Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jezierzyce 10/68. Jezierzyce nr 10/68- nieruchomość zabudowana jest budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 22,50 m2.

GN-72241/ 37-6/ 2006-7

Ogłoszenie rokowań.

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 16.06.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 16.06.2006 roku do 08.07.2006 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 17.06.2006 roku)Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jezierzyce zapisanej w księdze wieczystej Nr 35569.

Lp...Nr.....Pow.dz.w ha.Cena wywoławcza w PLN.W tym wartość budynku..Wysokość wpłaty zaliczki w PLN
1...10/68.....0,0025...............5.402,00...............3.725,00....................550,00

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność, zabudowana jest budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 22,50 m2.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opłat podatku VAT. Akt notarialny na przeniesienie własności nieruchomości może być zawarty tylko w przypadku potwierdzenia przez tut. Urząd wymaganych wpłat na koncie Gminy Słupsk (lub w kasie Urzędu) w dniu poprzedzającym wyznaczony termin aktu.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wymaganej zaliczki z podaniem numeru działki oraz złożenie zgłoszenia. Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 18 października 2007 roku. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Gminy Słupsk: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010 lub w kasie Urzędu w godzinach od 8:00 do 13:00.

Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym zgłaszającym zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich (odpowiednio) zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości w dniu poprzedzającym wyznaczony termin aktu Wójt Gminy Słupsk może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości obiektu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108). Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Jezierzyce działka nr 10/68” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Zgłoszenie należy złożyć do dnia 18 października 2007 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
- datę sporządzenia oferty,
- określenie jakiej działki oferta dotyczy (podać numer działki i miejscowość),
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
kopię dowodu wniesienia wadium,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/68 w Jezierzycach, w przypadku gdy nabywcą jest osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.

Komisja przyjmuje za podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę z uwzględnieniem sposobu jej zapłaty.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 23 października 2007 roku po części niejawnej rokowań.
Uczestnik rokowań winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP.

Dane osobowe nabywcy potrzebne są do spisania protokółu z rokowań. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności nieruchomości aktem notarialnym. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Nieruchomość można oglądać w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy Słupsk w dniu 10 października 2007 roku w godz. od 9:00 do 10:00

Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 25 października 2007 roku o godz. 9:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53, 57 lub 12).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 15:27