herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr 146/g267/B/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupsk za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-09-14 11:50
Uchwała Nr 082/g267/A/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 maja 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupsk absolutorium za 2017 rok. 2018-07-05 13:58
Uchwała Nr 075/g267/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Słupsk za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 2018-07-05 13:36
Uchwała Nr 008/g267/D/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Słupsk na 2018 rok; prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Słupsk na lata: 2018-2030 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 2018-02-07 09:19
Uchwała Nr XXXVII/477/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2018 rok 2018-09-27 09:28
Uchwała Nr XXXVII/476/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk 2018-09-27 09:28