Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Redzikowo - teren zabudowy usługowej. Działki niezabudowane o powierzchniach od 0,7280 ha do 2,9277 ha.

GN-72241/99/2007

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 07.11.2007 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 07.11.2007 roku do 11.12.2007 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 19.11.2007 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Redzikowo zapisanych w księdze wieczystej Nr 49754.

Lp..Nr działki..Pow. działki w ha....Cena wywoławcza w PLN........Wysokość wadium w PLN

1.....5/22.........2,9277..............1.024.700,00....................102.470,00
2.....5/23.........1,6917................592.100,00.....................59.210,00
3.....5/24.........0,7209................252.320,00.....................25.240,00
4.....5/25.........0,7280................254.800,00.....................25 480,00

Działka nr 5/22 leży na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako 5 U - teren zabudowy usługowej i w części 6 ZI – teren zieleni izolacyjnej.
Działki nr 5/23, 5/24, 5/25 leżą na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako 4 UM - teren zabudowy usługowej oraz w części 6ZI- teren zieleni izolacyjnej.
Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.

Działki będą uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działek mieści się wykonanie do działki przyłącza wodnego i kanalizacyjnego. Nabywca ponosi osobną opłatę za przyłącze energetyczne. O wykonanie do działki przyłącza energetycznego nabywca występuje osobiście do Zakładu Energetycznego.

Działki sprzedawane są na własność.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych oraz koszt wypisów z aktu.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Gmina Słupsk.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę i złożenie oferty.
Oferenci nie posiadający obywatelstwa polskiego powinni mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem na konto tut. Urzędu: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym oferentom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia jego (odpowiednio) zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po pisemnej dyspozycji oferenta.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada.

Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z miejscowym planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Redzikowo działka nr ....(podać nr działki)” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
- datę sporządzenia oferty,
- określenie jakiej działki oferta dotyczy (podać numer działki i miejscowość),
- potwierdzenie przelewu wadium,
- proponowaną cenę z uwzględnieniem minimalnego postąpienia i sposób jej zapłaty,
- określenie rodzaju działalności jaką inwestor ma zamiar uruchomić na nabywanej działce,
- planowany termin rozpoczęcia inwestycji (uzyskanie pozwolenia na budowę) i zakończenia,
- przewidywana ilość miejsc pracy,
- udzial środków własnych,
- termin uruchomienia działalności z ewentualnymi etapami jeżeli jest planowane,
- planowana powierzchnia zabudowy,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXI/221/2005 z dnia 30 marca 2005 roku,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności nieruchomości aktem notarialnym.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Dnia 4 marca 2008 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.odbędzie się część jawna przetargu na sprzedaż działek oznaczonych nr 5/24 i nr 5/25.
Złożenie ofert i wpłat wadium na działki nr 5/24 i nr 5/25 należy dokonać do dnia 26 lutego 2008 roku.

Dnia 2 kwietnia 2008 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34 odbędzie się część jawna przetargu na sprzedaż działek oznaczonych nr 5/22 i nr 5/23.
Złożenie ofert i wpłat wadium na działki nr 5/22 i nr 5/23 należy dokonać do dnia 26 marca 2008 roku.

Wójt Gminy Słupsk zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy dnia 24 stycznia 2008 r.
do dnia.............3 kwietnia 2008 r.
M.J.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 15:51