Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nabywania przez gminę gruntów pod inwestycje drogowe Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:44:14
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nabywania przez gminę gruntów pod inwestycje drogowe Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:44:01
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Redzikowo Nr LXXII/2023 z dnia 30 stycznia 2024 roku. Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:41:55
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:40:52
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXIX/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:38:58
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXXI/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:31:11
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXX/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:29:50
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.2.2024.MH-c z dnia 6 lutego 2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie zespołu urządzeń służących do wprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej obejmujących budowę lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400 kV (LSE) wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem z terenu stacji, wprowadzenia linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie LSE oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. SE Krzemienica, realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. BALTIC II, stanowiącej strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej", zlokalizowanej w województwie pomorskim, na terenie gminy Redzikowo, w obrębie Gać na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 246/5, 246/6, 246/7, 246/3, 256/1. Piotr Stawiszyński 2024-02-08 08:52:25
Wójt Gminy Redzikowo informuje, że w dniu 01.02.2024 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812 ). Piotr Stawiszyński 2024-02-07 14:53:23
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowania WOŚP Piotr Stawiszyński 2024-02-07 13:06:56
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. linii kablowej elektroenergetycznej 450 kV HVDC Polska - Szwecja Piotr Stawiszyński 2024-02-07 13:05:52
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały krajobrazowej Piotr Stawiszyński 2024-02-07 13:04:27
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopert dowodowych osób zmarłych Piotr Stawiszyński 2024-02-07 13:03:15
Obwieszczenie. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-02-07 13:00:52
Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/741/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Strzelinko i Gałęzinowo, gmina Słupsk (działki nr 514/15 i 514/21, obr. Strzelinko) oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2024-02-06 09:49:11
Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/748/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2024-02-06 09:45:32
Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/740/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko (działki nr 73/2, 73/3, 74) oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2024-02-06 09:41:52
Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXIV/707/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Włynkowo (działki nr 164/9 i 164/11) oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2024-02-06 09:37:46
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Redzikowo ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-02-06 09:34:42
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Redzikowo ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-02-06 09:33:26
Zawiadomienie o zwołaniu IX Sesji Rady Seniorów Gminy Redzikowo II Kadencji na dzień 15 lutego 2024 r. (środa) na godzinę 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2024-02-05 15:33:16
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Redzikowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 2 wylotów na przebudowę 2 rowów i na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych do rowu w miejscowości Wierzbięcin (działki nr 119 i 97 obręb Bruskowo Małe, gmina Redzikowo) Piotr Stawiszyński 2024-02-05 15:25:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.11.2024 z dnia 02 lutego 2024 r informujące strony, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym i nieujawnionym stanie prawnym, o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 525 położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-02-02 12:24:45
Wyniki przetargów z dnia 24 i 25.01.2024 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-02-02 11:39:42
Wyniki z rokowań z dnia 14.12.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2024-02-02 11:38:11
Wyniki przetargów z dnia 29 i 30.11.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2024-02-02 11:38:08
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Redzikowo ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. energii odnawialnej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-02-02 09:25:09
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-02-02 09:23:59
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Piotr Stawiszyński 2024-02-01 15:20:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.153.2023 z dnia 01.02. 2024 r. informujące o wydaniu w dniu 01.02.2024 r. decyzji GB.6730.153.2023 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego, na działce nr 153/9 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-02-01 15:17:28
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Panią Agatę Zielińską pełnomocnika Gminy Słupsk (od 01.01.2024 r. Gminy Redzikowo) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni nr SW3 oraz przebudowie istniejących urządzeń wodnych w dwóch istniejących studniach nr SW1 i SW2, na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 3/3 w m. Wieszyno gm. Redzikowo". Piotr Stawiszyński 2024-02-01 10:26:41
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 3/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 27 grudnia 2023 r., złożonego przez Panią Agatę Zielińską pełnomocnika Gminy Słupsk (od 01.01.2024 r. Gminy Redzikowo), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni nr SW3 oraz przebudowie istniejących urządzeń wodnych w dwóch istniejących studniach nr SW1 i SW2, na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 3/3 w m. Wieszyno gm. Redzikowo", planowanego do realizacji na terenie obrębu geodezyjnego Wieszyno w Gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-02-01 10:22:46
Informacja Wójta Gminy Redzikowo z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Redzikowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Piotr Stawiszyński 2024-02-01 08:18:02
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. odpadów komunalnych Piotr Stawiszyński 2024-01-31 11:34:53
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udzielenia informacji w zakresie wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zakresu instalacji OZE (elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe) na terenie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2024-01-31 11:01:09
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kierownictwa urzędu gminy Piotr Stawiszyński 2024-01-31 10:57:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.139.2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. informujące o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bliźniaczego, o ganek oraz budowę wiaty dobudowanej do budynku mieszkalnego na dz. nr 121/73, położonej w m. Kusowo, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Piotr Stawiszyński 2024-01-31 10:45:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.139.2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. informujące o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bliźniaczego, o ganek oraz budowę wiaty dobudowanej do budynku mieszkalnego na dz. nr 121/73, położonej w m. Kusowo, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Piotr Stawiszyński 2024-01-31 10:43:59
Informacja Wójta Gminy Redzikowo o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 31.01.2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-01-31 10:24:56
Informacja Wójta Gminy Redzikowo o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 31.01.2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-01-31 10:10:16