Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA. Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w roku szkolnym 2008/2009

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w roku szkolnym 2008/2009

1. Rodzaj zadania:
Otwarty konkurs ofert obejmuje zadanie prowadzenia wychowania przedszkolnego w miejscowościach: Siemianice, Bierkowo, Kusowo, Włynkówko w formach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Z 2008 roku Nr 7, poz. 38 ze zm.)

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania określonego w pkt 1 przeznacza się środki publiczne w wysokości 215,00 zł miesięcznie na jedno dziecko na 8 godzinny pobyt tj. 40 % kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym. Przy innym wymiarze czasu pobytu dziecka w placówce w/w kwota zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

3. Zasady przyznawania dotacji:
1)
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
2) Uprawnionymi do złożenia oferty są osoby prawne i fizyczne.
3) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2005 roku Nr 264, poz. 2207)
4) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
5) Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i prawidłowo, złożone według zobowiązującego wzoru,
w terminie określonym w ogłoszonym konkursie.
6) Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.
7) Zlecenie zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
8) Wójt może odmówić przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, ze podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczna lub finansowa oferenta.
9) W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że podpisanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, Wójt może odstąpić od podpisania umowy z wybranym oferentem bez jakichkolwiek roszczeń oferenta.

4. Termin i warunki realizacji zadania:
1)
Realizacja zadania odbywać się w terminie od 1 października 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku.
2) Miejscem realizacji zadania będą pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Siemianicach, Włynkówku, Kusowie i Bierkowie.
3) Zadanie musi być realizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Z 2008 roku Nr 7, poz. 38 z późn. zm.)

5. Termin składania ofert:
1) Wyznacza się termin składania ofert na 10 września 2008 roku do godz. 15.00
2) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy , ul. Sportowa 34.
3) Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

6. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
1) Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty terminu złożenia ofert.
2) Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3) Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
4) Przy wyborze oferty uwzględnia się kryteria:
a) możliwości finansowe realizacji zadania przez oferenta – max. 10 pkt,
b) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – max. 10 pkt,
c) ilość dzieci objętych zadaniem – max. 10 pkt,
d) posiadanie odpowiedniej spełniającej wymogi kadry – max. 10 pkt,
e) kalkulację kosztów – max. 10 pkt,
f) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – max. 10 pkt.
5) Oferty, które nie uzyskają 30 pkt zostaną odrzucone.
6) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Słupsk w formie Zarządzenia.
7) Od Zarządzenia Wójta Gminy Słupsk w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

7. Zadania tego samego rodzaju zrealizowane w roku bieżącym oraz roku poprzednim, co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym. W bieżącym roku oraz w 2007 roku nie były realizowane zadania z tego rodzaju.

8.Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Zarządzenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia umowy pisemnej ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).

Zleceniobiorca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie między innymi do:
-
otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych na podstawie umowy,
- sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Teresa Graczyk, pokój 18, Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, tel. 059 842 84 60 w. 30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 01-08-2008 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2008 09:55