Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Redzikowo - I przetarg pisemny nieograniczony Przetarg pisemny nieograniczony na niezabudowaną nieruchomość o pow. 0,3120 ha, przeznaczoną pod zabudowę.

GG - 7222/46-4/ 2006-7

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 09.05.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 28.07.2006 roku do 29.08.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 08.08.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, przeznaczonej pod zabudowę, położonej w miejscowości Redzikowo zapisanej w księdze wieczystej Nr 49754.

Lp.----Nr dz.----Pow. dz.w ha----Cena wywoławcza działki w zł----Wys. wpłaty wadium w zł

5-------5/12----------0,3120---------------------78 000,00--------------------------7 800,00

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXI/221/2005 z dnia 30 marca 2005 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 99, poz. 2045 z dnia 19 października 2005 roku, ww. działka stanowi teren oznaczony jako 3U – teren zabudowy uslugowej.
Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.

Działka będzie uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonanie do działki przyłącza wodnego i kanalizacyjnego. Wykonanie infrastruktury będzie zrealizowane nie później niż w 2008 roku. O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego.
Działka sprzedawana jest na własność.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Cena wywoławcza działki nie zawiera podatku VAT. Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych. Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy. Wysokość minimalnego postąpienia – 7.360,00 złotych, tj. 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę. Oferenci nie posiadający obywatelstwa polskiego powinni mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2007 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym oferentom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia jego (odpowiednio) zamknięcia, odwołania,unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z miejscowym planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Redzikowo działka nr 5/12” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Oferty należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2007 roku.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
- datę sporządzenia oferty,
- określenie jakiej działki oferta dotyczy ( podać numer działki i miejscowość),
- potwierdzenie przelewu wadium,
- proponowaną cenę z uwzględnieniem minimalnego postąpienia i sposób jej zapłaty,
określenie rodzaju działalności jaką inwestor ma zamiar uruchomić na nabywanej działce,
- planowany termin rozpoczęcia inwestycji (uzyskanie pozwolenia na budowę) i zakończenia,
- przewidywana ilość miejsc pracy,
- udzial środków własnych,
- termin uruchomienia działalności z ewentualnymi etapami jeżeli jest planowane,
- planowana powierzchnia zabudowy,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXI/221/2005 z dnia 30 marca 2005 roku,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności nieruchomości aktem notarialnym.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 9 maja 2007 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53, 57 lub 12).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 14:40