Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0477 ha, stanowiącej ogródek warzywno-rekreacyjny o numerze porządkowym 141 (skład nieruchomości: RIIIa-0,0477 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2022-12-05 13:09:02
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2022-12-05 08:55:31
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 101 o pow. 1747 m2 i cenie wywoławczej 56.200,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00036455/4. Justyna Zbijowska 2022-12-05 08:53:39
Ogłoszenie o przetragu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Włynkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 500, obręb Włynkowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-12-05 08:29:20
Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości - 24.11.2022 r. Justyna Zbijowska 2022-12-02 13:57:16
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej - ulicy Piaskowej wraz z budową: kanału technologicznego, linii oświetleniowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemianice w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-02 12:22:52
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo - Wieszyno" Piotr Stawiszyński 2022-12-02 12:17:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działkach 127/2, 123, 126, 578/4, położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-02 12:16:10
Obwieszczenie dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" Piotr Stawiszyński 2022-11-29 09:11:13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa hali montażowej przeznaczonej do montażu wyposażenia jednostek pływających na działce gruntu o nr ewidencyjnym 115/23 (obręb Płaszewko) w miejscowości Głobino", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 74/2022. Piotr Stawiszyński 2022-11-28 15:12:47
Wójt Gminy Słupsk do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.17.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa hali montażowej przeznaczonej do montażu wyposażenia jednostek pływających na działce gruntu o nr ewidencyjnym 115/23 (obręb Płaszewko) w miejscowości Głobino", na wniosek MARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 74/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2022-11-28 15:11:02
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.36.202.AM.j z dnia 25.11.2022 r. w sprawie informacji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk - część II Odcinek Lębork-Słupsk od km 118+000 do 128+600. Piotr Stawiszyński 2022-11-28 14:00:39
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że w dniu 18 listopada 2022 r., za pośrednictwem tutejszego organu strona postępowania złożyła odwołanie do organu II instancji od decyzji Wójta Gminy Słupsk GB.6730.82.2022 z dnia 26 października 2022 roku o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej "Bukówka" o łącznej mocy do 75 MW wraz z infrastrukturą techniczną (etap II), na części terenu działki nr 13/2 (z wyłączeniem gruntów o użytku RIIIa i RIIIb, W-LsII, LsII), położonej w obrębie geodezyjnym Bukówka, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-11-25 13:32:44
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2022-11-25 13:23:51
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2022-11-25 13:14:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo IV- Głuszyno" w postaci linii kablowej WN 110kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy GPZ farmy wiatrowej "Drzeżewo IV - Głuszyno" a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110kV Słupsk w Wierzbięcinie... Piotr Stawiszyński 2022-11-25 09:04:14
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 listopada 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.23.59.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-11-24 13:13:50
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.23.59.2018 w dniu 24 listopada 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-11-24 13:07:26
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wykonaniu urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 73/2022. Piotr Stawiszyński 2022-11-24 13:05:17
Zarządzenie Nr 256/2022 Wójta Gminy Słupsk z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-11-24 12:28:18
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LIII/2022 z dnia 28 października 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-11-24 12:25:06
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 01.12.2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-11-24 12:21:39
Informujemy, że w związku z przystąpieniem do dystrybucji węgla w ramach Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Transportem z ramienia gminy będzie zajmować się firma tj. Ryszard Ziegert "ZIMAR", z siedzibą przy ul. Konarskiego 4, 77-100 Bytów. Piotr Stawiszyński 2022-11-24 12:09:28
MPZP Bydlino Piotr Stawiszyński 2022-11-22 14:26:47
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko strażnika Straży Gminnej, w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2022-11-22 13:01:45
Sesja LIV - 29.11.2022 Piotr Stawiszyński 2022-11-22 12:30:28
Sesja LIV - 29.11.2022 Piotr Stawiszyński 2022-11-22 08:40:22
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 29 listopada 2022 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-11-22 08:39:20
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, usługi wodne, prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe rurociągów i obiektów mostowych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem) Piotr Stawiszyński 2022-11-21 15:38:48
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 18 listopada 2022 roku wydano decyzję GB.6730.133.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 726/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-11-21 14:05:35
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 17 listopada 2022 roku wydano decyzję GB.6730.130.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 568 położonej w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-11-21 12:39:12
MPZP Bierkowo Strzelino Piotr Stawiszyński 2022-11-21 12:31:54
MPZP Bierkowo Strzelino - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2022-11-21 12:30:45
MPZP Bierkowo Strzelino - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2022-11-21 12:30:28
Wyniki przetargów z dnia 09.11.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk, przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-11-18 13:53:05
Wyniki przetargów z dnia 09.11.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk, przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-11-18 13:52:05
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 783/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi w miejscowości Warblewo, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-11-18 12:51:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam, że inwestor: Gmina Słupsk skorygowała swój wniosek, dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 266/2, 265 w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, oraz na działkach nr 247, 240, 122/3 w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Słupsk, wnosząc o objęcie ww. postępowaniem również części terenu działki nr 209 położonej w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, stanowiącej drogę gminną publiczną nr 119148G. Piotr Stawiszyński 2022-11-18 12:47:54
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Darzbór" Piotr Stawiszyński 2022-11-17 07:50:13
Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości z dnia 04.11.2022r. Justyna Zbijowska 2022-11-16 16:13:11