Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument XIII/130/2011 15.12.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/322/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk 2011-12-22 14:21
dokument XIII/129/2011 15.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2011 2011-12-22 14:19
dokument XIII/128/2011 15.12.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko. 2012-01-05 11:53
dokument XIII/127/2011 15.12.2011 w sprawie zgody na zamianę działek z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika we Włynkówku i udzielenie bonifikaty. 2011-12-22 14:12
dokument XIII/126/2011 15.12.2011 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krępa Słupska 2011-12-22 14:10
dokument XIII/125/2011 15.12.2011 w sprawie planu pracy Rady Gminy Słupsk 2011-12-22 14:09
dokument XIII/124/2011 15.12.2011 w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Słupsk 2011-12-22 14:08
dokument XIII/123/2011 15.12.2011 w sprawie programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. 2011-12-22 14:06
dokument XIII/122/2011 15.12.2011 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 2011-12-22 14:05
dokument XIII/121/2011 15.12.2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień Gminy Słupsk na rok 2012. 2011-12-22 14:03
dokument XIII/120/2011 15.12.2011 w sprawie: dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk 2011-12-22 14:01
dokument XIII/119/2011 15.12.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2012 rok. 2011-12-22 13:58
dokument XII/118/2011 15.11.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Gać, Redęcin. 2011-11-18 11:39
dokument XII/117/2011 15.11.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2011 2011-11-18 11:37
dokument XII/116/2011 15.11.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkalno-usługowej w miejscowości Włynkowo gmina Słupsk (działki nr 11/13 i 11/16). 2011-11-18 11:35
dokument XII/115/2011 15.11.2011 w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Krępa Słupska 2011-11-18 11:20
dokument XII/114/2011 15.11.2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla nabywcy najmowanego lokalu mieszkalnego. 2011-11-18 11:19
dokument XII/113/2011 15.11.2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXX/258/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola i publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słupsk. 2011-11-18 11:18
dokument XII/112/2011 15.11.2011 w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Słupsk 2011-11-18 11:16
dokument XII/111/2011 15.11.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/278/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 2011-11-21 10:53
dokument XII/110/2011 15.11.2011 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. 2011-11-18 11:13
dokument XII/109/2011 15.11.2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Słupsk 2011-11-18 11:12
dokument 108/2011 29.09.2011 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Słupsk. 2011-10-05 09:05
dokument 107/2011 29.09.2011 w sprawie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk na lata 2011-2030" 2011-10-05 09:00
dokument 106/2011 29.09.2011 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowę chodnika w Rogawicy i budowę chodnika w Gałęzinowie. 2011-10-04 14:59
dokument 105/2011 29.09.2011 w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka i Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Pęplino-Wielichowo. 2011-10-04 14:58
dokument 104/2011 29.09.2011 w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karzcinie-etap II" 2011-10-05 09:04
dokument 103/2011 29.09.2011 w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Słupskim o udzielenie Gminie Słupsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Krępa Słupska-Płaszewko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. 2011-10-04 14:54
dokument 102/2011 29.09.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-10-04 14:52
dokument 101/2011 29.09.2011 w sprawie: utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. "Sz@nsa-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupsk", który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Słupsk do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2011-10-04 14:51
dokument XI/100/2011 29.09.2011 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. "Sz@nsa-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupsk" wnioskowanego przez Gminę Słupsk do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2011-11-18 11:39
dokument XI/99/2011 29.09.2011 w sprzwie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kukowo na lata 2011-2018 2011-10-05 14:44
dokument XI/98/2011 29.09.2011 w sprawie powołania ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Słupsku na kadencję 2012-2015. 2011-10-04 14:29
dokument X/97/2011 31.08.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. 2011-09-05 13:28
dokument X/96/2011 31.08.2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/64/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. 2011-09-05 13:26
dokument X/95/2011 31.08.2011 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Słupsk nr VI/46/2011 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2011-09-05 13:25
dokument X/94/2011 31.08.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko 2011-11-04 13:54
dokument X/93/2011 31.08.2011 w sprawie realizacji projektu pn. "ABC równości szans edukacyjnych i rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Słupsk" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2011-09-05 13:09
dokument X/92/2011 31.08.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2011 2011-09-05 12:57
dokument X/91/2011 31.08.2011 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2011-09-05 12:56
dokument X/90/2011 31.08.2011 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Słupsk. 2011-09-05 12:55
dokument IX/89/2011 05.08.2011 w sprawie wspólnej realizacji przez Gminę Słupsk i Powiat Słupski zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Bierkowa Osiedle do granic miasta Słupska wzdłuż drogi powiatowej Nr 1015G" 2011-08-25 14:37
dokument IX/88/2011 05.08.2011 w sprawie odpowiedzi na skargę 2011-08-25 14:35
dokument IX/87/2011 05.08.2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXIX/348/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Słupsk. 2011-08-25 14:34
dokument IX/86/2011 05.08.2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/384/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębie Redęcin pod trasę gazociągu DN 700 wraz z uchądzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2011-08-25 14:32
dokument IX/85/2011 05.08.2011 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk. 2012-05-22 19:48
dokument IX/84/2011 05.08.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk. 2011-08-25 14:26
dokument IX/83/2011 05.08.2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/188/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 grudnia 2004 roku 2011-08-25 14:18
dokument IX/82/2011 05.08.2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/39/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 marca 2011 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk. 2011-08-25 14:06
dokument IX/81/2011 05.08.2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk 2011-08-25 14:04
dokument IX/80/2011 05.08.2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 marca 2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/188/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 grudnia 2004 roku 2011-08-25 14:03
dokument IX/79/2011 05.08.2011 w sprawie dokoania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2011 2011-08-25 14:01
dokument IX/78/2011 05.08.2011 w sprawie odpowiedzi na skargę 2011-08-25 13:59
dokument IX/77/2011 05.08.2011 w sprawie dokonania zmiany w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXVI/368/2006 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Słupsk w latach 2007-2015 2011-08-25 13:53
dokument VIII/76/2011 29.06.2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2011-06-30 11:13
dokument VIII/75/2011 29.06.2011 w sprawie emisji obligacji Gminy Słupsk 2011-06-30 11:10
dokument VIII/74/2011 29.06.2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Słupsk na rok 2011 2011-06-30 11:09
dokument VII/73/2011 17.06.2011 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego" w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS)- zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia wniosku o dofinansowanie. 2011-06-21 11:14
dokument VII/72/2011 17.06.2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie aktu utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu. 2011-06-21 11:11
dokument VII/71/2011 17.06.2011 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy Słupsk podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Wieszyno". 2011-06-21 11:10
dokument VII/70/2011 17.06.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko. 2011-06-21 11:07
dokument VII/69/2011 17.06.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk. 2011-11-04 13:57
dokument VII/68/2011 17.06.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2011-06-21 10:58
dokument VII/67/2011 17.06.2011 w sprawie udzielenia Województwu Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wspólnego projektu pn. "Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku Siemianice-Swochowo" 2011-06-21 10:35
dokument VII/66/2011 17.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2011. 2011-06-21 10:34
dokument VII/65/2011 17.06.2011 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 2011-06-21 10:30
dokument VII/64/2011 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestzrennego w miejscowości Krępa. 2011-06-21 10:29
dokument VII/63/2011 17.06.2011 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników na lata 2012-2015. 2011-06-21 10:27
dokument VII/62/2011 17.06.2011 w sprawie odpowiedzi na skargę. 2011-06-22 13:38
dokument VII/61/2011 17.06.2011 w sprawie realizacji projektu pn. "Program aktywizacji społeczno zawodowej mieszkańców gminy Słupsk-Nowe perspektywy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2011-06-21 10:25
dokument VII/60/2011 17.06.2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXIX/348/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Słupsk 2011-06-21 10:23
dokument VII/59/2011 17.06.2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXVI/325/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Redzikowie. 2011-06-21 10:21
dokument VII/58/2011 17.06.2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXVI/326/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego we Wrześciu. 2011-06-21 10:21
dokument VII/57/2011 17.06.2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXV/219/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Siemianicach. 2011-06-21 10:20
dokument VII/56/2011 17.06.2011 w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty dla nabywcy najmowanego lokalu. 2011-06-21 10:19
dokument VII/55/2011 17.06.2011 w sprawie odpowiedzi na skargę 2011-06-22 13:37
dokument VII/54/2011 17.06.2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Słupsk 2011-06-21 10:15
dokument VII/53/2011 17.06.2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Słupsk 2011-06-21 10:14
dokument VI/52/2011 10.05.2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wspólnego projektu pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1130G na odcinku Siemianice-Jezierzyce oraz drogi powiatowej Nr 1177G w Głobinie ". 2011-05-13 14:18
dokument VI/51/2011 10.05.2011 w sprawie umowy pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Miejskiej Słupsk pomocy finansowej na realizację wspólnego zadania publicznego. 2011-05-13 14:16
dokument VI/50/2011 10.05.2011 w sprawie dokonania zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020. 2011-05-13 14:14
dokument VI/49/2011 10.05.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2011. 2011-05-13 14:11
dokument VI/48/2011 10.05.2011 w sprawie wprowadzenia aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 13 maja 2009 roku pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". 2011-05-13 14:09
dokument VI/47/2011 10.05.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siemianice, gm. Słupsk. 2011-05-13 14:06
dokument VI/46/2011 10.05.2011 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości odosób fizycznych oraz łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2011-05-13 14:04
dokument VI/45/2011 10.05.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupsk oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków. 2011-05-13 14:01
dokument VI/44/2011 10.05.2011 w sprawie zatwierdzenia instytucji kultury za rok 2010. 2011-05-13 13:59
dokument VI/43/2011 10.05.2011 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. 2011-05-13 13:58
dokument VI/42/2011 10.05.2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupsk za rok 2010 wraz zesprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2010. 2011-05-13 13:56
dokument V/41/2011 29.03.2011 w sprawie uchwalenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2011-2013, będącychw eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. 2011-04-06 11:52
dokument V/40/2011 29.03.2011 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 2011-04-06 11:51
dokument V/38/2011 29.03.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2011 2011-04-07 09:04
dokument V/37/2011 29.03.2011 w sprawie określenia trybu i kryterów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2011-04-06 11:17
dokument V/35/2011 29.03.2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla nabywcy najmowanego lokalu. 2011-04-06 11:07
dokument V/34/2011 29.03.2011 w sprawie odpowiedzi na skargę 2011-04-06 11:05
dokument V/33/2011 29.03.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk 2011-04-06 11:00
dokument V/32/2011 29.03.2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/188/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 grudnia 2004 roku 2011-04-06 10:47
dokument V/39/2011 29.03.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk. 2011-05-20 09:09
dokument V/36/2011 29.03.2011 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Słupsk na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki 2011-04-05 11:09
dokument IV/31/2011 15.02.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Redzikowo, gm. Słupsk. 2011-02-16 11:58
dokument IV/30/2011 15.02.2011 w sprawie opinii Rady Gminy Słupsk dotyczącej utworzenia ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych 2011-02-16 11:50
dokument IV/29/2011 15.02.2011 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Miejską Słupska, a Gminą Słupsk w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Słupsk komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Słupsk-Redzikowo-Wieszyno oraz Słupsk-Głobino 2011-02-16 11:48
dokument III/28/2011 24.01.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/272/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportu, obowiązujących na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku 2011-01-27 09:36
dokument III/27/2011 24.01.2011 w sprawie uchylenia Uchwały NR II/12/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 16 grudnia 2010 roku 2011-01-27 09:35
dokument III/26/2011 24.01.2011 w sprawie uchylenia Uchwały NR II/13/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 16 grudnia 2010 roku 2011-01-27 09:35
dokument III/25/2011 24.01.2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla nabywcy najmowanego lokalu. 2011-01-27 09:34
dokument III/24/2011 24.01.2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bruskowo Wielkie na lata 2011-2018. 2011-01-27 09:33
dokument III/23/2011 24.01.2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierkowo na lata 2011-2018. 2011-01-27 09:32
dokument III/22/2011 24.01.2011 w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Bierkowo 2011-01-27 09:31
dokument III/21/2011 24.01.2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXIX/348/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Słupsk 2011-01-27 09:13
dokument III/20/2011 24.01.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2011 2011-01-27 09:11