Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenia Wójta Gminy Główczyce INW-II.6733.5.2023 z dnia 13.09.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-09-14 12:59:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzonego pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach 493 oraz nr 1, obręb ewidencyjny Machowino Leśnictwo, gmina Ustka oraz na działkach nr 500, 499, 498, 497, 496, 503, 495, 502/16, 494/5, 502/13, położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-09-14 12:54:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 13 września 2023 roku w sprawie granic obwodów głosowania Piotr Stawiszyński 2023-09-13 12:31:47
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk (działki nr 3/336 i 3/261) z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2023-09-13 12:26:06
Wyniki z przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości - 30.08.2023 r. Justyna Zbijowska 2023-09-11 13:44:16
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 30 i 31 sierpnia 2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-09-08 09:10:32
Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2023-09-08 08:23:11
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 05 września 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.86.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej Stanięcino, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 10 MW, z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy 5MW każda, na działkach ewidencyjnych 109/7 i 109/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-09-07 16:21:41
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2023.AJ.8 uchylającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.4211.12.2016.KSZ/AJ.29 z dnia 12.03.2019 r., wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej". Piotr Stawiszyński 2023-09-06 15:42:47
Zawiadomienie. Zapraszam na XVIII Posiedzenie Rady Sportu Gminy, które odbędzie się 11 września 2023 r. (poniedziałek) na godzinę 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-09-05 15:32:51
Klauzula informacyjna dotycząca Centralnego Rejestru Wyborców Piotr Stawiszyński 2023-09-05 15:20:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach nr 13/4, 12/2, 11/72 obręb ewidencyjny Bukówka oraz na działkach nr 72/2, 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, obręb ewidencyjny Swochowo, w gminie Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-09-05 15:16:46
Decyzja z dnia 05.09.2023 r. znak OS.6220.8.7.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 7/39; 7/20; 7/69; 7/70; 7/83 obr. Redzikowo, gm. Słupsk" wydanej na wniosek BRANQ Sp. z o.o., Redzikowo ul. Przemysłowa 10, 76-200 Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-09-05 07:21:21
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 września 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.8.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 7/39; 7/20; 7/69; 7/70; 7/83 obr. Redzikowo, gm. Słupsk", na wniosek BRANQ Sp. z o.o. z ul. Przemysłowa 10, Redzikowo 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 51/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search Piotr Stawiszyński 2023-09-05 07:17:18
Postanowienie Nr 271/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 1 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Słupsk w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-09-04 16:46:44
Starosta Słupski zawiadamia, o wydaniu w dniu 31 sierpnia 2023 roku decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej" Piotr Stawiszyński 2023-09-04 16:40:23
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych za pośrednictwem wylotu w postaci drenażu rozsączającego zlokalizowanego na działce nr 43/65 obręb 0021 Redzikowo, gmina Słupsk, województwo pomorskie, na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie. Piotr Stawiszyński 2023-09-01 12:10:08
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego w przedmiocie legalizacji urządzenia wodnego - wylotu w postaci drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na działce nr 43/65 obręb 021 Redzikowo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie Piotr Stawiszyński 2023-09-01 12:06:45
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 29 sierpnia 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-09-01 12:03:01
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Radę Gminy Słupsk w roku 2022 Piotr Stawiszyński 2023-09-01 11:59:11
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-09-01 11:57:21
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podsumowania preferencyjnej sprzedaży węgla Piotr Stawiszyński 2023-08-31 11:30:01
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podsumowania preferencyjnej sprzedaży węgla Piotr Stawiszyński 2023-08-31 11:29:05
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.23.2023.MKA-c z dnia 25 sierpnia 2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo", zlokalizowanej w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w jednostce ewidencyjnej 001208_2 Słupsk, na terenie działek nr: 245/19, 256/3, 246/3, 245/18 obręb 0007 Gać oraz w jednostce ewidencyjnej 221206_2 Kobylnica, na terenie działek nr 576/2, 63, 56/30, 56/25, 56/24 obręb 0023 Sycewice Pgr. Piotr Stawiszyński 2023-08-31 11:24:42
Wójt Gminy Słupsk zgodnie z art 49 ustawy Kpa zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Pana Mariusza Chyła Pełnomocnika Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą" realizowanego na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-08-30 13:45:13
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 50/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 3 lipca 2023 r. (uzupełnionego w dniach 27.07.2023 oraz 22.08.2023 r.) złożonego przez Pana Mariusza Chyła Pełnomocnika Gminy Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-08-30 12:59:56
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 05.09.2023 r. na godz. 9.00 wyjazdowe posiedzenie komisji. Wyjazd sprzed budynku Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-30 12:43:25
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 05.09.2023 r. na godz. 9.00 wyjazdowe posiedzenie komisji. Wyjazd sprzed budynku Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-30 12:41:17
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 05.09.2023 r. na godz. 9.00 wyjazdowe posiedzenie komisji. Wyjazd sprzed budynku Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-30 12:39:15
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 05.09.2023 r. na godz. 9.00 wyjazdowe posiedzenie komisji. Wyjazd sprzed budynku Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-30 12:36:49
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 485/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino - ul. Wczasowa - od km 0+757,00 do km 1+571,70." Piotr Stawiszyński 2023-08-30 11:30:43
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 października 2023 r. w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie". Piotr Stawiszyński 2023-08-30 10:40:50
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXV/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-28 10:20:12
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXIV/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-28 10:09:58
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa Piotr Stawiszyński 2023-08-28 10:05:51
Referendum ogólnokrajowe 2023 Piotr Stawiszyński 2023-08-28 10:03:04
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 15/3 o pow. częściowej 0,0310 ha (skład nieruchomości: B-0,0310 ha) położona w obrębie geodezyjnym Płaszewko Piotr Stawiszyński 2023-08-28 10:01:14
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 121/140 o pow. częściowej 0,0020 ha (skład nieruchomości: RIIIb-0,0020 ha), położona w obrębie Płaszewko w miejscowość Kusowo Piotr Stawiszyński 2023-08-28 09:58:23
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 205/2 o pow. częściowej 0,0194 ha (skład nieruchomości: PsIV-0,0115 ha, Bi-0,0079 ha) położona w obrębie geodezyjnym Siemianice Piotr Stawiszyński 2023-08-28 09:54:58
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 54/13 o pow. częściowej 0,0300 ha (skład nieruchomości: RV-0,0300 ha), położona w obrębie geodezyjnym Wieszyno Piotr Stawiszyński 2023-08-28 09:50:39