Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bierkowo - dz. nr 195/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 84, który uległ spaleniu i przynależnym Bierkowo - dz. nr 195/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 84, który uległ spaleniu i przynależnym budynkiem gospodarczym. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu pisemnego ograniczonego.

GG -7222/ 33-5/ 2005

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 20.09.2005 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 20.09.2005 roku do 11.10.2005 roku oraz podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 20.09.2005 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg pisemny ograniczony na zabudowaną nieruchomość nr 195/1 położoną w miejscowości Bierkowo, zapisaną w księdze wieczystej Nr 34454.
Działka zabudowana jest pobudowanym w okresie przedwojennym budynkiem mieszkalnym nr 84, który uległ spaleniu i przynależnym budynkiem gospodarczym (budynek mieszkalny nie ma piwnicy). W ocenie biegłego rzeczoznawcy majątkowego „stan techniczny budynku w obecnym stanie zagraża bezpieczeństwu użytkowania. Jego remont z przyczyn technicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych jest całkowicie nieopłacalny. Budynek należy rozebrać i wybudować nowy .....”.
Ograniczenie przetargu polega na dopuszczeniu do przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości nr 195/1 w Bierkowie, właścicieli przyległych nieruchomości oznaczonych nr 193/2 i 193/3 w Bierkowie.

Lp. Nr działki Pow. działki w m2 Cena wywoławcza w złotych Wadium w złotych
1. 195/1 890 9.280,00 930,00

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
Na podstawie art. 43 ust.1 pkt.2 w związku z art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z opłat podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki oraz pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.
Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium oraz spełnianie warunku ograniczenia przetargu oraz złożenie oferty. Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 18 listopada 2005 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00. lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.
Nieruchomość jest obciążona roszczeniem właściciela przyległej nieruchomości.Nabywca zobowiązany będzie do zabezpieczenia przed przemakaniem i przemarzaniem ściany przyległego budynku posadowionego na dzialce nr 193/3 w Bierkowie.
Uczestnik przetargu winien mieć, dowody osobiste obojga małżonków, znać nr NIP.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do przeniesienia własności nieruchomości aktem notarialnym.
Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Bierkowo nieruchomość nr 195/1” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 w terminie do dnia 21 listopada 2005 roku.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta;
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- zobowiązanie oferenta, że przed okresem zimowym zabezpieczy przed przemakaniem i przemarzaniem ścianę przyległego budynku mieszkalnego posadowionego na dzialce 193/3 w Bierkowie.
- określenie jakiej działki oferta dotyczy ( podać numer działki i miejscowość),
- kopię dowodu wniesienia wadium,
- oferowaną cenę z uwzględnieniem minimalnego postąpienia i sposób jej zapłaty,

Część jawna przetargu nastąpi w dniu 25 listopada 2005 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 19:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 19:46