Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BIERKOWO - II rokowania ustne nieograniczone sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 123

GG-7222/ 69-4/ 2006-7

Ogłoszenie rokowań

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 05.10.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 05.10.2006 roku do 07.11.2006 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 17.10.2006 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza II rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Bierkowo, zapisanej w księdze wieczystej Nr 35454.

Lp.-Nr dz.-Pow. dz.w ha--Cena wywoław.nierucho.w zł--W tym wartość bud.w zł--Wys. wpł.zalicz.w zł.
1.----123------ 0,0791---------------138.000,00------------------122.135,00------------------13.800,00

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność, zabudowana jest wielofunkcyjnym budynkiem parterowym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 260,76 m2. Powierzchnia piwnic wynosi 96,90 m2. Preferowaną funkcją poddasza jest funkcja mieszkalna. Preferowaną funkcją parteru jest szeroko pojęta funkcja usługowa, taka jak: handel, gastronomia, usługi turystyczne, usługi edukacyjno-wychowawcze, kultura lub drobne nieuciążliwe rzemiosło.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opłat podatku VAT. Akt notarialny na przeniesienie własności nieruchomości może być zawarty tylko w przypadku potwierdzenia przez tut. Urząd wpłat ceny nabycia nieruchomości na konto Gminy Słupsk (lub w kasie Urzędu) w dniu poprzedzającym wyznaczony termin aktu. Nabywcy nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego płacą do Urzędu Gminy podatek VAT, ponoszą koszty opłat notarialnych, opłat za wypisy i opłat sądowych. Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaproponowanej ceny działki. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.

Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wymaganej zaliczki z podaniem numeru działki oraz złożenie zgłoszenia. Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 19 czerwca 2007 roku. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Gminy Słupsk:
do dnia 31 maja 2007 roku ; Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36 1240 3770 1111 0000 4068 2624,
od dnia 1 czerwca 2007 roku na nowe konto: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr
56 9315 0004 0050 3934 2000 0010

Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym zgłaszającym zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich (odpowiednio)zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego zaliczka przepada.
Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem nieruchomości jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).

Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Bierkowo działka nr 123” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Zgłoszenie należy złożyć do dnia 19 czerwca 2007 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres zgłąszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
– dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
w przypadku osoby prawnej:
– dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy (podać numer działki i miejscowość),
- kopię dowodu wpłaty zaliczki,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
określenie rodzaju działalności jaką inwestor ma zamiar uruchomić na nabywanej niruchomości,
- przewidywana ilość miejsc pracy ogółem oraz dodatkowa ilość nowych miejsc pracy w przypadku przeniesienia zakładu funkcjonującego w innym miejscu.

Uczestnik rokowań winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z rokowań. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności nieruchomości aktem notarialnym.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Nieruchomość można oglądać w obecności sołtysa wsi Bierkowo w dniu 13 czerwca 2007 roku w godz. od 9:00 do 10:00

Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 26 czerwca 2007 roku o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi” oraz „Inwestuj u nas”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 14:58