocznym. 2018-07-04 13:05
dokument Wójt Gminy Słupsk informuje o możliwości zgłoszenia uwag do oferty za realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" 2018-06-22 11:21
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku METPOL s.j. J. Łukasiak, Piotr Freund Jezierzyce ul. Główna 5, w dniu 14 czerwca 2018 roku wydano decyzję GB.6730.65.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie tacy myjni z jej zadaszeniem, budowa śrutowni wraz z maszynownią, budową zadaszenia nad łącznikiem śrutowni z halą malarni oraz remont hali pod malarnię, na działce nr 10/150 położonej w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, gmina Słupsk. 2018-06-18 13:12
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku ID FUTURE INVESTMENT sp. z o.o., w dniu 08 czerwca 2018 roku wydano decyzję GB.6730.90.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnegoz garażem na działce nr 212/36 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2018-06-12 12:57
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.24.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w Słupsku w sprawie utrzymania decyzji Wójta Gminy Słupsk GB.6733.8.2017 z dnia 19 stycznia 2018 r. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 4/8 w Lubuczewie. 2018-06-05 09:45
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania że w dniu 30 maja 2018 roku wydane zostało postanowienie nr GB.6733.6.2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji tutejszego organu nr GB.6733.6.2018 z dnia 15 maja 2018 r., wydanej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr 75 w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2018-06-05 09:41
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu w dniu 24 maja 2018 roku decyzji umarzającej postępowanie w sprawie zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa ul. Złotej w miejscowości Siemianice" w miejscowości Siemianice. 2018-06-05 08:52
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Płaszewko gmina Słupsk (działki nr 578/2, 578/3, 115/19, 115/20, 115/28, 115/29, 115/30) - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-06-07 11:24
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w dniu 24 maja 2018 roku wydano decyzję GB.6730.65.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 212/23 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2018-05-28 12:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie tacy myjni z jej zadaszeniem, budowa śrutowni wraz z maszynownią, budowa zadaszenia nad łącznikiem śrutowni z halą malarni oraz remont hali pod malarnię, na działce nr 10/150 położonej w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2018-05-23 12:45
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 14 maja 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa odcinka drogi gminnej Jezierzyce - Redzikowo ETAP I" w miejscowości Jezierzyce. 2018-05-21 10:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr 75 w obrębie geodezyjnym Krępa Słupska, gmina Słupsk. 2018-05-18 15:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 36 m plus fundament 0,5 m, oraz odgromnik 0,5 m, szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk, 2018-05-15 14:58
dokument Informacja o zgromadzeniu. Informacja z dnia 11 maja 2018r. (Słupsk) o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Redzikowo, DK6 oraz Park Wodny w Redzikowie, termin zgromadzenia: 12 maja 2018 roku od godziny 12:45 do 15:45. 2018-05-11 19:36
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk. 2018-05-09 14:50
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. 2018-05-09 14:40
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku p. Ireneusza i Edyty Korotko, w dniu 25 kwietnia 2018 roku wydano decyzję GB.6730.44.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 212/38 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. 2018-05-02 13:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Bocznej w miejscowości Siemianice" 2018-05-02 12:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Złotej w miejscowości Siemianice" 2018-05-02 12:36
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2018. 2018-04-26 10:26
dokument "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - informacja o przyznanej dotacji celowej 2018-04-23 10:43
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 17 kwietnia 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1111G w ramach inwestycji: "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Strzelino-Strzelinko, Gmina Słupsk" w miejscowości Strzelinko 2018-04-19 14:06
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bruskowo Leśnictwo i Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk 2018-04-26 12:00
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 318/4, położonej w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk w dniu 12. kwietnia 2018 roku wydana została przez Wójta Gminy Słupsk decyzja nr GB.6733.43.2013 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji. 2018-04-17 09:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 12 kwietnia 2018 roku wydane zostało przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie nr GB.6733.43.2013 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 318/4 obręb Siemianice, gmina Słupsk. 2018-04-17 09:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 12 kwietnia 2018 roku wydane zostało przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie nr GB.6733.65.2017 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO 2018-04-17 09:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 16 marca 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa odcinka drogi gminnej Jeierzyce-Redzikowo ETAP I" 2018-04-11 14:30
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XX/235/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2016 r.; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko. 2018-04-09 11:08
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe na działce nr 10/124 położonej w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2018-04-07 12:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 24/2, 119/3, 119/4, 132, 133/1, 133/2, 154/1, 170, 178, 179/2, 179/5 obr. Strzelinko, dz nr 70/1, 70/2, 101, 109, 115, 178/1, 178/2, 230 obr. Gałezinowo dz nr 225/2, 295 obr. Wielichowo gm. Słupsk. 2018-03-27 17:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci POLKOMTEL Sp. z o.o. BT 43740 Krępa Słupska, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 44 m plus 3 m odgromnik, szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. 2018-03-15 11:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 318/4, położonej w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk 2018-03-08 12:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 2018-03-05 12:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 2018-03-01 15:18
dokument Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 2018-03-01 15:16
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jezierzyce, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-03-09 14:43
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wiklino gmina Słupsk (działki nr 59, 78/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-03-08 12:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 43 m plus odgromnik, szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk w dniu 20 lutego 2018 roku wydane zostało przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie nr GB.6733.65.2017 2018-02-23 11:52
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011 roku wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. 2018-02-07 10:22
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku o wydaniu w dniu 18 stycznia 2018r. decyzji o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Słupsk z dnia 6 marca 2015r. (znak spr. GB.6733.43.2013) odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 318/4, położonej w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. 2018-01-25 12:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 zlokalizowanej na działce nr 4/8 w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2018-01-25 12:24
dokument Oświadczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej wydanej w sprawie planowej budowy zakładu produkcji mączki rybnej i oleju rybnego we Włynkówku. 2018-01-25 12:49
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018. Z godnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Gmina Słupsk przekazuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2018. 2018-01-18 14:40
dokument Obwieszczenie. Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 29 grudnia 2017 r. uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 8 września 2017 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk", w gminie Słupsk (etap VI), na działce ewidencyjnej nr 97 w obrębie Swołowo. 2018-01-12 12:56
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Siemianice wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze 2018-01-15 12:48
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Siemianice wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze 2018-01-15 12:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Aero 2 Sp. z o.o. BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 43 m plus odgromnik, szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk. 2018-01-04 13:11
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 4/8 w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. 2017-12-29 14:05
dokument Protokół z wyboru Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ- 00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Integracji Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku. 2017-12-29 13:58
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2018. 2017-12-27 12:18
dokument Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-12-18 12:08
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jezierzyce, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-12-18 12:06
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek z dnia 06.11.2017r., inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, została wydana w dniu 06 grudnia 2017 r. decyzja nr 281/2017/AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategiczną inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii 2x400 kV Żydowo-Kierzkowo-Słupsk na terenie gminy Słupsk (etap II)" 2017-12-13 11:30
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek z dnia 06.11.2017r., inwestora Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, została wydana w dniu 6 grudnia 2017 r. decyzja nr 280/2017/AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategiczną inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.: "Budowa elektroenergetyczną linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk na terenie gminy Słupsk (etap I)" 2017-12-13 08:50
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/363/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017 r. 2017-12-11 09:22
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jezierzyce, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-12-11 09:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany GB.6733.42.2017 z dnia 10 października 2017 roku, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej: wieża o wysokości całkowitej do 56 mnpt, anteny nadawcze i radiolinii oraz urządzenia sterujące u podstawy wieży na dz. nr 102/6 obr. Bierkowo. 2017-12-08 17:05
dokument Informacja w sprawie otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku 2017-11-30 13:39
dokument Informacja w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku 2017-11-30 13:34
dokument Obwieszczenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia o podjęciu z urzędu postępowania odwoławczego dotyczącego wydanej przez Wójta Gminy Słupsk decyzji o odmowie wydania decyzji dla zamierzenia budowy wieży stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 318/4 w Siemianicach. 2017-11-16 13:30
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 27 października 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej nr 1 i nr 2 w miejscowości Wrzeście, Gmina Słupsk" w miejscowości Wrzeście-Kępno 2017-11-07 11:19
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 27 października 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Redzikowo, Gmina Słupsk" 2017-11-07 11:17
dokument Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-11-02 10:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu przez tutejszy organ do ponownego rozparzenia wniosku firmy P4 Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 4/8 w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. 2017-10-31 09:44
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów dokonanej w październiku roku 2017. 2017-10-26 12:15
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-10-25 12:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej: wieża o wysokości całkowitej do 56 mnpt, anteny nadawcze i radiolinii oraz urządzenia sterujące u podstawy wieży na działce nr 102/6 położonej w obrębie geodezyjnym Bierkowo, gmina Słupsk. 2017-10-11 09:02
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji na terenie miejscowości Redzikowo Osiedle w terminie od dnia 1 października 2017r. do dnia 31 października 2017r. 2017-09-29 17:23
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji na terenie miejscowości Siemianice w terminie od dnia 1 października 2017r. do dnia 31 października 2017r. 2017-09-29 17:22
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 sierpnia 2017 roku Spółki VP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, przy ul. Poprzecznej 2, w dniu 21 września 2017 roku wydał decyzję GB.6730.160.2017 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 760/2 położonej w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk. 2017-09-22 11:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 1 i nr 2 w miejscowości Wrzeście, Gmina Słupsk" 2017-09-18 08:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 06 września 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Redzikowo, gmina Słupsk". 2017-09-15 11:17
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, w gminie Słupsk (etap VI)... 2017-09-12 11:03
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, w gminie Słupsk (etap V)... 2017-09-12 11:02
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, w gminie Słupsk (etap III)... 2017-09-12 11:01
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej na działce nr 221 wraz z odwodnieniem w miejscowości Włynkowo, Gmina Słupsk 2017-09-12 10:43
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, w gminie Słupsk (etap IV)... 2017-09-07 13:58
dokument Gmina Słupsk zaprasza do złożenia oferty na świadczenie kompleksowego doradztwa polegającego na przygotowaniu i realizacji partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) obejmującego doradztwo prawne i finansowo - ekonomiczne na rzecz Gminy Słupsk w celu wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza dla realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zaprojektowania... 2017-10-06 12:23
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30.000 Euro na Usługę Inżyniera Kontraktu w projekcie WND-POWR.02.18.00-0078/16, Tytuł projektu: "Krótsza droga do urzędu", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 2017-08-23 11:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 06 lipca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głobino" w miejscowości Głobino 2017-08-04 11:44
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 31.07.2017r. wydał decyzję nr 3/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk" zlokalizowanej na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych-działkach: 2017-08-01 11:54
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30.000 Euro Usługa Inżyniera Kontraktu w projekcie WND-POWR.02.18.00-0078/16 2017-07-20 12:36
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcji Wyrobów Rolno ? Spożywczych w Głobinie 85? 2017-07-18 14:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka" 2017-07-14 08:04
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213, w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk. 2017-07-10 09:56
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk na terenie Gminy Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-07-28 20:05
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk", w gminie Słupsk (etap II), na działkach ewidencyjnych: 2017-07-03 14:47
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk", w gminie Słupsk (etap I), na działkach ewidencyjnych: 2017-07-03 14:44
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie obsługi prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w ramach prowadzonej kancelarii prawnej dla potrzeb Urzędu Gminy Słupsk, w zakresie wykonywanych przez Urząd Gminy Słupsk zadań w administracji samorządowej. 2017-07-03 14:31
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie obsługi prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w ramach prowadzonej kancelarii prawnej dla potrzeb Urzędu Gminy Słupsk, w zakresie wykonywanych przez Urząd Gminy Słupsk zadań w administracji samorządowej. 2017-06-30 12:53
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jezierzyce, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-06-28 13:25
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk uchwały Nr XXX/372/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko. 2017-06-21 10:03
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Słupsk - kontenerów mieszkalnych położonych w miejscowości Gać. 2017-06-14 11:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 26 maja 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka". 2017-06-12 12:26
dokument "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - informacja o przyznanej dotacji celowej. 2017-06-09 11:50
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-05-29 10:16
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-05-29 10:09
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 16 maja 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej na działkach: 6/10, 6/24, 6/29 w miejscowości Jezierzyce wraz z budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Jezierzyce. 2017-05-29 09:28
dokument Ogłoszenie o I przetargu publicznym. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Słupsk - kontenerów mieszkalnych położonych w miejscowości Gać. 2017-05-24 11:23
dokument Organizacja i prowadzenie warsztatów art.- terapeutycznych i zajęć artystycznych dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Słupsk. 2017-05-23 15:07
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 09 maja 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z przyłączami: wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej w Siemianicach - ul. Graniczna" w miejscowości Siemianice... 2017-05-17 13:38
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 02 maja 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzyce SHR-Grąsino" oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jezierzyce... 2017-05-15 13:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej na działkach 6/10, 6/24, 6/29 w miejscowości Jezierzyce wraz z budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Jezierzyce... 2017-05-05 08:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 07 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej wraz z przyłączami: wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej w Siemianicach - ul. Graniczna" w miejscowości Siemianice... 2017-04-21 12:50
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze 2017-04-19 10:00
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 2017-04-19 09:23
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2017 roku decyzji zmieniającej decyzję nr 112/2017 z dnia 08 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Głobino-Kusowo wraz z przebudową oświetlenia" w miejscowości Głobino... 2017-04-19 09:15
dokument Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego w drugim otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego 2017-04-18 09:38
dokument Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu POIiŚ 2014-2020 2017-04-12 08:47
dokument Organizacja i prowadzenie warsztatów art.- terapeutycznych i zajęć artystycznych dla osób niepełnosprawnych ? mieszkańców Gminy Słupsk. 2017-04-10 12:08
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2017. 2017-04-10 12:10
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 16 marca 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej Krępa Słupska-Łupiny" w miejscowości Krępa... 2017-03-27 10:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 01 marca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzyce SHR-Grąsino" oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jezierzyce... 2017-03-17 11:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 07 marca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie zmiany decyzji 112/2017 z dnia 08 lutego 2017 roku ustalającej lokalizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Głobino-Kusowo wraz z przebudową oświetlenia" w miejscowości Głobino... 2017-03-17 11:20
dokument Ogłoszenie nr 2 w sprawie otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeprowadzenia szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewczynek urodzonych w 2004 r. i zameldowanych na terenie Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica oraz podanie trzeciej dawki szczepionki dziewczynkom urodzonym w 2003 r. zameldowanym na terenie Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica. 2017-03-15 12:06
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 2017-03-10 13:51
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 28 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia ulicznego" w miejscowości Siemianice... 2017-03-10 07:52
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Mając na względzie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, uchwalonej Uchwałą Nr XXVI/332/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 stycznia 2017 r.; uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 2017-03-06 08:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej Krępa Słupska-Łupiny" w miejscowości Krępa... 2017-02-27 11:27
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk 2017-02-22 10:23
dokument Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego. 2017-02-22 09:59
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 8 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Głobino-Kusowo wraz z przebudową oświetlenia" w miejscowości Głobino... 2017-02-13 11:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 02 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia ulicznego" w miejscowości Siemianice... 2017-02-13 11:54
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 03 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa dróg o chodnik z elementami odwodnienia i zatoka autobusową w miejscowości Strzelino" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Strzelino... 2017-02-10 08:48
dokument Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeprowadzenia szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewczynek urodzonych w 2004 r. i zameldowanych na terenie Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica oraz podanie trzeciej dawki szczepionki dziewczynkom urodzonym w 2003 r. zameldowanym na terenie Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica. 2017-02-07 10:31
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 17 stycznia 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej" w miejscowości Stanięcino... 2017-01-26 10:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, ze w dniu 10 stycznia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Głobino-Kusowo wraz z przebudową oświetlenia" w miejscowości Głobino... 2017-01-26 10:25
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr X/94/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 sierpnia 2011 r. wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze 2017-01-18 13:54
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk. 2017-01-18 11:40
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Uchwały nr XLI/457/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk 2017-01-18 11:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji pod nazwą "Rozbudowa dróg o chodnik z elementami odwodnienia i zatoka autobusowa w miejscowości Strzelino"... 2017-01-17 08:49
dokument Obwieszczenie. Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii elektroenergetycznej 2x400kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, na terenie gmin Kępice, Kobylnica, Słupsk, województwo pomorskie". 2017-01-16 07:43
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017. Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Gmina Słupsk przekazuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2017 2017-01-11 14:48
dokument Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów w roku 2017. Na podstawie art. 89 d ust. 1 w związku z art. 78 b ust. 1-5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku poz. 1943) 2017-01-11 13:33
dokument Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia nr 216-2017 z dnia 02-01-2017 w sprawie zawarcia umowy pn.: "Bieżące sukcesywne wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla Gminy Słupsk w latach 2017-2018" 2017-01-02 13:10
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011 r. wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. 2016-12-28 11:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej" w miejscowości Stanięcino... 2016-12-27 08:03
dokument Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Bieżące sukcesywne wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla Gminy Słupsk w latach 2017-2018" 2016-12-22 10:29
dokument Obwieszczenie. Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii elektroenergetycznej 2x400kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, na terenie gmin Kępice, Kobylnica, Słupsk, województwo pomorskie". 2016-12-16 14:11
dokument Zwycięzcy konkursu na spot promocyjny. W piątek 9 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali nr 211 w Miejskim Ratuszu odbyła się V Młodzieżowa Konferencja Zdrowotna, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursu na spot promocyjny o tematyce związanej z profilaktyką nowotworową. 2016-12-13 11:10
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Strzelino, gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr XXII/264/2016 z dnia 4 października 2016 r. 2016-12-06 07:32
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek w latach 2017-2018 2016-12-05 09:31
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na lata 2017-2018 2016-11-29 09:07
dokument Ogłoszenie o świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz gminy Słupsk, jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2017-2018. 2016-11-21 10:21
dokument Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 3 listopada 2016 roku na prowadzenie "Audytu bezpieczeństwa informacji" 2016-11-15 13:22
dokument Zapraszamy do składania ofert. Zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2016 na przeprowadzenie "Audytu bezpieczeństwa informacji". Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Urzędzie Gminy w Słupsku i jednostkach podległych, audytu bezpieczeństwa informacji... 2016-11-03 13:10
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko, gmina Słupsk. 2016-10-14 09:26
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w miejscowości Wiklino. 2016-09-05 09:04
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-09-05 08:58
dokument Zapytanie ofertowe - wybór oferty. W celu udzielenia zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi ul. Jarzębinowa oraz ul. Na Wzgórzu... 2016-08-16 12:42
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 29 lipca 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej na ciąg pieszo-jezdny w miejscowości Lubuczewo"... 2016-08-16 12:41
dokument Uwaga do zapytania ofertowego. Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót związanych z "Budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi ul. Jarzębinowa oraz ul. Na Wzgórzu wraz z wypustami do działek zlokalizowanych w miejscowości Włynkówko i Włynkowo Gmina Słupsk". 2016-08-11 15:07
dokument Zapytanie ofertowe na usługę dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi ul. Jarzębinowa oraz ul. Na Wzgórzu wraz z wypustami do działek zlokalizowanych na działkach nr 92/8, 93/4, 93/10, 97, 108/13, 108/14, 108/15, 118, 132/1 w miejscowości Włynkówko i w działce nr 190 w miejscowości Włynkowo, gmina Słupsk zgodnie z pozwoleniem na budowę NR 251/2016 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. 2016-08-05 12:42
dokument Obwieszczenie. Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 28 lipca 2016r., uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego NR 2/2015 z dnia 29 grudnia 2015r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rz. Słupia w m. Bydlino". 2016-08-05 11:31
dokument Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. 2016-08-04 10:19
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno 2016-07-20 14:44
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupsko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino 2016-07-20 14:42
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze w dniach od 25.07.2016r. do 25.08.2016r. w Urzędzie Gminy Słupsk. 2016-07-13 10:47
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Grąsino i Rogawica, gmina Słupsk wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. 2016-07-13 10:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 27 maja 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej na ciąg pieszo-jezdny w miejscowości Lubuczewo" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Lubuczewo... 2016-06-20 12:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk" 2016-06-01 11:54
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-05-30 09:42
dokument Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego o otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego. 2016-05-04 11:00
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk uchwały: Nr XV/180/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011r. 2016-04-28 08:09
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2016-04-25 10:58
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr X/94/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 sierpnia 2011 r. 2016-04-22 10:08
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk. 2016-04-20 11:02
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego - szczepienia HPV. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeprowadzenia szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewczynek urodzonych w 2003 r. 2016-04-12 14:33
dokument Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego o otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego. 2016-04-12 14:20
dokument Ogłoszenie o wyborze partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ogłoszonym przez Centrum Projektów Europejskich konkursie numer POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 2016-04-08 12:19
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Nr XI/124/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/293/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013 r. Nr XI/123/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. 2016-04-01 12:41
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego - szczepienia HPV. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeprowadzenia szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewczynek urodzonych w 2003 r. 2016-03-21 18:01
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR. 04.03.00-IP.07-00-020/16, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, przygotuje, we współpracy z Gminą Słupsk wniosek o dofinansowanie projektu oraz będzie brał udział w realizacji części merytorycznej wniosku. 2016-04-08 12:36
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. 2016-03-09 09:42
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego - szczepienia HPV. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeprowadzenia szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewczynek urodzonych w 2003 r. 2016-03-04 14:42
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze w dniach od 26.01.2016 r. do 23.02.2016 r. w Urzędzie Gminy Słupsk. 2016-01-18 11:09
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk informuje, że w trakcie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działce nr 3 obr. Płaszewko, gmina Słupsk" na obszar Natura 2000 Dolina Słupi PLH 220052 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazał Raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na wspomniany obszar 2016-01-13 12:56
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia że w dniu 29 grudnia 2015r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku - została wydana decyzja nr 2/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rz. Słupia w m. Bydlino". 2016-01-04 12:27
dokument Ogłoszenie o wyborze oferty w konkursie na wyłonienie partnera, w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie zespołów pałacowo parkowych wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk" 2015-12-10 14:36
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015r. o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. 2015-12-10 11:58
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, obejmującego wyznaczenie przebiegu odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-11-25 11:48
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia że w dniu 27 października 2015r., na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rz. Słupia w m. Bydlino". 2015-11-24 15:26
dokument Obwieszczenie. Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zatwierdza "Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, polegającego na budowie obiektów budowlanych drogi ekspresowej S6 na odcinku "Słupsk-Lębork" 2015-11-17 13:16
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty nabór partnera w związku z planowaną realizacją projektu pn. "Zagospodarowanie zespołów pałacowo parkowych wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk" przewidywanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.08.03.00 - IZ-01-22 - 001/15). 2015-11-10 12:31
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 28 października 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa z przebudową ulicy Gdańskiej w Słupsk w związku z inwestycją - budową ścieżki rowerowej Słupsk Redzikowo"... 2015-11-10 11:09
dokument Obwieszczenie. Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, polegającego na budowie obiektów budowlanych drogi ekspresowej S6 na odcinku "Słupsk-Lębork" 2015-10-23 13:07
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/85/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011 r. 2015-10-21 12:51
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino uchwalonego Uchwałą Nr II/16/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 grudnia 2014 r. 2015-10-21 12:47
dokument Obwieszczenie. Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego o zatwierdzeniu: Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych drogi ekspresowej S6 na odcinku "Słupsk-Lębork" 2015-10-19 12:39
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji 5 października 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudową ulicy Miejskiej w miejscowości Siemianice - ETAP II"... 2015-10-16 09:48
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji 7 października 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa z przebudową ulicy Gdańskiej w Słupsku w związku z budową ścieżki rowerowej Słupsk-Redzikowo... 2015-10-16 09:36
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Wieszyno, gmina Słupsk wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. 2015-10-13 17:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Wieszyno, gmina Słupsk wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. 2015-10-13 17:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 29 września 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa z przebudową ulicy Gdańskiej w Słupsku w związku z inwestycją - budową ścieżki rowerowej Słupsk-Redzikowo"... 2015-10-08 19:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 15 września 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa z przebudową ulicy Gdańskiej w Słupsku w związku z budową ścieżki rowerowej Słupsk-Redzikowo"... 2015-10-08 19:45
dokument Obwieszczenie. Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych drogi ekspresowej S6 na odcinku "Słupsk-Lębork" 2015-09-22 13:24
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Grąsino i Rogawica, gmina Słupsk. 2015-09-18 13:14
dokument Obwieszczenie. Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, polegającego na budowie obiektów budowlanych drogi ekspresowej S6 na odcinku "Słupsk-Lębork" 2015-09-15 10:00
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bruskowo Leśnictwo i Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2015-09-14 15:51
dokument Gmina Słupsk informuje o wyniku otwartego naboru partnera 2015-09-14 12:13
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 2015-09-11 09:03
dokument Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-09-07 11:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-09-02 12:25
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-09-02 12:24
dokument Obwieszczenie. Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych drogi ekspresowej S6 na odcinku "Słupsk-Lębork". 2015-08-26 12:29
dokument Pismo Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie rozpoczęcia wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Lasu w krajach 2015-2019, obejmującej lasy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa. 2015-07-15 13:27
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Grąsino - Rogawica, gmina Słupsk 2015-07-01 10:04
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Grąsino - Rogawica, gmina Słupsk 2015-07-01 10:03
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bukówka, Rogawica, Grąsino i Kukowo, gmina Słupsk 2015-06-29 07:56
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bukówka, Rogawica, Grąsino i Kukowo, gmina Słupsk 2015-06-29 07:54
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 23 kwietnia 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo - Dobieszewo - Gogolewko - granica powiatu" 2015-05-15 11:26
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jezierzyce, gmina Słupsk 2015-04-08 09:29
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jezierzyce, gmina Słupsk 2015-04-08 09:27
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-03-30 12:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-03-30 10:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo - Dobieszewo - Gogolewko - granica powiatu" 2015-02-24 12:33
dokument Obwieszczenie. Wezwanie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4... 2015-01-22 12:46
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że wezwania spadkobierców zmarłej osoby i osób sprawujących zarząd majątkiem masy spadkowej do udziału w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na stanowisku ds. budownictwa - od dnia 16 stycznia 2015 roku... 2015-01-22 12:31
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo pod nazwą "Redzikowo - Południe" wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze 2014-12-29 07:46
dokument Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo pod nazwą "Redzikowo - Południe" wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze 2014-12-29 07:45
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk - w zakresie wyznaczenia przez obszar Gminy Słupsk trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Słupsk 2014-12-15 11:38
dokument Ogloszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk - w zakresie wyznaczenia przez obszar Gminy Słupsk trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Słupsk 2014-12-15 11:37
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400 kV na terenie gminy Słupsk... 2014-12-15 11:31
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400 kV na terenie gminy Słupsk... 2014-12-15 11:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie wraz z prognozą oddziaływania zmiany planu na środowisko przyrodnicze 2014-12-15 11:25
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie wraz z prognozą oddziaływania zmiany planu na środowisko przyrodnicze 2014-12-15 11:24
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bukówka, Rogawica, gmina Słupsk 2014-12-15 11:21
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bukówka, Rogawica, gmina Słupsk 2014-12-15 11:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk 2014-12-01 11:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo pod nazwą "Redzikowo - Południe" wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. 2014-10-20 09:32
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo pod nazwą "Redzikowo - Południe" wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze. 2014-10-20 09:31
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino 2014-10-06 09:40
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino 2014-10-06 09:39
dokument Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupsk na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. 2014-09-24 14:53
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk 2014-08-20 08:01
dokument Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk 2014-08-20 08:00
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie pod nazwą "Przy parku dworskim" wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze 2014-08-05 14:53
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Wieszyno, gmina Słupsk. 2014-06-25 07:45
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Wieszyno, gmina Słupsk. 2014-06-25 07:44
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk 2014-05-21 07:57
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk 2014-05-21 07:56
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bruskowo Leśnictwo, Bruskowo Małe i Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk 2014-05-19 10:08
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bruskowo Leśnictwo, Bruskowo Małe i Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. 2014-05-19 10:06
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2014-04-16 08:50
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko w Gminie Słupsk 2014-04-02 08:39
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko w Gminie Słupsk 2014-04-02 08:37
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino i Płaszewko, gmina Słupsk oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 2014-03-03 14:33
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino i Płaszewko, gmina Słupsk oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 2014-03-03 14:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2014-02-24 08:40
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2014-02-24 08:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk uchwały Nr XXXI/327/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo. 2014-02-10 14:03
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację zadania "Wyłapywanie i zapewnienie opieki dla bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Słupsk w 2014 r." 2014-01-08 14:38
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino gmina Słupsk. 2014-01-02 08:04
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Siemianice, gmina Słupsk 2013-09-06 08:48
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk. 2013-06-26 13:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk uchwały Nr XX/204/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie. 2013-06-13 14:01
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację gminnego "Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Słupsk wśród dziewcząt urodzonych w 2000 roku" 2013-02-25 13:56
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa, gmina Słupsk 2013-01-08 12:45
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa, gmina Słupsk 2013-01-08 12:44
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk 2012-12-27 11:11
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk 2012-12-27 11:09
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację zadania "Wyłapywanie i zapewnienie opieki dla bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Słupsk w 2013 r." 2012-12-06 15:01
dokument OBWIESZCZENIE. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamia w sprawie inwestycji: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk odcinek Słupsk-Wiczlino, na terenie województwa pomorskiego etap IV inwestycji o długości 114,5 km wraz z Zespołami Zaporowo-Upustowymi: Wieszyno... 2012-12-04 10:17
dokument Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego i tym samym o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.8.2012 z dnia 5 listopada 2012 roku dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu... 2012-11-08 16:21
dokument Obwieszczenie/Zawiadomienie w sprawie budowy gazociągu ś/c PE De 180 dla Słupskiej Strefy Ekonomicznej, podstrefa "Redzikowo", na działkach oznaczonych numerami 39/10, 8/4 obręb geodezyjny Wielogłowy, gmina Damnica, oraz na działkach nr 19/8, 7/6 obręb geodezyjny Redzikowo, gmina Słupsk. 2012-10-23 10:47
dokument OBWIESZCZENIE. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamia o wydaniu decyzji uchylającej i orzekającej w sprawie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700... 2012-09-05 11:08
dokument OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia... 2012-08-23 08:58
dokument OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ZIELONE WZGÓRZE" 2012-07-09 08:13
dokument Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Renault Kangoo. Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Renault Kangoo nr rej. GS 24124, rok produkcji 1999, nr VIN - VFIKCOHAF19799003. 2012-05-24 09:20
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swołowo, gmina Słupsk. 2012-05-14 17:24
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swołowo, gmina Słupsk. 2012-05-14 17:22
dokument OBWIESZCZENIE. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamia, że wydał decyzję w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk odcinek Koszalin Słupsk... 2012-05-11 17:40
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino gmina Słupsk 2012-04-20 18:36
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino gmina Słupsk 2012-04-20 18:35
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizacja gminnego "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupsk w 2012 r." 2012-03-09 17:11
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację gminnego "Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Słupsk wśród dziewcząt urodzonych w 1999 roku". 2012-02-21 12:07
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa - Gmina Słupsk, gmina Słupsk. 2012-02-10 10:50
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa - Gmina Słupsk, gmina Słupsk. 2012-02-10 10:48
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji w sprawie budowy gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk odcinek Słupsk-Wiczlino, na terenie województwa pomorskiego etap IV inwestycji o długości 114,5 km wraz z... 2012-01-14 20:17
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie budowy gazociągu przesyłowego wysikiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk odcinek Słupsk-Wiczlino, na terenie województwa pomorskiego etap IV inwestycji o długości 114,5 km wraz z... 2012-01-14 20:14
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie budowy gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk odcinek Koszalin-Słupsk wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych Reblino, na terenie województwa pomorskiego etap III inwestycji o długości 5,4 km wraz z... 2012-01-11 19:38
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie budowy gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk odcinek Koszalin-Słupsk wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych Reblino, na terenie województwa pomorskiego etap III inwestycji o długości 5,4km wraz z... 2012-01-11 19:34
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo - Wieszyno, wraz z prognozą oddziaływania środowisko. 2011-12-09 20:46
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo - Wieszyno, wraz z prognozą oddziaływania środowisko. 2011-12-09 20:44
dokument ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV relacji Darżyno-Słupsk Hubalczyków - dnia 04.10.2011 roku zostala wydana decyzja w sprawie oddziaływania na środowisko 2011-10-07 14:00
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie budowy gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk odcinek Słupsk - Wiczlino, na terenie województwa pomorskiego etap IV inwestycji o długości 114,5 km 2011-09-13 10:51
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie budowy gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk odcinek Słupsk - Wiczlino, na terenie województwa pomorskiego etap IV inwestycji o długości 114,5 km 2011-09-13 10:46
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie budowy gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk odcinek Koszalin-Słupsk wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych Reblino, na terenie województwa pomorskiego etap III inwestycji o długości 5,4 km 2011-09-05 19:37
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie budowy gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk odcinek Koszalin-Słupsk wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych Reblino, na terenie województwa pomorskiego etap III inwestycji o długości 5,4 km 2011-09-05 19:36
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni dokumentu pt. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk na lata 2011-2030" 2011-08-30 11:37
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk odcinek Koszalin-Słupsk wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych Reblino, na terenie województwa pomorskiego etap III inwestycji o długości 5,4 km... 2011-08-26 14:43
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko. 2011-08-17 17:05
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko. 2011-08-17 17:03
dokument ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o sprostowaniu wniosku o wszczęcie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV 2011-07-22 13:43
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa pomorskiego w powiecie słupskim, lęborskim i wejherowskim - etap IV, w zakresie: 2011-06-15 19:45
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa pomorskiego w powiatach słupskim i wejherowskim - etap III i IV, na działkach ewidencyjnych o numerach: 2011-06-15 19:41
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa pomorskiego w powiecie słupskim, lęborskim i wejherowskim - etap IV, w zakresie: 2011-05-24 20:21
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa pomorskiego w powiatach słupskim i wejcherowskim - etap III i IV, na działkach ewidencyjnych o numerach: 2011-05-24 20:19
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupsk. Informuję ogół społeczeństwa, że w trakcie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na "budowie zbiornika retencyjnego na działce nr 192 w miejscowości Włynkówko" na obszar Natura 2000-PLH 22 00049 "Dolina Rzeki Słupi"... 2011-05-19 13:11
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2011-05-19 13:05
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2011-05-19 13:03
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relalcji Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa pomorskiego w powiecie słupskim - etap IV, na działkach o numerach ewidencyjnych... 2011-05-04 08:32
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wiklino, gmina Słupsk. 2011-04-27 13:47
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wiklino, gmina Słupsk. 2011-04-27 13:46
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swołowo, gmina Słupsk. 2011-04-27 13:40
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swołowo, gmina Słupsk. 2011-04-27 13:39
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko. 2011-04-27 13:14
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko. 2011-04-27 13:12
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2011-04-05 12:09
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2011-04-05 12:08
dokument OBWIESZCZENIE. Wojewoda Pomorski zawiadamia o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości objętych tą decyzją, dla niżej wymienionej inwestycji: 2011-03-23 09:00
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację gminnego "Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Słupsk wśród dziewcząt urodzonych w 1998 roku". 2011-02-21 10:13
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO RACHMISTRZA SPISOWEGO 2010-12-20 15:26
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk. 2010-12-08 13:35
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk. 2010-12-08 13:34
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Słupsk. 2010-12-08 13:30
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Słupsk. 2010-12-08 13:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk. 2010-12-08 13:25
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk. 2010-12-08 13:24
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK - GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO z dnia 6 grudnia 2010 roku o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie sie w dniach 8 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. 2010-12-08 13:10
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2010 roku na wniosek Województwa Pomorskiego z dnia 15.10.2010 r., w którego imieniu działa Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - pan Włodzimierz Kubiak - została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 213 od km 5+249 do 6+389 (od miejscowości Siemianice do miejscowości Swochowo"). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 2010-11-29 13:25
dokument Wójt Gminy Słupsk informuje, że został opracowany projekt budżetu Gminy Słupsk na rok 2011. Projekt budżetu w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2010 roku został złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz w biurze obsługi Rady Gminy Słupsk. 2010-11-23 13:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno, wraz z prognozą oddziaływania środowisko. 2010-11-12 12:32
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno, wraz z prognozą oddziaływania środowisko 2010-11-12 12:33
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia że w dniu 20 października 2010 r. na wniosek działającego w imieniu Województwa Pomorskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 213 od km 5+249 do km 6+389 (od miejscowości Siemianice do miejscowości Swochowo)". 2010-10-25 08:54
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupsk z dnia 23 września 2010 roku. 2010-09-23 16:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko; o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko... 2010-06-16 10:35
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko; o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko... 2010-06-16 10:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk. 2010-04-21 11:22
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Płaszewko, gmina Słupsk. 2010-03-31 10:02
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Płaszewko, gmina Słupsk. 2010-03-31 10:00
dokument ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego realizacji gminnego "Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Słupsk wśród dziewcząt urodzonych w 1997 roku" 2010-03-30 09:47
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-02-10 14:28
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-02-10 14:27
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację gminnego "Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Słupsk wśród dziewcząt urodzonych w 1997 roku" - UWAGA: Przedłużenie terminu składania ofert! 2010-02-26 10:41
dokument SPECYFIKACJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W GMINIE SŁUPSK W 2010 ROKU 2009-12-16 11:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkalno-usługowej w miejscowości Włynkowo (działki nr 11/13 i 11/16) gmina Słupsk. 2009-11-06 12:00
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkalno-usługowej w miejscowości Włynkowo (działki nr 11/13 i 11/16) gmina Słupsk. 2009-11-06 11:59
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk. 2009-10-13 07:47
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk. 2009-10-13 07:46
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębie Redęcin pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2009-10-13 07:42
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębie Redęcin pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2009-10-13 07:40
dokument Ogłoszenie. Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk informuje, że od dnia 19 października 2009 roku Urząd jest czynny dla interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 2009-10-09 12:13
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2009-07-24 09:40
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2009-07-24 09:38
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupsk z dnia 24 marca 2009 roku. Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) podaje się do publicznej wiadomości miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. 2009-03-24 15:02
dokument INFORMACJA. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi procedury uzyskania warunków przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę, przedstawiamy Państwu "krok po kroku" kolejność czynności koniecznych do uzyskania w/w warunków. 2009-03-12 12:32
dokument Gmina Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów. 2009-03-05 10:50
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Słupsk z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Słupsk. 2009-02-02 14:13
dokument Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupsk w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku 2008-12-18 13:55
dokument OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA. Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w roku szkolnym 2008/2009 2008-08-01 09:55
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK z dnia 25 lipca 2008 roku. 2008-07-29 10:06
dokument WYNIKI PIĄTEJ EDYCJI KONKURSU "POSPRZĄTAJMY SWÓJ DOM". 2008-06-23 08:23
dokument Informacja Wszystkich zainteresowanych zakupem nieruchomości z zasobów Gminy Słupsk zapraszamy do działu "Przetargi". 2008-04-23 21:17
dokument Azbest. Urząd Gminy w Słupsku informuje, o możliwości uzyskania dofinansowania na rozbiórkę dachów eternitowych. 2008-04-23 21:15
dokument Zaproszenie Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego zaprasza jednostki administracyjne posiadające własne ścieżki dydaktyczne do udziału w konkursie Ścieżka Dydaktyczna Roku 2008. 2008-04-23 21:14
dokument OGŁOSZENIE Wszystkich zainteresowanych zapraszam na prezentację projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Włynkówko. 2008-04-23 21:14
dokument OGŁOSZENIE Wszystkich zainteresowanych zapraszam na prezentację projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Włynkowo. 2008-04-23 21:13
dokument Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 2008-04-23 21:12
dokument KONKURS WÓJT GMINY SŁUPSK ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupsk. 2008-04-23 21:11
katalog 2007 rok. - KATALOG -
katalog 2006 rok. - KATALOG -
katalog 2005 rok. - KATALOG -
katalog 2004 rok. - KATALOG -
katalog 2003 rok. - KATALOG -