Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bierkowo dz. 123 Bierkowo - nieruchomość oznaczona jako działka nr 123, zabudowana jest wielofunkcyjnym budynkiem parterowym o powierzchni użytkowej 260,76 m2, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym.Powierzchnia piwnic wynosi 96,90 m2...

GN-72241/ 69-5/ 2006-7

Ogłoszenie rokowań.

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 05.10.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 05.10.2006 roku do 07.11.2006 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 17.10.2006 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza III rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Bierkowo, zapisanej w księdze wieczystej Nr 35454.

Lp...Nr działki.....Pow. działki.w ha..Cena nieruchomości.w PLN.W tym wartość budynku.Wysokość zaliczki
1.......123...............0,0791...............138.000,00..............122.135,00.............13.800,00

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność, zabudowana jest wielofunkcyjnym budynkiem parterowym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 260,76 m2. Powierzchnia piwnic wynosi 96,90 m2. Preferowaną funkcją poddasza jest funkcja mieszkalna. Preferowaną funkcją parteru jest szeroko pojęta funkcja usługowa, taka jak: handel, gastronomia, usługi turystyczne, usługi edukacyjno-wychowawcze, kultura lub drobne nieuciążliwe rzemiosło.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opłat podatku VAT. Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia do Urzędu Gminy zaproponowanej ceny działki. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych, opłat za wypisy i opłat sądowych. Akt notarialny na przeniesienie własności nieruchomości może być zawarty tylko w przypadku potwierdzenia przez tut. Urząd wymaganych wpłat na koncie Gminy Słupsk (lub w kasie Urzędu) w dniu poprzedzającym wyznaczony termin aktu.

Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wymaganej zaliczki z podaniem numeru działki oraz złożenie zgłoszenia. Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2007 roku.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Gminy Słupsk obowiązujące od dnia 1 czerwca 2007 roku: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010

Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym zgłaszającym zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich (odpowiednio) zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego zaliczka przepada. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem nieruchomości jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).

Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Bierkowo działka nr 123” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Zgłoszenie należy złożyć do dnia 7 sierpnia 2007 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłąszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy (podać numer działki i miejscowość),
- kopię dowodu wpłaty zaliczki,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- określenie rodzaju działalności jaką inwestor ma zamiar uruchomić na nabywanej niruchomości,
- przewidywana ilość miejsc pracy ogółem oraz dodatkowa ilość nowych miejsc pracy w przypadku przeniesienia zakładu funkcjonującego w innym miejscu.

Uczestnik rokowań winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z rokowań. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności nieruchomości aktem notarialnym.
Do czasu przeniesienia aktem notarialnym własności nieruchomości nr 123 w miejscowości Bierkowo użytkowany obecnie lokal mieszkalny zostanie opuszczony, innych obciążeń brak.

Nieruchomość można oglądać w obecności sołtysa wsi Bierkowo w dniu 27 lipca 2007 roku w godz. od 9:00 do 10:00. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2007 roku o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi” oraz „Inwestuj u nas”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 15:09