Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Siemianice działka nr 338/71 Siemianice. Działka nr 338/71 zabudowana jest budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 753 m2, powierzchni zabudowy 866 m2 jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Jest to obiekt obsypany zwałami ziemi o konstrukcji monolitycznej. Obiekt pełnił funkcję...

GN-72241/ 84-5/2006-7

Ogłoszenie rokowań

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 14.12.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w dniach od 14.12.2006 roku do 09.01.2007 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 19.12.2006 roku oraz aneksem do wykazu z dnia 02.02.2007 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w dniach od 02.02.2007 roku do 01.03.2007 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 07.02.2007 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza III rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 338/71 o pow. 0,3795 ha położonej w Siemianicach, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00075655/1.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 753 m2, powierzchni zabudowy 866 m2 jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Jest to obiekt obsypany zwałami ziemi o konstrukcji monolitycznej. Obiekt pełnił funkcję schronu i magazynu.

Cena nieruchomości wynosi 153.500,00 złotych, w tym wartość budynku - 77.600,00 złotych, wartość gruntu działki nr 338/71 – 75.900,00 złotych.

Na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opłat podatku VAT. Na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi pisemne nieograniczone w terminach 08.05.2007 r. i 26.06.2007 r. oraz rokowania pisemne nieograniczone w dniach 14.08.2007 roku i 25.10.2007 roku.

Akt notarialny na przeniesienie własności nieruchomości może być zawarty tylko w przypadku potwierdzenia przez tut. Urząd wymaganych wpłat na koncie Gminy Słupsk (lub w kasie Urzędu) w dniu poprzedzającym wyznaczony termin aktu. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wymaganej zaliczki z podaniem numeru działki oraz złożenie zgłoszenia.

Zaliczkę (15.350,00 złotych) należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 21 grudnia 2007 roku. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Gminy Słupsk: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010

Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym zgłaszającym zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich (odpowiednio)zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Słupsk może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z zapoznaniem się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, zgodnie z którym obiekt przeznacza się do adaptacji na usługi handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, kultury, usługi turystyki, łączności, instytucje finansowe, administrację i biura instytucji innych jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).

Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Siemianice działka nr 338/71” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 w terminie do dnia 21 grudnia 2007 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
- datę sporządzenia oferty,
- określenie jakiej działki oferta dotyczy ( podać numer działki i miejscowość),
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że nabywca wyraża zgodę na wydzielenie z nabywanej działki powierzchni ok. 37 m2 przylegającej do działki nr 338/68 w Siemianicach.
- kopię dowodu wniesienia wadium,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- opis dotychczasowej działalności oferenta,
- określenie rodzaju działalności jaką inwestor ma zamiar uruchomić na nabywanej działce,
- planowany termin uruchomienia działalności z ewentualnymi etapami, jeżeli jest planowane,
- przewidywana ilość miejsc pracy ogółem oraz dodatkowa ilość nowych miejsc pracy w przypadku przeniesienia zakładu funkcjonującego w innym miejscu,
- udział środków własnych,
- zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 338/71 w Siemianicach, w przypadku gdy nabywcą jest osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.

Komisja przyjmuje następujące kryteria: ocena zgłoszeń wg. podanej poniżej kolejności wymaganych w zgłoszeniu:
1. planowany termin uruchomienia działalności z ewentualnymi etapami, jeżeli jest planowane,
2. proponowaną cenę z uwzględnieniem sposobu jej zapłaty,
3. określenie rodzaju działalności jaką inwestor ma zamiar uruchomić na nabywanej działce,
4. przewidywana ilość miejsc pracy ogółem oraz dodatkowa ilość nowych miejsc pracy w przypadku przeniesienia zakładu funkcjonującego w innym miejscu,
5. udział środków własnych.

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 28 grudnia 2007 roku po części niejawnej rokowań.
Uczestnik rokowań winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP. Dane osobowe nabywcy potrzebne są do spisania protokółu z rokowań. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności nieruchomości aktem notarialnym.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nieruchomość można oglądać w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy Słupsk w dniu 17 grudnia 2007 roku w godz. od 10:00 do 10:30. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 28 grudnia 2007 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi” oraz „Inwestuj u nas”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53, 57 lub 12).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 15:40