Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Siemianice dz. 338/71 - schron Siemianice - I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 338/71 zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 753 m2, powierzchni zabudowy 866 m2 jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym...

GN-72241/ 84-3/2006-7

Ogłoszenie rokowań

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 14.12.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w dniach od 14.12.2006 roku do 09.01.2007 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 19.12.2006 roku oraz aneksem do wykazu z dnia 02.02.2007 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w dniach od 02.02.2007 roku do 01.03.2007 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 07.02.2007 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 338/71 o pow. 0,3795 ha położonej w Siemianicach, zapisanej w księdze wieczystej Nr 75655. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 753 m2, powierzchni zabudowy 866 m2 jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Jest to obiekt obsypany zwałami ziemi o konstrukcji monolitycznej. Obiekt pełnił funkcję schronu i magazynu.

Cena nieruchomości wynosi 153.500,00 złotych, w tym wartość budynku 77.600,00 złotych.

Na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opłat podatku VAT. Akt notarialny na przeniesienie własności nieruchomości może być zawarty tylko w przypadku potwierdzenia przez tut. Urząd wymaganych wpłat na koncie Gminy Słupsk (lub w kasie Urzędu) w dniu poprzedzającym wyznaczony termin aktu.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wymaganej zaliczki z podaniem numeru działki oraz złożenie zgłoszenia. Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2007 roku. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Gminy Słupsk obowiązujące od dnia 1 czerwca 2007 roku: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010

Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym zgłaszającym zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich (odpowiednio)zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego zaliczka przepada.

Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z zapoznaniem się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, zgodnie z którym obiekt przeznacza się do adaptacji na usługi handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, kultury, usługi turystyki, łączności, instytucje finansowe, administrację i biura instytucji innych jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).

Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Siemianice działka nr 338/71” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Zgłoszenie należy złożyć do dnia 7 sierpnia 2007 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- określenie jakiej działki oferta dotyczy (podać numer działki i miejscowość),
- kopię dowodu wniesienia wadium,
- oferowaną cenę z uwzględnieniem minimalnego postąpienia i sposób jej zapłaty,
- opis dotychczasowej działalności oferenta,
- określenie rodzaju działalności jaką inwestor ma zamiar uruchomić na nabywanej działce,
- przewidywana ilość miejsc pracy ogółem oraz dodatkowa ilość nowych miejsc pracy w przypadku przeniesienia zakładu funkcjonującego w innym miejscu.

Uczestnik rokowań winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z rokowań. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności nieruchomości aktem notarialnym.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Nieruchomość można oglądać w obecności przedstawiciela Urzędu w dniu 27 lipca 2007 roku w godz. od 12:00 do 13:00. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2007 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi” oraz „Inwestuj u nas”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53, 57 lub 12).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 15:06