Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Głobino (obręb Płaszewko) działka nr 115/11. Działka nr 115/11 o powierzchni 4,7272 ha, przeznaczona na cele rolne.

GG- 7222/ 74-10/ 2005-6

Ogłoszenie o rokowaniach

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 07.09.2004 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 07.09.2004 roku do 28.09.2004 roku oraz przez wywieszenie w sołectwie Płaszewko) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Głobino (obręb Płaszewko), zapisanej w księdze wieczystej nr 45628.

Lp.__Nr działki__Pow. działki w ha___Cena wywoławcza działki w zł___Wadium w zł

1_____115/11__________4,7272_______________28.370,00__________________2.840,00

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2001 roku nr 115 poz. 1229 z późn. zmianami), nabywca musi zapewnić swobodny dostęp do wód.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu jest zwolniona z opłat podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaproponowanej ceny działki. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych oraz pokrywa koszt wskazania granic działki.
Uwaga! Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wymaganej zaliczki z podaniem numeru działki oraz złożenie zgłoszenia.
Zaliczkę należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 26 lipca 2006 roku do kasy tut. Urzędu do godz. 13.00 lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624.
Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym zgłaszającym zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich (odpowiednio)zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego zaliczka przepada.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i roszczeniami osób trzecich.

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU. z 2003 roku, nr 64 , poz. 592) przysługuje prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa.

Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Płaszewko działka nr 115/11” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.
Zgłoszenie należy złożyć do dnia 26 lipca 2006 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:
-imię, nazwisko i adres zgłąszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
-w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
-datę sporządzenia zgłoszenia,
-określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy ( podać numer działki i miejscowość),
-kopię dowodu wpłaty zaliczki,
-proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

Uczestnik rokowań winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe zawarte w protokóle z rokowań posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2006 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:08