Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XII/116/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk obejmującego obszar działki nr. 201/3,202/9,203/13,203/11,202/11,201/15, 202/6,201/6,201/5


UCHWAŁA NR XII/116/2004

RADY GMINY SŁUPSK Z DNIA 24 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk obejmującego obszar działki nr: 201/3, 202/9, 203/13, 203/11, 202/11, 201/15, 202/6, 201/6, 201/5, 202/13, 202/14, 202/3, 203/14, 203/12, 202/15 w miejscowości Włynkówko z przeznaczeniem pod funkcję produkcji przemysłowej

na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2002 r., z 2003r., Nr 80 poz. 717 i Nr162 poz 1568) oraz na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 11, 18, 26, 28 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279 z 1999 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2000 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2001 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 z 2002 r.; Nr 80, poz. 717 z 2003 r.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

Rada Gminy Słupsk

uchwala co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1.

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk, którego ustalenia wyrażone są w postaci:

  1. zasad zagospodarowania obszaru objętego niniejszą uchwałą.

  2. rysunku planu (plansza podstawowa) stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały,

 

§2.

 

2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

  1. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

  2. granicach opracowania - należy przez to rozumieć granice obszaru objętego opracowaniem pokazane na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

  3. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje ponad 60% powierzchni, wyznaczonej liniami rozgraniczającymi, możliwej do zabudowy,

  4. obszarach - należy przez to rozumieć obszary wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o ustalonym, przedmiotową zmianą, przeznaczeniu podstawowym.

Rozdział II

Ustalenie przeznaczenia podstawowego dla terenu objętego granicami planu

§3.

 1. Przeznacza się działki nr 201/3, 202/9, 203/13, 203/11, 202/11, 201/15, 202/6, 201/6, 201/5, 202/13, 202/14, 202/3, 203/14, 203/12, 202/15 obręb Włynkówko gmina Słupsk, o łącznej powierzchni 6,32ha na funkcję produkcji przemysłowej.

 2. Zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu objętego opracowaniem z użytkowania rolnego na nierolniczy. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne część powierzchni objętej opracowaniem - tj. 4,54ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, w tym: gruntów ornych klas: IIIb-0,10; kl.IVa-1,71; kl.IVb-0,18; kl.V-0,93; kl.VI-1,17, pastwisk: kl. V-0,17; kl.VI-0,28. We wcześniejszych opracowaniach planistycznych uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia dla gruntów o powierzchni 0,12 ha znajdujących się w obszarze objętym planem. Uzyskano zgodę Wojewody Pomorskiego nr ŚR-Z-7711-1/8/02 z dnia 6 sierpnia 2002 roku na przeznaczenie gruntów rolnych na glebach pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze na powierzchni 1,89 ha, w tym: grunty orne: klasy IVa-1,71 ha, klasy IVb - 0,18 ha.

 3. Ustala się funkcję produkcji przemysłowej przeznaczeniem podstawowym obszaru wskazanego rysunkiem planu, oznaczonego symbolem literowym PP z dopuszczeniem uciążliwości wynikającej z tej produkcji.

 4. Ustala się że uciążliwość o której mowa w §3 ust.1 musi się bezwzględnie ograniczyć do przestrzeni wyznaczonej terenem do którego prowadzący działalność ma tytuł władania.

 5. Ustala się tereny otwarte (oznaczone na rysunku planu symbolem literowym TO) jako obszary wolne od zabudowy, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Słupi, należące do terenów biologicznie czynnych, tj. rozwijających się samorzutnie, reprezentujących różne stopnie naturalności i różnorodne warunki siedliskowe, pełniące funkcje ochronne w stosunku do istniejących wartości środowiska przyrodniczego.

 6. Dopuszcza się ponad to lokalizację:

 1. obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji przeznaczenia podstawowego.

 2. urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego.

Rozdział III

Zasady ogólne zagospodarowania terenów

będących przedmiotem ustaleń

§4.

 1. Przebieg linii rozgraniczających obszary o różnym przeznaczeniu może być zmieniony w celu dostosowania go do bieżących potrzeb pod warunkiem, że odległość linii nowopoprowadzonej od ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 2m oraz, że powierzchnia żadnego z obszarów z podstawowym przeznaczeniem nie będzie pomniejszona o więcej niż 15% powierzchni ustalonej na rysunku planu.

 2. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek z przestrzeni obszaru objętego opracowaniem związane ze zmianą własności zabudowy bądź terenu.

 3. Na nowowydzielonych działkach bilansować przestrzeń niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego biorąc pod uwagę niezbędne funkcje towarzyszące (miejsce gromadzenia odpadów stałych, dojazd kołowy wraz z niezbędną ilością miejsc parkingowych).

Rozdział IV

Ustalenia w zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami oraz innymi uciążliwościami

§5.

Ustala się, że funkcja przeznaczenia podstawowego, sposób jej realizacji w obszarze objętym opracowaniem jak i zagospodarowania terenu realizującego tę funkcje nie spowoduje:

 1. przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu;

 2. emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych,

 3. wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,

 4. wystąpienia promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, bądź uszkodzenia albo zniszczenia środowiska,

 5. zrzutu ścieków które mogły by zakłócić istniejącą równowagę systemu ekologicznego najbliższego otoczenia (pola uprawne, rzeka Słupia) oraz wywołać pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego.

Rozdział V

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

§6.

 1. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodę.

 1. Adaptuje się istniejące urządzenia techniczne i uzbrojenie terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę. Zaopatrzenie w wodę należy realizować z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią wodociągową.

 1. Ustalenia w zakresie odprowadzenie ścieków i wód opadowych.

 1. Adaptuje się istniejące uzbrojenie terenu w zakresie usuwania nieczystości płynnych powstałych z realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego oraz funkcji towarzyszących. Odprowadzenie nieczystości do istniejącego ogólnogminnego systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni na warunkach określonych przez zarządzającego.

 2. Adaptuje się istniejące uzbrojenie terenu w zakresie odprowadzenia ścieków deszczowych. Odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone w obrębie terenu objętego opracowaniem.

 1. Ustalenia w zakresie odpadów stałych.

 1. Wprowadza się bezwzględny obowiązek selektywnego postępowania z odpadami komunalnymi. Ustala się gromadzenie i selektywną zbiórkę odpadów stałych, ich wywóz przez specjalistyczne służby na wysypisko komunalne w miejscowości Bierkowo, (gmina Słupsk), zgodnie z porozumieniem komunalnym zawartym pomiędzy miastem Słupsk a gminą Słupsk, podpisanym w dniu 28 lipca 1999 roku.

 2. Ustala się obowiązek selektywnego gromadzenia nietoksycznych odpadów produkcyjnych oraz obowiązek ich wywozu i utylizacji przez specjalistyczne jednostki na podstawie stosownych umów.

 1. Ustalenia w zakresie gospodarki cieplnej.

 1. Ustala się ogrzewanie zabudowy w systemie indywidualnym poprzez nośniki energii czystych ekologicznie takie jak: energię elektryczną, lokalne kotłownie na paliwo ekologiczne: olej opałowy lekki, gaz propan-butan, lub gaz ziemny po wykonaniu gazyfikacji miejscowości Włynkówko.

 1. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki.

 1. Adaptuje się istniejące urządzenia techniczne i uzbrojenie terenu w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Zasilanie elektroenergetyczne należy realizować z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią elektroenergetyczną.

 1. Ustalenia w zakresie komunikacji.

 1. Obsługę komunikacją rozwiązać w oparciu o istniejące drogi dojazdowe na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

Rozdział VI

Ustalenia w zakresie wzrostu wartości i obrotu nieruchomości

§7.

Ustala się 25 procentową stawkę służącą naliczeniu opłaty jednorazowej w momencie obrotu nieruchomością.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§8.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

 1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupsku,

 2. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów planu i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

§9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem §6 ust.1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

2

 

 

1

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 15:11